Spring til indhold

8b Vandhul

Plejebeskrivelser af Vandhul.

Beskrivelse

Et vandhul er en lille isoleret sø, der kan tørre ud om sommeren. Vandhullets størrelse/ omfang er defineret som det niveau, som vandet når i forårsperioden efter tøbrud. Vandhuller er vigtige levesteder for mange planter og dyr, særligt padder. Vær opmærksom på, at vandhuller over 100 m2 er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. 

Vandhuller findes i det åbne land, parker og boligområder.

 

Tilstandskrav

Meldepligt

Forekomst af Kæmpe-Bjørneklo, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt samt Kæmpe-Balsamin* skal meddeles ordregiveren.

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.
Det kan for dette element dreje sig om oprensning af sediment, regulering af urtevegetation i vandet, efterfyldning af vand samt bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Kæmpe-Balsamin*.

By- og Kulturforvaltningen