Spring til indhold

2.5 Særlig arbejdsbeskrivelse for opsamling af affald

Læs herunder særlig arbejdsbeskrivelse for opsamling af affald.

Alment

Omfatter opsamling af henkastet/tabt affald og tømning af affaldsspande på hele området.

Arbejdet omfatter følgende opgaver:

 • Opsamling af affald på det fulde areal.
 • Tømning af affaldsbeholdere.

Tømning af affaldsbeholdere betragtes som renovationsarbejder i forhold til arbejdsmiljøloven.

De anførte maksimale mængder affald, jf. pkt. 4.8, gælder for hele haven uanset, om det er på befæstet eller ubefæstet areal, under vegetation (uanset arten af vegetationen) eller hænger i grenene eller på udstyr indenfor det område, som det aktuelle kvalitetskrav gælder.

Eksempel: Ligger der mere henkastet affald midt inde i et staudebed, end kvalitetskravet tillader, da skal der fjernes affald i et omfang, så kvalitetskravet opfyldes.

Leverandørens ydelser

Leverandørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til opnåelse af de beskrevne kvalitetsniveauer. Sortering af affald skal ske iht. den til enhver tid gældende affaldsplan for Odense Kommune. Se i øvrigt punkt 7.3 i Bilag 1 - Kravspecifikation.

Affald, der ikke kan afleveres til kompostering, forbrænding eller deponering på losseplads, bortskaffes af Leverandøren som ekstraarbejde.

Affald, der er efterladt i en bunke på mere end 2 m3, bortskaffes af Leverandøren som ekstraarbejde.
Opsamlet hittegods, meddeles ejeren/politiet og afleveres til politiet i fornødent omfang. Opsamlede indkøbsvogne afleveres til den supermarkedskæde, som den tilhører. Hvis tilhørsforholdet ikke kan spores, da betragtes indkøbsvognen som affald.

Kategorier af affald

Henkastet affald inddeles i følgende kategorier:

 

Småt affald

Affald i lille størrelse, som kan fjernes mekanisk ved fejning, rivning eller sugning.

 

Det kan f.eks. være cigar- og cigaretskod, kapsler, tændstikker, papir-, plast og metalstumper mindre end 10 x 10 cm, ispinde, ispapir, bananskræller mm.

Mindre affald

Det kan f.eks. være cigaretpakker, dåser, flasker, aviser, papir, pap, plastik, mursten, trækasser eller lignende affald.

Større affald

Det kan være af varierende karakter, men er ofte byggeaffald, haveaffald fra private haver, indkøbsvogne, cykler, knallerter, møbler og lignende.

Problemaffald

Affald, der kræver særlig håndtering i henhold til nedenstående. Problemaffald kræver forskellig metode til opsamling:

 • Samles op manuelt.
  F.eks.: kanyler, sprøjter, piller (medicin), glasskår/skarpe genstande, døde dyr (større end pindsvin), slagteriaffald o. lign. Ekskrementer skal samles op, når de forekommer på faste belægninger, parkstier og på løs belægning under udstyr. Ekskrementer anses alle steder i haven for problemaffald.
 • Vaskes væk.
  F.eks.: blod, opkast, medicin (flydende/gel), ekskrementer på faste belægninger, parkstier og på løs belægning under udstyr, der ikke kan samles op.
 • Graves op og køres i deponi.
  F.eks.: kemikalierester.

De nævnte eksempler på affaldstyper er ikke udtømmende, men blot anført for at illustrere størrelsen/typen af affald. Flere forskellige typer kan forekomme.
En hel glasflaske kan skifte affaldstype fra ”større affald” til ”problemaffald”, hvis den beskadiges, så der opstår skarpe kanter.

Faktorer af betydning for opsamling af affald

Leverandøren gøres opmærksom på, at omfanget af affald er påvirket af en række faktorer, der har betydning for, hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres på bedst mulig måde. Det er følgende:

 • Antal forbipasserende personer
  Jo flere personer, der passerer, jo mere henkastet affald, må der forventes. Leverandøren adviseres løbende om planlagte arrangementer. Spontane fester i de grønne områder forekommer og kan betyde væsentligt mere affald på lokaliteten. Eksempelvis sidste skoledag, nytårsaften m. fl.

 • Perioder
  I perioder færdes flere i de grønne områder og derfor forekommer der en øget mængde snavs og affald i disse perioder.
 • Beplantning
  Træer og buske udgør en barriere for flyvende affald (f.eks. papir- og plastikposer) og derfor vil den slags affald ses tydeligt, hvis det fanges i grenene.

 

Udførelse

Affaldsopsamling i bevoksninger omfatter opsamling af affald, såvel under bevoksningen, såvel som det, der hænger i grenene og kan nås fra jorden med opsamlingstang.

Affald som hænger i grenene over nåhøjde skal indrapporteres til Ordregivers daglige kontaktperson.

Affald, der ligger uden for posen i affaldsstativet, skal fjernes, hver gang posen tømmes af hensyn til begrænsning af rotter.

 

By- og Kulturforvaltningen