Spring til indhold

2.2 Særligt for ukrudtsbekæmpelse

Ukrudt defineres som al uønsket opvækst af planter, uanset om det er vedplanter eller urter. Se herunder, hvordan ukrudtsbekæmpelse må udføres.

Når arbejdet er udført, skal området efterlades rengjort og ryddeligt, senest ved arbejdsdagens ophør.

Ukrudt defineres som al uønsket opvækst af planter, uanset om det er vedplanter eller urter.

Ukrudtsbekæmpelse må udføres med:

  • en termisk metode (gasbrænding, hedvand og/eller damp),
  • mekanisk og/eller manuelt

Kun efter særlig aftale med Ordregiver, må afdækning med lysuigennemtrængeligt materiale benyttes.

Leverandøren må på intet tidspunkt gøre brug af kemiske bekæmpelsesmidler i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse i henhold til nærværende Kontrakt.

Leverandøren skal sikre, at de anvendte metoder til ukrudtsbekæmpelse ikke medfører skadelige påvirkninger på blivende planter og omgivelserne i øvrigt, herunder antændelser og skader på planter fra termisk og/eller mekanisk bekæmpelsesudstyr.

Ukrudtsbekæmpelse skal altid udføres i hele elementets udstrækning. Under hække udføres ukrudtsbekæmpelse altid i samme bredde som plantebedet – dog mindst i hækkens bredde.

Efter udført ukrudtsbekæmpelse må spild af jord eller ukrudt på tilstødende arealer ikke forefindes.

Termisk ukrudtsbekæmpelse

Nedenstående krav gælder hovedsageligt ved brug af gasbrænding til bekæmpelse, men i de tilfælde, hvor det giver mening i forhold til andre bekæmpelsesmetoder, gælder kravene også her.

Inden brug af brænder skal Leverandøren sikre sig, at der ikke forefindes brændbart materiale som f.eks. papir og blade.

Leverandøren skal – uanset metoden – være opmærksom på ikke at beskadige tilstødende ejendomme, udstyr og beplantninger.

Ved afbrænding skal Leverandøren ligeledes være opmærksom på flyvende gløder.

Er der risiko for at antænde eller beskadige tilstødende arealers ejendomme, udstyr og/eller beplantning, må bekæmpelse ikke foregå ved brænding.

Efter brænding skal Leverandøren kontrollere arbejdsområdet for gløder og brændende materialer. Området må ikke forlades, før dette er sikret.

Brænderen må ikke være tændt ved standsning, idet dette kan ødelægge belægningen (misfarvning, afskalling eller forkulning).

Ved ukrudtsbekæmpelse med brænder skal Leverandøren sikre, at fremføringshastigheden og temperaturen på brænderen er afstemt, således at den uønskede vegetation opvarmes tilstrækkeligt til at bladene blancheres, og planten herefter henvisner (dør) indenfor 5 dage. Fremføringshastighed
og temperatur skal samtidig tilpasses vejrlig, men uden at belægningen
tager skade. Samme forhold gør sig gældende ved brug af anden termisk bekæmpelse, hvor det således også skal sikres, at vegetationen er henvisnet indenfor 5 dage, og at belægningen ikke tager skade af metoden.

Udstyr til bekæmpelse af ukrudt skal være afskærmet, og med en arbejdsbredde, der er velegnet til arealets bredde. Ved tvivlstilfælde er det Ordregivers vurdering, hvorvidt dette er opfyldt.

Ved bekæmpelse langs kantafgrænsning skal udstyret og afskærmningen tilpasses kantafgrænsningens form.

Gasbrænderudstyr skal være godkendt af en af de af Sikkerhedsstyrelsen bemyndigede enheder.

Der må ikke bekæmpes nærmere end 1 meter fra hække og anden vegetation, som skal bevares.

Elementer og eventuelt udstyr må ikke beskadiges eller udsættes for unødigt slid uanset bekæmpelsesmetode.

Gasbrænding må ikke foretages omkring glasgelændere, lysstandere, skilte, el- og teleskabe og lignende.

Brænding må ikke foretages nærmere end 1 meter fra bygninger.

Ved Leverandørens brug af brændeudstyr, skal der, under arbejdets udførelse, altid forefindes en brandslukker af passende størrelse og type. Leverandøren anbefales at benytte en klasse A-slukker under tryk (vand) eller en CO2-slukker.

Ved termisk ukrudtsbekæmpelse eller anden brug af ild/varme skal DBI’s vejledning 10 del 2 for udendørs arbejde overholdes. Ligeledes skal instruks for ukrudtsbrændere og sikkerhed ved anvendelse af ukrudtsbrændere overholdes.

I tilfælde af afbrændingsforbud skal Leverandøren overholde dette, og der
må således ikke ukrudtsbekæmpes ved brug af gasbrænding eller anden afbrændingsmetode. Leverandøren skal i sådanne tilfælde tilpasse metoden, men samtidig sikre, at tilstandskravet er overholdt.

 

Manuel ukrudtsbekæmpelse

Der må ikke foretages manuel bekæmpelse, hvor dette kan beskadige belægninger eller fuger.

Efter manuel bekæmpelse skal de berørte arealer være fri for uønskede overjordiske plantedele.

Af hensyn til slid på belægningerne, må der ikke anvendes børster af opflosset stål-wire.

Støvgener ved børstning og fejning skal undgås, f.eks. ved vanding, og sammenfejet affald skal opsamles og bortskaffes af Leverandøren jf. pkt. 7.3 i bilag 1 - Kravspecifikation.

Såfremt der benyttes fejemaskiner, må kosten ikke rotere, når føreren har forladt maskinen.

Børster til bekæmpelse af ukrudt skal være af nylon eller bladstål og rotere om en lodret akse. Børsterne skal være afskærmet, så der ikke sker tilsvining af arealer, der ikke behandles.

By- og Kulturforvaltningen