Spring til indhold

2. Generelt

Kvalitetshåndbogen fastlægger kravene til drift og vedligeholdelse af H.C. Andersen Haven.

Kvalitetshåndbogen fastlægger kravene til drift og vedligeholdelse af H.C. Andersen Haven.


Kvalitetshåndbogen henviser til de forskellige typer af arealregistreringer, der fremgår af det elektroniske kortmateriale, jf. pkt. 3.2 i Bilag 1 – Kravspecifikation.

Arealregistreringerne er anført med hhv. et tal og et bogstav, f.eks. 1P.


Omfattede elementer og deres udstrækning fremgår af det elektroniske kortmateriale, jf. pkt. 3.2 i Bilag 1 – Kravspecifikation.


Udførelsen afgrænses mod naboarealer ved forside af tilstødende hæk, hegn, mur eller lignende.

Bekæmpelse af mus, rotter, mosegrise, muldvarpe og andre skadedyr indgår ikke i nærværende Kontrakt.

Der må på intet tidspunkt anvendes kemiske bekæmpelsesmidler mod ukrudt, svampesygdomme, mos og alger samt skadedyr. Der må heller ikke benyttes vækstreguleringsmidler.


Der må kun anvendes gødningsstoffer, som har EU eller dansk godkendelse, ligesom EU og danske forskrifter for opbevaring, benyttelse og bortskaffelse af blandt andet brugt emballage skal følges.


Alle arbejder skal udføres, så det angivne kvalitetsniveau opnås i henhold til nærværende bilag 2.

Befæstede arealer skal løbende renholdes for spild mv. i forbindelse med arbejdets udførelse.

2.1 Normer og standarder

2.2 Særligt for ukrudtsbekæmpelse

2.3 Renhold

2. 4 Sikkerhed og meldepligt

2.5 Særlig arbejdsbeskrivelse for opsamling af affald

By- og Kulturforvaltningen