Spring til indhold

Handicapråd den 6. december 2022

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 6. december 2022 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: Den 6. december 2022 kl. 15.30-18.00, Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 52, 5000 Odense C

Deltagere:

 

Birthe Malling, DH-repræsentant, formand
Birthe Bjerre, DH-repræsentant
Hanne Nielsen, DH-repræsentant
Annelis Juhl Iskov, DH-repræsentant
Erik Vind Frost, DH-repræsentant
Jon Jensen, DH-repræsentant

 

Brian Dybro, politisk repræsentant
Abdinoor Adam Hassan, politisk repræsentant
Marlene Ambo-Rasmussen, politisk repræsentant

 

Sonja Serup Hansen, embedsmand
Jacob Juhl Harberg, embedsmand

 

Cæcilie Lumby, sekretær

 

Afbud:

 

Margrethe Kusk Petersen, embedsmand
Reza Javid, politisk repræsentant
Preben Apager, DH-repræsentant

 

Referat

 

1. Velkomst v. formand Birthe Malling

 

2. Godkendelse af dagsorden v. Birthe Malling

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

3. Godkendelse af referat fra møde den 11. oktober 2022 v. Birthe Malling

Bilag 1: Referat fra møde i Handicaprådet den 11. oktober 2022
Jon Jensen havde bemærkninger til referatet ift. den orientering, som Ib Poulsen havde givet på mødet. Det blev aftalt, at Jon sender rettelserne til sekretariatet, som vil sørge for, at det bliver rettet til.

 

4. Gennemgang af Handicaprådets årsberetning v. Birthe Malling

Handicaprådet skal én gang årligt foreligge en årsberetning for byrådet.
Formandskabet har derfor i samarbejde med sekretariatet udarbejdet et udkast til Handicaprådets årsberetning.

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet gennemgår udkastet med henblik på en endelig godkendelse af den årsberetning, der skal forelægges byrådet i 1. kvartal af 2023.

Bilag 2: Handicaprådets årsberetning 2022
Handicaprådets årsberetning blev gennemgået. Der var nogle tekstnære rettelser til udkastet. Det blev aftalt, at de konkrete formuleringer vil blive sendt til sekretariatet, som vil sørge for at udkastet bliver rettet til herefter. Herudover blev det besluttet, at det skal fremgå af årsberetningen, at det er Odense byråd, der har besluttet at ændre i Handicaprådets vedtægter, herunder sammensætningen i Handicaprådet, ifm. konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode.
Den tilrettede årsberetning vil blive sendt ud med referatet.

 

5. Oplæg ved Brian Dybro, rådmand for Ældre- og Handicapudvalget

Forretningsudvalget har efterspurgt et oplæg fra Brian Dybro, hvor han præsenterer for Handicaprådet, hvad han er særligt optaget af og har fokus på som rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen. Brian vil på dagens møde give Handicaprådet den efterspurgte præsentation. 

Indstilling

 

Det indstilles, at Handicaprådet tager oplægget til efterretning.
Brian Dybro holdt oplæg for Handicaprådet, hvor han indledte med at orientere rådet om den besøgsrunde, han er på i Ældre- og Handicapforvaltningen – som dækker både ældre- og handicapområdet. Drøftelses- og beslutningspunkter. Det har og giver ham fortsat et uddybende kendskab til, hvad de enkelte områder indeholder. Han fremhævede derudover, at han synes, at handicapområdet har været lidt klemt og glemt – særligt i handlinger. Derfor er han glad for, at man i år har afholdt Handicaptopmødet. En del af baggrunden for topmødet var, at få den kommende handicappolitik på dagsordenen samt gøre det muligt at få den kritik, ris og ros på bordet, som området er formet efter. Det har der ikke været mange muligheder for tidligere. Der er på baggrund af blandt andet topmødet igangsat fire indsatser, som Brian er særlig glad for at kunne fremhæve for Handicaprådet, fordi forhåbentlig vil vise handling i mere end bare ord. Det drejer sig om følgende:

1. Odense Kommune er gået med i solsikkeprogrammet, 2. Der er ansat flere pædagogiske stillinger på botilbud i forvaltningen. 3. Der vil blive igangsat en undersøgelse i starten af 2023, der har til formål at styrke overgangen fra ung til voksen. 4. Der vil blive igangsat en undersøgelse i starten af 2023, der har til formål at sikre en bedre sagsbehandling af særligt de komplicerede sager.

Brian afsluttede sit oplæg med at fremhæve den nationale psykiatriplan og dens manglende fokus, som han mener, på socialpsykiatrien. Det er her, at borgerne lever størstedelen af deres liv, og så er de kun (forhåbentlig) i kortere perioder af deres liv indlagte eller i behandling i Psykiatrien. Derfor er det væsentligt at få bragt socialpsykiatrien langt mere i spil. Det begrundede Brian blandt andet i, at mange borgere mister deres hverdagsfærdigheder, når de er indlagte, fordi der ikke bliver stillet samme krav til dem under indlæggelsen. Det kan eksempelvis løses ved, at kommunens socialfaglige medarbejdere følger borgeren tættere under indlæggelsen. Det er Brians vurdering, at man vil kunne få nogle bedre ungdomsliv, hvis de bliver hjulpet anderledes under deres indlæggelser, end de gør i dag. Det er Brians håb, at en ny regering/nyt folketing vil tage planen op igen.

6. Opfølgning på Handicaprådets høringssvar til udvalgssagen om udmøntning af midler fra velfærdsprocenten til handicapområdet v. Jon Jensen

Forretningsudvalget ønsker, at følgende opfølgning bliver givet til det samlede Handicapråd.
Idet Handicaprådet som sådan ikke finder det frugtbart at etablere en længere dialog med forvaltningen, noterer rådet sig forvaltningens kommentar til rådets høringssvar i forbindelse med udvalgssagen om udmøntning af midler fra velfærdsprocenten til handicapområdet. Rådet undrer sig dog over forvaltningens svar, der indeholder en optegnelse over personalesituationen inden for hele det specialiserede socialområde, hvorimod Handicaprådet i sit høringssvar udelukkende fokuserer på antallet af pædagogiske stillinger på bostederne, hvilket efter rådets vurdering ikke umiddelbart kan læses ud af forvaltningens kommentar.

Indstilling

 

Det indstilles, at Handicaprådet tager opfølgningen til efterretning.
Jon Jensen gennemgik Forretningsudvalgets behandling af sagen med udgangspunkt i det, der står beskrevet i sagsfremstillingen.
Handicaprådet blev efterfølgende enige om, at der skal udarbejdes en oversigt over antallet af pædagogiske stillinger på Ældre- og Handicapforvaltningens botilbud.

 

7. Godkendelse af mødeplan for Handicaprådet 2023 v. Birthe Malling

Sekretariatet foreslår følgende mødeplan for 2023 på baggrund af den måde, møderne har været afholdt i 2022.
Forretningsudvalgsmøder kl. 15.30-17.30:

 

Onsdag d. 25. januar
Onsdag d. 29. marts
Onsdag d. 24. maj
Onsdag d. 9. august
Onsdag d. 20. september
Onsdag d. 15. november

Handicaprådets møder kl. 15.30-18.00:

 

Tirsdag d. 7. februar
Tirsdag d. 18. april
Tirsdag d. 6. juni
Tirsdag d. 22. august
Tirsdag d. 10. oktober
Tirsdag d. 5. december

 

Indstilling

 

Det indstilles, at Handicaprådet beslutter mødeplanen for 2023.
Handicaprådet drøftede det foreløbige udkast til mødeplan 2023. Der var enighed om, at møderne fremover skal bookes i tidsrummet 15.45-18.00. Derudover skal sekretariatet forsøge at finde nye mødedatoer for de møder, der ligger i lige uger. Der skal arbejdes for, at møderne så vidt muligt ligger i ulige uger.
Forretningsudvalget ønskede en ny dato for mødet i januar, da de er inviteret til arrangement hos Det Centrale Handicapråd den 25. januar 2023.
Det blev aftalt, at sekretariatet vil sørge for de ønskede ændringer til mødeplanen 2023.


Orienteringspunkter

 

8. Gennemgang af relevante udvalgs udmøntninger af Budget 2023 v. Jeanette Andreasen, ÆHF, og Sonja Serup Hansen, BUF.

Forretningsudvalget har efterspurgt, at relevante forvaltninger deltager på dagens møde med det formål at gennemgå de enkelte udvalgs udmøntninger af Budget 2023 med relevans for handicapområdet. Det er derfor aftalt med hhv. Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen, at de tager Handicaprådet igennem de dele af deres budgetudmøntninger, der har relevans for handicapområdet. De øvrige forvaltninger har vurderet, at der ikke er noget i deres udmøntninger, der har relevans for handicapområdet.
Jeanette Andreasen, stabschef for økonomi og HR i Ældre- og Handicapforvaltningen deltager under punktet. Sonja Serup Hansen vil gennemgå det, der har relevans fra Børn- og Ungeforvaltningen.

Indstilling

 

Det indstilles, at Handicaprådet tager de to orienteringer til efterretning.
Jeanette Andreasen gennemgik den del af udmøntningen af Budget 2023 fra Ældre- og Handicapudvalget, der har relevans fra handicapområdet. Det blev gjort med udgangspunkt i det oplæg, der er sendt ud med referatet.
Sonja Serup Hansen orienterede tilsvarende Handicaprådet om udmøntningen fra BUU med relevans for handicapområdet. Det drejer sig primært om to mindre indsatser (set ud fra et økonomisk perspektiv).
Den ene indsats handler om en målrettet indsats til ængstelige børn og unge i skolen. Formålet er at undgå at de ængstelige børn udvikler angst eller lignende ved at sætte tidligt ind. Midlerne skal bruges i samarbejde med civilsamfundet. Der kommer en udmøntningssag på BUU den 13. december, hvor der bliver lagt op til, at man fortsætter og udvider samarbejdet med Girl Talk. Forvaltningen anbefaler udvalget at fortsætte samarbejdet, og at samarbejdet udvides med Head Space ift. drengene, fordi man har en forventning om, at der er et skyggetal på drengene/de unge mænd. Derudover er der lagt op til en indsats i 6. klassetrin i særligt belastede områder. Det handler om en indsats, der hedder My Life. Der er udmøntet 3*500.000 kr. til indsatsen over de kommende tre år.
Den anden indsats handler om udmøntning af 180.000 kr. i 2023 til at lave en netværksgruppe for unge, der har forældre med en sindslidelse. Det kan se ud af lidt, men det har i den grad en betydning for de børn og unge, der har forældre med en sindslidelse. Med disse penge forventer man at blive endnu bedre til at screene/finde de børn og unge, der har et behov for dette tilbud.
Jakob Harberg orienterede Handicaprådet om de 2 mio. kr., som BKU har afsat til udmøntning af parkeringspladser. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, hvor Handicaprådet også inviteres til at deltage sammen med Ældrerådet. Handicaprådet vil blive inviteret ind i arbejdsgruppen, så snart processen er planlagt i forvaltningen.

 

9. Gennemgang af årshjul v. sekretariatet

Årshjulet gennemgås, og det er muligt for medlemmerne at byde ind med nye emner til årshjulet og/eller flytte rundt på indholdet.

 

Indstilling

 

Det indstilles, at Handicaprådet gennemgår årshjulet og drøfter evt. rettelser.
Bilag 3: Handicaprådets Årshjul 2023
Handicaprådet drøftede udkastet til årshjulet for 2023. Der var enighed om, at følgende dagsordenspunkter skal tilføjes:
- Velfærdsteknologi
- Autismetilbuddet
- Opdatering/tilretning af Handicaprådets sider på Odense.dk
- Bostøtten
- Opfølgning på de to indsatser/projekter ’overgang fra ung til voksen’ og ’forbedret sagsbehandling’

 

10. Gensidig orientering

Formålet med dette punkt er, at der tages en ’bordet rundt’, hvor den enkelte deltager forholder sig til, om der er viden eller input fra eget bagland, der har relevans for Handicaprådet.
Jacob Harberg orienterede Handicaprådet om, at han har fået nyt job pr. 1. januar 2023 i Nyborg Kommune. Det bliver derfor fremadrettet hans suppleant, Allan Bach Laursen, der kommer til at deltage i Handicaprådet.
Sonja Serup orienterede Handicaprådet om en tilbagemelding på en sag fra BUU ift. familier med nydiagnosticeret autisme fra 6 år og opefter.
Forældreforløbet Viden om autisme og netværksdannelse er afprøvet som et pilotprojekt hen over efteråret 2022. Forløbet var målrettet forældre til børn, der var nydiagnosticerede med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
Forløbet har bestået af 6 mødegange, hvoraf 3 mødegange har været undervisning målrettet forældrene, mens de øvrige tre har været netværksmøder med fokus på forældrenes mulighed for at sparre med hinanden.
Undervisningen blev varetaget af en PPR-psykolog, en psykolog fra SPPR, en ergoterapeut og en fysioterapeut.
Emnerne for undervisningen har på overskiftsniveau været:
- Hvad betyder det at have en gennemgribende udviklingsforstyrrelse?
- Tænkning og mentalisering
- Kommunikation
- Leg og motorik
- Sanser – herunder sanseregulering
- Nervesystemet
- Mad
- Søvn
- Adfærd
- Angst
- Skolevægring
Netværksmøderne har være bygget op efter ens rammer:
Opsamling på undervisningen inc. spørgsmål fra forældrene, forældresparring og fri snak, fælles refleksion og afrunding.
14 familier ønskede at deltage i forløbet, heraf var det 13 familier der reelt deltog i forløbet. Der var flest deltagere på de første fire mødegange. Afbuddene skyldes primært sygdom og til dels logistiske udfordringer.
BUF har allerede modtaget en del henvendelser fra forældre, der ønsker at deltage på forløbet, når det oprettes igen.
Evalueringen af forløbet peger på, at de deltagende forældre har været rigtigt glade for at deltage både ift. undervisningen og for muligheden for at møde forældre i en lignende situation som deres egen. Undervisningen har givet ny viden til forældrene og netværksdelen har givet mulighed for at drøfte hverdags dilemmaer og spejle sig i andre.
Forventningen er, at forældreforløbet bliver tilbudt igen i efteråret 2023 med mulighed for ansøgning i forrået 2023.

 

11. Eventuelt

Intet at bemærke til referatet.

Ældre- og Handicapforvaltningen