Spring til indhold

Handicapråd den 19. april 2022

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 19. april 2022 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: Mødelokale 3.s.54 (15.30-18.00)

Deltagere:
Birthe Malling, DH-repræsentant, formand
Birthe Bjerre, DH-repræsentant
Hanne Nielsen, DH-repræsentant
Annelis Juhl Iskov, DH-repræsentant
Erik Vind Frost, DH-repræsentant
Preben Apager, DH-repræsentant
Abdinoor Adam Hassan, politisk repræsentant
Reza Javid, politisk repræsentant
Brian Dybro, politisk repræsentant
Marlene Ambo-Rasmussen, politisk repræsentant

 

Margrethe Kusk Petersen, embedsmand
Sonja Serup Hansen, embedsmand
Rasmus Bach Mandø, embedsmand

 

Cæcilie Lumby, sekretær

 

Afbud: Jon Jensen, DH-repræsentant

 

Referat

1. Velkomst v. formand Birthe Malling

Der bydes særligt velkommen til de to nye politiske medlemmer i rådet, Brian Dybro og Marlene Ambo-Rasmussen samt embedsmand Sonja Serup Hansen.

 

2. Godkendelse af dagsorden v. Birthe Malling

Handicaprådet godkendte dagsordenen.

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 1. februar 2022 v. Birthe Malling

Bilag 1: Referat fra mødet den 1. februar 2022.
Handicaprådet godkendte referatet fra det konstituerende møde den 1. februar 2022.

Drøftelses- og beslutningspunkter

4. Valg af næstformand v. formand Birthe Malling

Handicaprådet besluttede på det konstituerende møde den 1. februar 2022, at man ønskede at udskyde valget af næstformand til dette møde.
Det blev begrundet i, at de nye vedtægter for Handicaprådet vil være kendt på dette møde. Det indstilles, at Handicaprådet drøfter og beslutter valg af næstformand.
Beslutning
Handicaprådet besluttede, at Brian Dybro skal være næstformand i Handicaprådet. Brian blev valgt som næstformand uden modkandidater.

 

5. Drøftelse af Handicaprådets forretningsorden v. sekretariatet

På baggrund af Handicaprådets nye vedtægter er Handicaprådets forretningsorden tilsvarende blevet opdateret.
Det indstilles, at Handicaprådet drøfter den tilrettede forretningsorden.
Bilag 2: Handicaprådets forretningsorden 2022
Et udkast til Handicaprådets kommende forretningsorden blev gennemgået.
Det blev fremhævet, at det ikke fremgår af Forretningsordenen, hvem Forretningsudvalget er. Det bør der, da det ellers er vanskeligt at forstå, hvem det er. Alternativt skal det beskrives et andet sted. Det blev præciseret, at de politiske repræsentanter ikke ønsker at være en del af høringssvarene på div. udvalgssager. Det begrundes i, at de da ville skulle høringssvar på egne sager.

Beslutning
Det blev besluttet, at Forretningsordenen er godkendt, når det er skrevet ind, hvem Forretningsudvalget er.

 

6. Drøftelse af ulovligt træk i kontanthjælpen v. Birthe Malling

DR har afdækket, at de fleste danske kommuner i flere år ulovligt har trukket kontanthjælpsmodtagere i ydelse. Det er gjort ud fra en betragtning om, at borgere ikke har opfyldt 225 timers reglen – på trods af, at de er undtaget fra reglen, fordi de har begrænset arbejdsevne. Læs DR’s omtale af sagen her:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/tusindvis-trukket-ulovligt-i-kontanthjaelp-kommuner-har-vidst-det-et-aar-uden

Det indstilles, at Handicaprådet drøfter sagen.
Handicaprådet drøftede sagen. Det var uklart i drøftelsen, hvorvidt problemstillingen er gældende for Odense Kommune. Hvilket gjorde det vanskeligt for rådet at behandle sagen.

Beslutning
Det blev besluttet, at Beskæftigelse- og Socialforvaltningen skal kontaktes ift. at få afklaret, om det er en gældende problemstilling i Odense.
Det blev aftalt, at svaret fra forvaltningen skal sendes til Handicaprådet på mail. Det skal gives en tilbagemelding til formandskabet, hvis det, på baggrund af svaret fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, skal handles på sagen.

 

7. Drøftelse af henvendelse fra Parkinsonforeningen v. Hanne Nielsen

Parkinsonforeningen har drøftet en sag, der har berørt dem meget, og som de er blevet enig om, at Handicaprådet skal drøfte som en general sag.
Det indstilles, at Handicaprådet drøfter sagen. Bilag 3: Sag fra Parkinsonforeningen
Hanne Nielsen uddybede sagen for Handicaprådet. Det drejer sig om, hvor vigtigt fysioterapi/træning er for Parkinsons patienter, men også andre personer med handicaps eller fysiske funktionsnedsættelser. Det er en generel problemstilling ift. livslange fysioterapi/træning. Ønsket fra Parkinsonforeningen er, at fysioterapien/træningen kommer til at blive lige så vigtig som det at sikre, at borgere får den nødvendige medicin. Det er uklart for foreningen, om alle parter omkring borgerne er kendt med, hvor vigtigt fysioterapien/træningen er. Det var vanskeligt for Handicaprådet at drøfte sagen, da den ikke havde været behandlet i Ældre- og Handicapforvaltningen. Margrethe Kusk vil derfor tage henvendelsen med retur til forvaltningen, da det ikke er en problemstilling, hun er bekendt med. Det blev i forlængelse af sagen drøftet, hvordan sager generelt kan blive belyst, så drøftelserne kan nuanceres i Handicaprådet.

Beslutning
Det blev besluttet, at sagen vil komme retur i Handicaprådet, når den er blevet behandlet i Ældre- og Handicapforvaltningen.
Det blev herudover besluttet, at formandskabet fremadrettet sikrer, at dagsordenen bliver gennemgået, så den viden, der er behov for at kunne behandle sagerne, bliver indarbejdet.

 

8. Drøftelse af Handicaprådets repræsentation i div. råd og nævn

Forretningsudvalget har besluttet, at Handicaprådet skal gennemgå og drøfte Handicaprådets repræsentation i div. råd og nævn. Handicaprådet er for nuværende repræsenteret i følgende:

Tilgængelighedsudvalget DH-Odense
Handicaprådet har henlagt konkrete tilgængelighedsspørgsmål til behandling i dette udvalg. Rådet finder denne løsning hensigtsmæssig både for at få en kompetent behandling af de yderst relevante spørgsmål, men også for at frigive ressourcer til andre emner i rådet.
Nina Breilich og Keld Nielsen er udpeget.

Samarbejdsforum for forældre med børn i specialrådgivningen, BUF
Erik Vind Frost er udpeget.
Handicaprådet mangler at udpege en suppleant.

Advisory-board for digital kommunikation, BMF
Se mere på https://www.odense.dk/politik/odense-byraad/udvalgog-naevn/saerlige-udvalg-raad-og-naevn/advisory-board.
Erik Vind Frost er udpeget.

Dialogforum på beskæftigelsesområdet
Erik Vind Frost er udpeget.

Produktudviklingsudvalget (hjælpemidler), ÆHF
Nina Breillich og Preben Apager er udpeget.

Kontaktudvalg for specialtilbud både i BUF og ÆHF
Jon Jensen er udpeget ift. kontaktudvalg i ÆHF
Erik Vind Frost er udpeget ift. kontaktudvalg i BUF

 

Det indstilles, at Handicaprådet drøfter den fremtidige repræsentation i div. råd og nævn.

Det blev gennemgået, hvilken repræsentation Handicaprådet har i div. råd og nævn med henblik på en beslutning om, hvorvidt der er den rette repræsentation, eller om der skal ske udskiftning.

 

Tilgængelighedsudvalget
- Der var opbakning til de nuværende repræsentanter.
- Der skal udpeges en repræsentant fra LEV. Jon Jensen arbejder på at finde en repræsentant.

 

Samarbejdsforum for forældre med børn i specialafdelingen
- Der var opbakning til den nuværende repræsentant.
- Annelis Juhl Iskov blev udpeget som suppleant.

 

Advisory-board for digital kommunikation
- Der var opbakning til den nuværende repræsentant.

 

Dialogforum på beskæftigelsesområdet
- Det blev præciseret, at der er tale om en personlig udpegning af Erik Vind Frost til forummet.

 

Produktudviklingsudvalget
- Der var opbakning til de nuværende repræsentanter.

 

Kontaktudvalg for specialtilbud
- Det blev aftalt, at Forretningsudvalget får drejebøgerne for møderne til gennemsyn. Så vil de selv fordele møderne mellem sig.

 

SBH-kørsel (handicapkørsel)
- Der var opbakning til de nuværende repræsentanter.

 

 

9. Gennemgang af årshjul v. sekretariatet

Der er udarbejdet et årshjul for arbejdet i Handicaprådet. Det er gjort for at give et overblik over relevante sager samt opgaver i Handicaprådet.
Årshjulet gennemgås, og det er muligt for medlemmerne at byde ind med nye emner til årshjulet og/eller flytte rundt på indholdet.
Det indstilles, at Handicaprådet gennemgår årshjulet og drøfter evt. rettelser.
Bilag 4: Handicaprådets årshjul.
Årshjulet blev gennemgået. Datoerne for møderne i Forretningsudvalget skal rettes til. Det blev besluttet, at til mødet den 7. juni skal evaluering af det
specialiserede socialområde ligeledes på dagsordenen.

 

10. Gennemgang af Handicaprådets nye vedtægter

Byrådet godkendte den 23. februar 2022 Handicaprådets nye vedtægter.
Vedtægterne er ændret, fordi byrådet fremadrettet ønsker at udpege fire byrådsmedlemmer til Handicaprådet i stedet for to.
Ændringerne i vedtægterne består primært i:
• Der udpeges fire byrådsmedlemmer i rådet i stedet for to.
• Formanden for Ældre- og Handicapudvalget er født medlem af rådet.
• Antallet af embedsmænd reduceres tilsvarende fra fem til tre.
• Det tydeliggøres, at medlemmerne af handicaprådet fra
handicaporganisationerne udpeges efter indstilling fra Danske
Handicaporganisationer, men at byrådet kan vælge at udpege et
antal medlemmer fra lokale handicaporganisationer i kommunen.
• Opdatering og præcisering af bestemmelser i vedtægterne,
herunder at det er Ældre- og Handicapforvaltningen, der
sekretariatsbetjener Handicaprådet.
Vedtægterne vil blive gennemgået på dagens møde.
Det indstilles, at Handicaprådet tager gennemgangen til orientering.
Bilag 5: Handicaprådets vedtægter.
Handicaprådet fik gennemgået de nye vedtægter. Herefter blev drøftet,
hvorvidt Handicaprådet ønsker, at der skal være faste observatører med
fra hhv. Sundhedsforvaltningen og Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen. Det begrundes i, at byrådet i forbindelse med deres
godkendelse af Handicaprådets vedtægter den 23. februar 2022
opfordrede Handicaprådet til at invitere hhv. Sundhedsforvaltningen og
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med som faste observatører i
rådet.
Det blev drøftet, hvad der ligger i det at være fast observatør. Der var
usikker om, hvorvidt en observatør har taleret. Det blev aftalt, at
sekretariatet skal få undersøgt, hvad der ligger i funktionen.
Det blev herudover aftalt, at sekretariatet vil undersøge, hvad reglerne er
for suppleanter. Det skal specifikt undersøges, hvorvidt én suppleant kan
være suppleant for flere medlemmer i rådet. Det begrundes i, at en del af
repræsentanterne fra DH ikke har en suppleant.
Orienteringspunkter

Beslutning
Det blev besluttet, at en repræsentant fra hhv. Sundhedsforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen inviteres med som faste observatører med gældende fra næste møde i Handicaprådet.
Det blev ligeledes besluttet, at byrådets beslutning i forbindelse med vedtægtssagen skal sendes med ud med referatet. Byrådets beslutningssag er vedhæftet referatet.

 

11. Gennemgang af budgetprocessen for Budget 2023 v. Poul Aggerholm, Kontorchef, Borgmesterforvaltningen

Poul vil gennemgå den overordnede budgetproces for Budget 2023 i Odense Kommune.
Det indstilles, at Handicaprådet tager gennemgangen til orientering.
Bilag 6: Gennemgang af budgetproces for Budget 2023.
Poul Aggerholm gennemgik Odense Kommunes budgetproces.
Oplægget vil blive sendt ud med referatet.
Der blev spurgt ind til, hvorfor Handicaprådet ikke har foretræde for Ældre- og Handicaprådet ifm. budgetprocessen. Det blev aftalt, at Sekretariatet vil undersøge det, og svaret vil blive indarbejdet i referatet. Handicaprådet har historisk ikke haft foretræde for Ældre- Og Handicapudvalget i forbindelse med deres behandling af budgetbidraget. Der er dog ikke noget til hinder for, at Handicaprådet kan få foretræde for Ældre- og Handicapudvalget, hvis der er et ønske om dette fra eksempelvis en rådmand.

 

12. Status på sundhedstjek på handicapområdet v. Margrethe Kusk Petersen

Forvaltningsudvalget har på deres møde efterspurgt en status på forvaltningens arbejde med sundhedstjek på handicapområdet.
Margrethe vil på dagens møde give Handicaprådet en status på, hvordan der arbejdes med sundhedstjek på handicapområdet i forvaltningen.
Det indstilles, at Handicaprådet tager statussen til orientering.

 

13. Status på arbejdet med Handicaptopmødet v. sekretariatet

Handicaprådet vil på dagens møde få en status på arbejdet med Handicaptopmødet, der afholdes den 28. april 2022.
Det indstilles, at Handicaprådet tager statussen til orientering. Sekretariatet orienterede Handicaprådet om status på arbejdet med Handicaptopmødet.
Der er plads til 200 deltagere på Topmødet, og på nuværende tidspunkt er vi oppe på 100 tilmeldte. Der vil komme en invitation i Ugeavisen på onsdag, hvor det er muligt for interesserede borgere at tilmelde sig dagen. Sekretariatet vil sørge for, at sende et link til Ugeavisen, når den udkommer, så Handicaprådet har
mulighed for at sende invitationen videre. Der har været arbejdet stenhårdt for at finde fire relevante hovedtalere, der kan være med til at sætte forskellige perspektiver på dagen. Derudover vil der være mange forskellige perspektiver repræsenteret på dagen i de forskellige paneldebatter, der er planlagt til at skyde de seks workshops i gang.

Tilmeldingen til de forskellige workshops sker på dagen, og der vil være
god plads på de enkelte workshops, så det forventes, at alle kan få lov til at høre om det, der optager dem mest.
Handicaprådet har fået en kalenderinvitation hvori programmet fremgår.

 

14. Status på arbejdet med Handicappolitikken v. sekretariatet

Handicaprådet vil på dagens møde få en status på arbejdet med Handicappolitikken.
Det indstilles, at Handicaprådet tager statussen til orientering. Sekretariatet orienterede Handicaprådet om status på arbejdet med
Handicappolitikken.
Det videre arbejde med udarbejdelsen af handicappolitikken, afventer afholdelsen af Topmødet. Det er politisk bestemt, at Topmødet skal
afholdes, før politikken kan sendes i høring. Det er gjort for at sikre, at der ikke kommer input på Topmødet, som strider mod indholdet i politikken.
Det forventes, at den version af politikken, der vil blive sendt i høring, vil blive behandlet af de politiske udvalg i maj og juni måned. Hvis den plan
holder, vil politikken blive sendt i høring fra juni til august 2022.

 

15. Gensidig orientering

• Preben Apager orienterede Handicaprådet om, at SIND fortsat arbejder på at splitte foreningen op, så deres organisering kommer til at matche
kommunerne.
• Abdinoor Adam Hassan orienterede Handicaprådet om, at de skal være opmærksom på Sundhedsudvalget og at udvalget nu er etableret og i fuld gang med arbejdet.
• Annelis Juhl Iskov orienterede Handicaprådet om, at hun vil deltage på et møde vedr. evt. etablering at psykiatrirådet på vegne af Autismeforeningen. Hun deltager, selvom Forretningsudvalget har afgivet høringssvar ift. etableringen.
• Cæcilie Lumby orienterede på vegne af Sundhedsforvaltningen om, at forvaltningen er bekendt med, at Handicaprådet skal have mulighed for at afgive høringssvar på Sundhedsudvalgets budgetsag. Det er dog forvaltningens vurdering, at det ikke giver mening at sende sagen i høring i år.

 

16. Eventuelt

Intet at bemærke til referatet.

Ældre- og Handicapforvaltningen