Spring til indhold

Handicapråd den 1. februar 2022

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 1. februar 2022 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Referat fra Handicaprådets konstituerende møde den 1. februar 2022

Velkomst

Gitte Østergaard, direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen, bød på vegne af Ældre- og
Handicapforvaltningen alle medlemmer velkommen til det første møde i Handicaprådet.

Herefter fulgte en kort præsentation af alle medlemmer.

 

Ordinært møde

Punkt 1 – Konstituering af formand og næstformand

Der blev spurgt ind til de ændringer i vedtægterne for Handicaprådet, som Odense Byråd har varskoet på deres konstituerende møde den 15. december 2021.
At byrådet ønsker, at der skal tilføjes 1-2 ekstra politisk udpegede medlemmer til Handicaprådet.
Gitte Østergaard orienterede Handicaprådet om, at vil blive udarbejdet en sag til Byrådet i forbindelse med ændringerne i vedtægterne. Da Odense Kommunes Handicapråd har en maksimummodel for antal deltagere, skal der indstilles til byrådet, at de to ekstra politiske udpegninger vil betyde, at der tilsvarende skal ændres i antallet af embedsmænd. Handicaprådet vil blive høringspart på sagen.
Det forventes, at sagen vil blive behandlet på byrådet den 23. februar 2022.
Birthe Malling stillede sit kandidatur til rådighed som formand for Handicaprådet. Der var ingen modkandidater til formandsposten.
Handicaprådet var enige om, at man ønsker at udskyde valget af næstformand til det kommende møde. Her vil det være kendt, hvordan vedtægtsændringerne lander.

 

Beslutning
Birthe Malling blev valgt som ny formand for Handicaprådet.

 

Punkt 2 – Principper for arbejdet i Handicaprådet

Forvaltningen foreslog, at der kommer et punkt på et kommende møde i Handicaprådet, hvor principperne for arbejdet i rådet drøftes. Det vil ske med udgangspunkt i et sæt spilleregler for, hvordan der skal arbejdes i rådet. Det anbefales ligeledes i bilag 2, Handicapråd – Den gode praksis’, hvor DH og KL foreslår, at der kan udarbejdes et sæt spilleregler for at sikre det gode samarbejde i rådet.

 

Beslutning
Det blev besluttet, at forvaltningen går i dialog med formanden om at få udarbejdet en procesplan for udarbejdelsen af spillereglerne for rådet.
Det blev ligeledes besluttet, at forretningsordenen skal gennemskrives, så den kommer til at afspejle de nye vedtægter samt spillereglerne for, hvordan der skal arbejdes i Handicaprådet fremadrettet.
Afslutningsvist blev det besluttet, at DH-repræsentanterne bliver siddende i råd/nævn på vegne af Handicaprådet frem mod næste møde i Handicaprådet. Her vil det blive drøftet, hvordan den fremadrettede fordeling af poster skal se ud.
Der skal forud for mødet tjekkes op på, om der er nogle huller ift. de medlemmer af DH, der er fratrådt frem mod denne periode.

 

Punkt 3 – Rådets konkrete opgaver

Handicaprådets opgaver blev gennemgået.
a. Handicapprisen
Det er en særlig anerkendelse til en person, virksomhed eller organisation, som gør en ekstra indsats for mennesker med handicap i Odense. Det drejer sig reelt om tre priser, som rådet uddeler den 2. december hvert år inden for ’tilgængelighed’, ’job&uddannelse’ og ’initiativ’.
Derudover har rådet mulighed for at uddele en særlig ærespris.

b. Temadag
Der afholdes årligt en temadag, hvor rådet beslutter sig for teamet og får hjælp til at arrangere selve dagen af forvaltningen. Der har været forsøgt afholdt en temadag vedr. frivillighed de seneste to år, men det har desværre ikke været muligt at afholde grundet COVID-19.

c. Høringssvar
Handicaprådet bliver hørt i alle sager, der vedrører handicapområdet i hele Odense Kommune. Det er DH-repræsentanternes ansvar, hvad indholdet i høringssvarene skal være. De godkendes af formanden, før de bliver lagt på de relevante udvalgssager.

d. Odense.dk
Det er rådets mulighed for at kommunikere udadtil. Her ligger rådets vedtægter, forretningsorden, oversigt over medlemmer etc. Herudover sørger forvaltningen for, at alle dagsordener og referater ligger. Samt rådets årlige beretning, når den er godkendt af byrådet.

 

Punkt 4 – Igangværende opgaver i 2022 med relevant for Handicaprådet

a. Ny vedtægt for Handicaprådet
Handicaprådet vil få sagen i høring, før den sendes til beslutning i byrådet den 23. februar 2022. Det vil formentlig betyde, at der vil blive udvidet med to politiske medlemmer til rådet og samtidig reduceret med to embedsmænd.
b. Handicappolitikken
Den er blevet sat en smule på stand by, da politikerne har udtrykt specifikt ønske om, at Topmødet skal afholdes, så der gives endnu en mulighed for at påvirke indholdet i politikken.
Politikken vil derfor blive sendt i høring umiddelbart efter afholdelsen af topmødet. Det forventes, at politikken vil være i høring i ca. tre uger. Herefter vil politikken blive rettet til og formentlig godkendt i byrådet i august 2022.
c. Topmødet
Topmødet er rykket til den 28. april 2022 af hensyn til udviklingen i COVID-19 i januar 2022. Forvaltningen turde ikke løbe an på, at det var muligt at samle 200 mennesker i starten af marts måned. Det ændrer ikke ved den endelige godkendelse af handicappolitikken, og derfor er forvaltningen ud fra et forsigtighedshensyn glad for, at topmødet kunne rykkes til den 28. april.
Handicaprådet er forhåndsreserveret til dagen, og forvaltningen håber, at alle har mulighed for at deltage på dagen, der har stor politisk bevågenhed. Birthe Malling og Jon Jensen deltager fortsat i en mini-koordinationsgruppe med forvaltningen ift. den videre planlægning af topmødet.

 

Punkt 5 – Mødeplan for 2022

Datoerne til Handicaprådsmødet blev godkendt.
Det blev besluttet, at datoerne til Forretningsudvalgsmøderne skal gennemgås, da tirsdage kan blive en udfordring.

 

Punkt 6 – Eventuelt

Der var ikke noget at tilføje til eventuelt. Gitte Østergaard rundede mødet af og DH-repræsentanterne samt deres suppleanterne blev efterfølgende
introduceret mere detaljeret for arbejdet i Handicaprådet.

Ældre- og Handicapforvaltningen