Spring til indhold

Handicapråd den 7. juni 2022

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 7. juni 2022 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: Mødelokale 3.s.54 (15.30-18.00)


Deltagere:

Birthe Malling, DH-repræsentant, formand
Birthe Bjerre, DH-repræsentant
Jon Jensen, DH-repræsentant
Hanne Nielsen, DH-repræsentant
Annelis Juhl Iskov, DH-repræsentant
Erik Vind Frost, DH-repræsentant
Preben Apager, DH-repræsentant
Reza Javid, politisk repræsentant
Brian Dybro, politisk repræsentant

 

Margrethe Kusk Petersen, embedsmand
Sonja Serup Hansen, embedsmand
Rasmus Bach Mandø, embedsmand

 

Cæcilie Lumby, sekretær

 

Afbud:

 

Abdinoor Adam Hassan, politisk repræsentant
Marlene Ambo-Rasmussen, politisk repræsentant

 

Referat

 

1. Velkomst v. formand Birthe Malling

 

2. Godkendelse af dagsorden v. Birthe Malling

Dagsordenen blev godkendt.

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 19. april 2022 v. Birthe Malling

Bilag 1: Referat fra mødet den 19. april 2022. Referatet blev godkendt uden bemærkninger.


Drøftelses- og beslutningspunkter

 

4. Præsentation af Odense Kommunes borgerrådgiver og gennemgang af Rigsrevisionens ’Beretning om forvaltningen af handicapområdet’ v. Birthe Malling

Forretningsudvalget har inviteret Helle Toldsted, der er Odense Kommunes borgerrådgiver, til at deltage på Handicaprådsmødet med følgende formål:
- at hilse på Helle, få kendskab til hendes virke som borgerrådgiver, og få indsigt i hvad hendes oplevelser er omkring arbejdet i Odense Kommune indtil nu.
- at Helle gennemgår den kritik, der er rejst i Rigsrevisionens beretning om forvaltningen af handicapområdet. Herunder hendes perspektiv på, hvad hovedbudskaberne er i rapporten og i hvilken grad, Odense Kommune er involveret. Derudover en præsentation af, hvad Helle ser i den type sager, og hvordan hun evt. er involveret i disse. Det indstilles, at Handicaprådet drøfter Rigsrevisionens beretning på baggrund af Helles oplæg.
Bilag 2: Rigsrevisionens beretning om forvaltningen af handicapområdet.

Helle Toldsted præsenterede sig selv og sit virke som borgerrådgiver. Hun præciserede, at hun er ansat af byrådet, og at hendes funktion har til formål at
styrke retssikkerheden og dialogen med byens borgere. Helle vejleder i kontakten med kommunen, og så beslutter hun selv, om hun vil lave undersøgelser af egen drift. Hendes hovedopgave er sagsbehandlingen ift. om processen er, som den skal være. Hun opfodrer borgerne til, at de i udgangspunktet skal henvende sig til den forvaltning/arbejdsplads, hvor sagen pågår. Men hvis/når det er afprøvet uden held, kan Helle vælge at gå ind i sagen. Hun kan ligeledes vejlede ift. klager. Derudover kan hun hjælpe, hvis borgeren ikke forstår en afgørelse, de har modtaget fra kommunen. Hun kan generelt hjælpe med dialog og mægling. Det skal hjælpe til, at parterne forstår hinanden, og det kan Helle hjælpe med, fordi hun er en neutral person, der ikke har været involveret i processen. Hun kan ikke træffe afgørelser, og hun kan heller ikke behandle sager, som andre myndigheder er i gang med at behandle.
Helle er forpligtet til at videregive forslag til forberederinger i sagsbehandling og betjeningen til byrådet. Hun skal udarbejde en rapport årligt, der tydeliggør, hvad
hun har været involveret i det forgange år. Helle kan kontaktes pr. mail eller telefonisk (tirsdag og torsdag). Man kan også mødes med hende fysisk, men det skal aftales på forhånd, da hun er meget udeaf huset.

 

Helle havde følgende eksempler på henvendelser med til Handicaprådet:

- En pårørende, der ønskede at klage over den institution, hvor hendes søn bor. Hun havde ikke tidligere klaget til institutionen. Helle anbefalede hende at henvende sig til institutionen, men det kunne hun ikke overskue. Helle skrev derfor hendes klagepunkter ned, og sendte det til institutionen, som så kunne forholde sig til det den vej rundt.
- En afgørelse vedr. aflastning, hvor borger vurderede, at der var sket noget nyt i sagen siden afgørelsen, og derfor var Helle med til at rette henvendelse til forvaltningen ift. at genbehandle sagen.
- En forespørgsel om adgang til Borgernes Hus. Helle hjalp borgeren med at få et svar, som borgeren ellers ikke havde fået.
- En borger der oplevede, at hun ikke kunne finde en bolig på listen over handicapboliger, som dækkede hendes behov. Borgeren havde henvendt sig til forvaltningen flere gange uden at få svar, da hun havde svært ved at beskrive hendes behov. Helle hjalp borgeren med at beskrevet hendes behov i forhold til en kommende handicapbolig.
Rigsrevisionens rapport blev vendt ganske kort. Det er ikke én rapport, som Helle har haft mulighed for at grave sig ned i endnu. Hun har kendskab til rapporten, og hun ved, at der ligger meget arbejde i den, men det er endnu for tidligt for hende at udtale sig om, hvordan Odense er placeret i forhold til kritikken i rapporten. Helle blev afslutningsvis opfordret til, at hun skal se ind i de afgørelser, der kommer retur fra Ankestyrelsen. Vurderingen er, at det vil komme til at hænge godt sammen med de tendenser, som Helle også vil se i de sager, som hun tager op eller går ind i af egen drift. Det kan være, at hun kunne udlede noget derfra, der kunne være en ledetråd i hendes arbejde fremadrettet.

 

5. Præsentation og gennemgang af evalueringen af de indsatser, som Odense Kommune har overtaget fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi v. Svend Tabor, Myndighedschef i Ældre- og Handicapforvaltningen

 

Handicaprådet vil på dagens møde blive præsenteret for evalueringsresultaterne vedr. borgernes tilfredshed med faglighed og service i forhold til de opgaver, som Ældre- og Handicapforvaltningen har overtaget fra det regionale tilbud Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV).
Det sker på baggrund af Ældre- og Handicapudvalgets beslutning om, at der skal gennemføres en evaluering efter ét år på de opgaver, som forvaltningen tidligere har købt hos CKV, og som man overtog pr. 1. december 2020. Det blev besluttet, at borgernes tilfredshed med tilbuddet skal indgå i evalueringen sammen med den årlige trivselsmåling samt, at Handicaprådet skal involveres i forhold til evalueringens resultater
Det indstilles, at Handicaprådet drøfter evalueringsresultaterne med henblik på afgivelse af eventuelle bemærkninger til den kommende behandling af sagen på
Ældre- og Handicapudvalget. Bilag vedr. evalueringsresultaterne vil blive fremsendt forud for mødets afholdelse.

Svend Tabor, Myndighedschef i Ældre- og Handicapforvaltningen og Addý Kristinsdóttir, rehabiliteringsleder på Kommunikationscenter Odense (KCO),
gennemgik det oplæg, der var sendt ud til Handicaprådet forud for mødet. Oplægget havde til formål at præsentere Handicaprådet for evalueringens formål
og resultater. Den samlede konklusion på undersøgelsen er, at KCO er et velfungerende tilbud, og der er tilfredshed med fagligheden og servicen på stedet.
Handicaprådet var optaget af, hvor repræsentativ undersøgelsen er for borgergruppen. Det blev præciseret, at med det antal borgere, undersøgelsen er
relevant for (dem der tidligere har fået et forløb hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV)), og de borgere der har kunne/ville svare på
spørgsmålene, så har man opnået en meget flot svarprocent, og vurderingen er, at undersøgelsen er repræsentativ for målgruppen.
Handicaprådet drøftede, hvordan overgangen til KCO har været for borgerne. Der blev talt ind i en konkret oplevelse på KCO, som ikke havde været en god
førstegangsoplevelse. Der blev i den forbindelse spurgt ind til, om det er muligt at opgøre data på enkelte indsatser/områder, da en antagelse kunne være, at dem på synsområdet har en anden opfattelse af overgangen, end dem på høreområdet. Det vurderes umiddelbart ikke muligt grundet det personhenførbare
i besvarelserne, hvis man folder data ud på de helt specifikke områder og diagnoser. Det blev præciseret overfor Handicaprådet, hvorfor Ældre- og Handicapudvalget oprindeligt har valgt ikke længere at købe de berørte indsatser hos CKV. Det var blandt andet med udgangspunkt i, at de øvrige kommuner i Syddanmark selv løser de konkrete opgaver. CKV er en fynsk konstruktion, og ikke noget som de øvrige kommuner i Syddanmark købte ydelser ved i samme omfang som de fynske kommuner. Det blev fremhævet, at forvaltningen kan bruge erfaringerne fra overgangen til KCO til at blive bedre til at bruge civilsamfundets aktører som kommunikationskanal. Det kunne blandt andet dreje sig om Frivilligcenter Odense i Borgernes Hus, Danske Handicaporganisationer, frivillig husene rundt om i byen eller andre organisationer, der repræsenterer de relevante borgergrupper.
Der blev afslutningsvist spurgt ind til effektiviseringspotentialet. Svend orienterede Handicaprådet om, at fra 2021 er der opnået en effektivisering på 4 millioner
kroner ved, at Odense Kommune selv varetager opgaverne.

 

6. Drøftelse af borgeres mulighed for ansøgning om elbil som handicapbil v. Birthe Malling

 

Forretningsudvalget har ønsket en drøftelse af, hvilke muligheder borgeren har for at ansøge om en elbil som handicapbil. Det er blevet undersøgt i Ældre- og
handicapforvaltningen, hvilke muligheder borgeren har for det det med henblik pådrøftelsen på dagens møde.
Ældre- og Handicapforvaltningens belysning af sagen Borgere, der er berettiget til en handicapbil/bus, kan ansøge om en el-bus eller elbil, men reglen (der er lovfæstet) gælder også i disse tilfælde, hvilket betyder, at borger får bevilliget den bil, som rehabiliteringsrådgiveren vurderer, er den billigst egnede bil. Det betyder, at borgeren altid har mulighed for at tilkøbe (betale forskellen) sig en elbil eller el-bus, hvis borgeren ønsker det, men ikke har fået bevilliget en el-udgave. Det samme gør sig gældende, hvis borgeren ønsker sig et særligt bilmærke eller en særligt stor motor, som ikke vurderes at være den
billigst egnede bil. Der er nogle særlige regler, der gælder i forhold til bevillig af en bus, som har relevans for muligheden for at bevillige en el-bus fremfor en bus med brændstofmotor.
El-busser vil højst sandsynligt ikke kunne matche eller komme under prisen på en bus med brændstofmotor. El-busser er generelt væsentligt dyrere end busser
med brændstofmotor, og udviklingen er for nuværende ikke så langt fremme i forhold til mulighederne for særlig indretning i el-busser. Dertil er det relevant at
fremhæve, at der er udbud (hvor der konkurreres på prisen på særlig indretning) på busser med brændstofmotor, jf. reglen om billigst egnede.
Det er pt. Handimobil, som Odense Kommune har kontrakt med, og den udløber først om et par år. Det er derfor Handimobil, der finder/anskaffer den billigst
egnede bus ud fra rehabiliteringsrådgivernes oplysninger/udredning af borger. Det indstilles, at Handicaprådet drøfter:
- borgerens mulighed for at kunne vælge en elbil på baggrund af forvaltningens belysning af sagen.
- om forvaltningens belysning af sagen giver anledning til, at der rettes henvendelse til Danske Handicaporganisationer centralt med henblik på at få
dem til at gå ind i sagen på vegne af Handicaprådet. Der eftersendes et udkast på en mulig henvendelse til Danske Handicaporganisationer.
Handicaprådet gennemgik udkastet. Henvendelsen blev godkendt, men det blev drøftet, hvem modtageren for henvendelsen skal være.

 

Beslutning
Handicaprådet godkendte henvendelsen med den ændring, at henvendelsen i stedet bliver sendt til Det Centrale Handicapråd.

 

7. Opstarts af arbejdet vedr. Handicaprådets årlige temadag v. Birthe Malling

Forretningsudvalget har drøftet mulige emner for den årlige temadag. De ønsker, at Handicaprådet forholder sig til følgende emner:
- Retssikkerhed, der blandt andet dækker over, hvorvidt kommunen overholder de gældende regler for sagsbehandling.
- God forvaltningsskik, herunder tillid til god embedsførelse. Dette kan anses som et underemne til Retssikkerhed.
Derudover foreslår formandskabet, at Handicaprådet drøfter, om temadagen skal bruges til, at Handicaprådet fastsætter hvilke fokusområder, man vil være optaget af at forfølge i indeværende periode. Her kan de ovenstående emner blandt andet tænkes ind. Det indstilles, at Handicaprådet drøfter, hvad emnet skal være på den årlige temadag, og beslutter hvem der skal indgå i en arbejdsgruppe.
Handicaprådet drøftede en lang række mulige emner til den kommende temadag.

 

Beslutning
Handicaprådet besluttede, at Handicappolitikken skal være rammen for temadagen. Det skal hjælpe Handicaprådet til at blive klogere på, hvad man vil
have fokus på og arbejde efter den kommende periode. Man vil gerne, at det bliver undersøgt, om man kan finde én udefra, der kan inspirere eller hjælpe
Handicaprådet til at blive mere synlige. Der var enige om, at Jon Jensen, Annelis Juhl Iskov og Birthe Malling deltager i arbejdsgruppen. Det blev aftalt, at Margrethe Kusk og Cæcilie Lumby vil sørge for, at der bliver udpeget en repræsentant fra Ældre- og Handicapforvaltningen til arbejdsgruppen. Cæcilie vil sørge for, at der bliver indkaldt til første møde i arbejdsgruppen, og det skal meget gerne være inden sommerferien af hensyn til den videre planlægning af dagen.

 

8. Opstarts af arbejdet vedr. den årlige prisuddeling v. Birthe Malling

Handicaprådet skal beslutte, hvem der skal indgå i dette års priskomite, der har til opgave at udvælge et forslag til vindere blandt de indstillede kandidater. I
priskomiteen og til arbejde med prisuddelingen indgår konsulenten for Handicaprådet sammen med en kommunikationskonsulent.
Der er pt. følgende priskategorier:
- Tilgængelighedsprisen
- Initiativprisen
- Uddannelses- og jobprisen
Derudover kan Handicaprådet vælge at uddele en ærespris.
Sidste års priskomite havde et forslag om en ny kategori til prisuddelingen i 2022. Det drejer sig om en pris, der skal gå til en medarbejder, der har ydet en særlig indsats.

Det indstilles, at Handicaprådet drøfter og beslutter, hvem der skal udgøre dette års priskomite, og hvorvidt der skal tilføjes endnu en priskategori.

 

Beslutning
Handicaprådet besluttede, at Birthe Malling, Brian Dybro og Hanne Nielsen udgør dette års priskomiteen.
Det blev besluttet, at der ikke arbejdes videre med en ekstra kategori. Der kan vælges blandt medarbejder fra Odense Kommune, hvis de indstilles, men der
skal ikke oprettes en særskilt kategori.

Orienteringspunkter

 

9. Opfølgning på ulovligt træk i kontakthjælpen v. Birthe Malling

Handicaprådet drøftede på mødet den 19. april 2022 DR’s afdækning af flere kommuners ulovlige træk i kontanthjælpsmodtageres ydelse. Handicaprådet
efterspurgte i den forbindelse en tilbagemelding fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i forhold til Odense Kommunes involvering og eventuelle
håndtering af sagen. Forvaltningen har udarbejdet et skriftligt svar til Handicaprådet, der er vedlagt som bilag til punktet.
Forretningsudvalget har behandlet det skriftlige svar på deres møde den 25. maj 2022. Vurderingen er, at det er et fyldestgørende svar, men efter Handicaprådets behandling af sagen den 19. april er det kommet frem, at der også sket fejl i forhold til gifte, og der har været fejl i nogle kommuners IT-systemer, der også har ført til ulovlige træk i kontakthjælpen. Forretningsudvalget vil derfor bede forvaltningen om at forholde sig til de nye oplysninger i sagen.
Dagsordenspunktet udsættes til et kommende møde i Handicaprådet, hvor forvaltningen har haft mulighed for at besvare de nye spørgsmål i sagen.
Bilag 3: Svar til Handicaprådet vedr. spørgsmål om ulovlig træk i kontanthjælpen

 

Beslutning
Handicaprådet tog til efterretning, at sagen dagsordensættes på et kommende møde i Handicaprådet, når Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har haft
mulighed for at besvare de nye spørgsmål i sagen.

10. Gennemgang af årshjul v. sekretariatet

Årshjulet gennemgås, og det er muligt for medlemmerne at byde ind med nye emner til årshjulet og/eller flytte rundt på indholdet.
Det indstilles, at Handicaprådet gennemgår årshjulet og drøfter evt. rettelser.
Bilag 4: Handicaprådets Årshjul

 

Beslutning
Handicaprådet tog det tilrettede årshjul til orientering.

 

11. Status på arbejdet med Handicappolitikken v. sekretariatet

Handicaprådet vil på dagens møde få en status på arbejdet med Handicappolitikken.
Det indstilles, at Handicaprådet tager statussen til orientering.

 

Beslutning
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

 

12. Gensidig orientering

Sonja Serup orienterede Handicaprådet om, at man har haft første møde i Samarbejdsforum. Det var et godt møde, hvor man fik valgt nye temaer, som skal
drøftes det kommende år. Derudover har forvaltningen indgået et samarbejde med UCL omkring en forskningscirkel, hvor temaet er ”Professionelle kompetencer i et samarbejde med forældre til børn med handicap”. Det drejer sig om udviklingen af socialfaglige og pædagogiske kompetencer, der dels bliver frembragt via undervisning og dels via praksislæring.

 

13. Eventuelt

Intet at føre til referat.

Ældre- og Handicapforvaltningen