Spring til indhold

Handicapråd den 11. oktober 2022

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 11. oktober 2022 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: Mødelokale 3.s.54 (15.30-18.00)

Deltagere:

Birthe Malling, DH-repræsentant, formand
Birthe Bjerre, DH-repræsentant
Hanne Nielsen, DH-repræsentant
Annelis Juhl Iskov, DH-repræsentant
Erik Vind Frost, DH-repræsentant
Ib Poulsen, DH-repræsentant, suppleant for Jon Jensen

 

Reza Javid, politisk repræsentant
Abdinoor Adam Hassan, politisk repræsentant

 

Sonja Serup Hansen, embedsmand
Jacob Juhl Harberg , embedsmand
René Lorenz, embedsmand, suppleant for Margrethe Kusk Petersen

 

Cæcilie Lumby, sekretær

 

Afbud:

Jon Jensen, DH-repræsentant
Marlene Ambo-Rasmussen, politisk repræsentant
Brian Dybro, politisk repræsentant
Preben Apager, DH-repræsentant
Margrethe Kusk Petersen, embedsmand

Referat

 

1. Velkomst v. formand Birthe Malling

Birthe Malling bød velkommen til dagens møde i Handicaprådet. Med en særlig velkomst til Jacob Juhl Harberg, der har overtaget Rasmus Bach Mandøs plads i Handicaprådet.

 

2. Godkendelse af dagsorden v. Birthe Malling

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

3. Godkendelse af referat fra møde den 7. juni 2022 v. Birthe Malling

Bilag 1: Referat fra møde i Handicaprådet den 7. juni 2022 Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 

4. Drøftelse af Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark v. Mai-Britt Wismann, strategisk konsulent i Det fælleskommunale Socialsekretariat

 

Forretningsudvalget har drøftet den kommende Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Syddanmark, fordi den kommer til politisk godkendelse i Odense Kommune i nærmeste fremtid. Der var bred enighed i Forretningsudvalget om, at Rammeaftalen er vanskelig at forstå og deraf afgive bemærkninger til, fordi aftalens grundlag er så meget anderledes, og fordi det tværsektorielle setup er en svær størrelse at få styr på. Forretningsudvalget har derfor efterspurgt en præsentation af formålet med Rammeaftalen, og hvorfor der hvert andet år udarbejdes en rammeaftale for de syddanske kommuner og Region Syddanmark.
Mai-Britt Wismann, strategisk konsulent i Det fælleskommunale Socialsekretariat vil på dagens møde præsentere Rammeaftalen for Handicaprådet. Hun vil i sit oplæg blandt andet komme ind på, hvorfor der udarbejdes en Rammeaftale, hvad den indeholder, og hvordan der i perioden arbejdes med den på tværs af de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark.

 

Indstilling

 

Det indstilles, at Handicaprådet drøfter, hvorvidt præsentationen fra Det Fælleskommunale Socialsekretariat giver anledning til yderligere behandling af Rammeaftalen 2023-2024 i Handicaprådet. Mai-Britt Wismann gennemgik Rammeaftalen for Handicaprådet med udgangspunkt i det oplæg, der sendes ud med referatet. Der blev efterfølgende spurgt ind til hjemtagelse af ydelser fra et regionalt tilbud, specifikt hvorvidt Rammeaftalen forholder sig til brugernes oplevelser omkring en hjemtagelse, herunder afspecialisering. De er ikke som sådan noget, der tages højde for i rammeaftalen. Hvis man som bruger oplever en afspecialisering ved en hjemtagelse, er det noget, der skal bringes ind i Socialdirektørforum eller til Socialstyrelsen. Det er man fuldt ud klar over, men det er ikke oplevelsen, at det fører til andet end hensigtserklæringer.

 

Der blev givet udtryk for, at mange kommuner laver deres egne løsninger, eller eventuelt undlader at lave en løsning, og det er vanskeligt at værdien af en rammeaftale, når den ikke sikrer, at den konkrete borger, der har et behov, løftet/varetaget. Det er ment som et indspark til politikerne i Handicaprådet.
Det blev afslutningsvis fremhævet, at der med fordel kan ses på, om bilagssamlingen kunne strammes en smule op. Det er vanskeligt at læse, og det er meget langt for den målgruppe, der gerne skal kunne forstå aftalen.

 

5. Drøftelse af muligheden for at uddele Handicaprådets Ærespris ved dette års prisuddeling v. Birthe Malling

Arbejdsgruppen for dette års prisuddeling ønsker, at Handicaprådet på dagens møde drøfter og beslutter, hvorvidt rådet i 2022 ønsker at uddele Handicaprådets Ærespris.
Såfremt Handicaprådet beslutter, at æresprisen skal uddeles, indstiller arbejdsgruppen til, at Handicaprådet ligeledes beslutter, hvem der skal modtage dette åres ærespris.

 

Handicaprådets Ærespris

 

Handicaprådet kan derudover vælge, i nogle år, at uddele Handicaprådets Ærespris.
Æresprisen gives alene efter indstilling fra Handicaprådet, som en påskønnelse for en helt exceptionel indsats.
Derudover vil arbejdsgruppens medlemmer orientere Handicaprådet om følgende på dagens møde:
• de foreløbige planer for årets prisuddeling
• opfordre Handicaprådets medlemmer til at informerer i deres bagland om, at det nu er muligt at indstille kandidater til at modtage en af Handicaprådets tre øvrige priser
Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet drøfter og beslutter, hvorvidt Handicaprådets Ærespris skal uddeles i år, og såfremt den skal uddeles beslutter, hvem der skal modtage prisen.
Bilag 2: Handicapprisuddelingen 2022
Det blev drøftet, hvorvidt prisen skal uddeles i år. Det blev fremhævet, at det kan være svært at tage stilling til, hvis man ikke kender nogen, der er berettiget til prisen i år.

Det blev fremhævet, at den kun skal uddeles, når der er en anledning. Den skal ikke uddeles, hvis ikke der er et behov.
Uddelingen kommer til at foregå den 2. december 2022. Uddelingen kommer til at foregå i CSD’s lokaler på Kochgade 31. Der er gode parkeringsmuligheder i og omkring adressen.
Handicaprådet besluttede, at æresprisen ikke skal uddeles i år, da der ikke er en oplagt kandidat.
Derudover var der ikke opbakning til det materiale, der var sendt ud med dagsordenen. Det har ikke tilstrækkelig blikfang, og derfor er bekymringen, at Handicaprådet vil få så mange tilmeldte som muligt. Det blev derfor aftalt, at arbejdsgruppen skal sikre, at der bliver udarbejdet en plakat og/eller flyer vedr. dagen hurtigst muligt, som medlemmerne af Handicaprådet kan dele med deres bagland.

 

6. Oplæg ved Brian Dybro, rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen

Forretningsudvalget har efterspurgt et oplæg fra Brian Dybro, hvor han
præsenterer for Handicaprådet, hvad han er særligt optaget af og har fokus på som rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen.
Brian vil på dagens møde give Handicaprådet den efterspurgte præsentation.
Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet tager oplægget til efterretning.
Punktet blev udskudt til et kommende møde i Handicaprådet.

 

Orienteringspunkter

 

7. Status fra arbejdsgruppen for den årlige temadag v. arbejdsgruppens medlemmer

Arbejdsgruppen for den årlige temadag har udarbejdet et program for den kommende temadag. Programmet er vedlagt som bilag.
Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet tager programmet for den årlige temadag til efterretning.
Bilag 3: Program for den årlige temadag

Handicaprådet gennemgik det medsendte program. Der var ros til arbejdsgruppen og det udarbejdede program. Det blev fremhævet, at formålet med dagen er, at Handicaprådet skal have definereret/formet eget værdigrundlag. Ældrerådets værdigrundlag er alene med som inspiration til det forestående arbejde i Handicaprådet.
Det blev aftalt, at arbejdsgruppen vil sikre, at det kommer til at fremgå tydeligt i materialet, hvem deltagerkredsen på temadagen er.

 

8. Orientering om overflytning af arbejdspladser til de to nye forvaltninger v. sekretariatet

Forretningsudvalget har efterspurgt en kort orientering vedr. processen for overflytning af arbejdspladser til de to nye forvaltninger.
Handicaprådet vil på dagens møde få en orientering om processen med særligt fokus på det, der har relevans for handicapområdet.

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Fra Ældre- og Handicapforvaltningen til Sundhedsforvaltningen
Handicaprådet blev orienteret om, hvad der er flyttet af arbejdspladser i ÆHF til Sundhedsforvaltning. Det drejer sig om følgende arbejdspladser:
- Center for mental sundhed
- Center for sundhed og forebyggelse
- Byens Køkken
- Caféerne, herunder ordningen vedr. Gæstekok
- Forebyggende Hjemmebesøg
Derudover flytter følgende arbejdspladser til Sundhedsforvaltningen den 1. november:
- Genoptræningscentrene
- Lysningen
- Sundhedsklinikkerne
- Center for kræftrehabilitering og palliation
Det betyder, at der fortsat vil være rigtig mange snitflader og behov for samarbejder mellem ÆHF og SUF fremadrettet. Det har der været arbejdet målrettet på at sikre siden før sommerferien, så borgerne ikke oplever nogen forskel i den indsats, de skal have leveret af enten SUF eller ÆHF fremadrettet. Der er blandt andet udarbejdet en række samarbejdsaftaler og arbejdsgangsbeskrivelser der sikrer, at alle involverede parter ved, hvem der skal gøre hvad fremadrettet.

Fra Børn- og Ungeforvaltningen til Sundhedsforvaltningen
Handicaprådet blev orienteret om, at følgende arbejdspladser blev flyttet fra BUF til SUF den 1. september:
- Tandplejen
- Sundhedsplejen
- Psykolog Team
- Klinik for seksuel sundhed
- Røgfrit Odense
Der er som sådan ikke snitflader til handicapområdet i det, der er flyttet fra BUF til SUF. Men der kan selvfølgelig opstå områder/indsatser, der vil involvere Handicaprådet på disse områder fremadrettet. Det vil begge forvaltninger have en opmærksomhed på, da den nye opgavefordeling skal have tid til at lande på alle nye områder for de involverede parter.
Fra By- og Kulturforvaltningen til Klima- og Miljøforvaltningen
Det væsentlige for Handicaprådet at forholde sig til i forhold til den nye Klima- og Miljøforvaltning (KMF) er, at mobilitet er flyttet med.
Hvis der fremadrettet bliver spørgsmål eller sager fra Handicaprådet der retter sig mod KMF, er det aftalt, at Jakob Harberg tager det med retur og vender det med relevante parter i KMF.
Jacob Harberg orienterede i forlængelse heraf Handicaprådet om, at hvis den nye klimahandlingsplan får betydning for handicapområdet, vil han sørge for, at den vil blive forelagt for Handicaprådet. Det kommer til at være en relativ komprimeret proces, da det er en stor og omfattende plan. Der vil komme offentlighed omkring planen, og derfor bør der også være mulighed for at komme med input til planen. Det bliver forventeligt fra omkring nytår.
Det blev aftalt, at organisationsdiagrammerne for de to nye forvaltninger sendes ud med referatet.

 

9. Gennemgang af årshjul v. sekretariatet

Årshjulet gennemgås, og det er muligt for medlemmerne at byde ind med nye emner til årshjulet og/eller flytte rundt på indholdet.

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet gennemgår årshjulet og drøfter evt. rettelser.
Bilag 4: Handicaprådets Årshjul
Årshjulet blev gennemgået. Der var intet at bemærke til referatet.

 

10. Gensidig orientering

Formålet med dette punkt er, at der tages en ’bordet rundt’, hvor den enkelte deltager forholder sig til, om der er viden eller input fra eget bagland, der har relevans for Handicaprådet. Sonja Serup orienterede Handicaprådet om den puljeansøgning, som forvaltningen er gået sammen med BKF om at søge vedr. Inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber i Socialstyrelsen. Ansøgningsprocessen er beskrevet i det oplæg, der er sendt ud med referatet.
Der blev efterfølgende spurgt ind til, om der er taget højde for befordring til aktiviteterne, a der er forholdsvis rigide regler befordring til aktiviteter for børn. Det blev aftalt, at det vil der blive fulgt op på, hvorvidt det er indeholdt i ansøgningen. Hvis det ikke er det, og det fortsat kan nås at tages med, vil det blive skrevet ind i ansøgningen.

Jacob Harberg orienterede Handicaprådet om, at han er ansvarlig for valgplakater, og Vejdirektoratet har lavet klare regler for, hvordan de skal hænge. Det er vanskeligt at leve op til reglerne, og Jacob vil derfor forsøge at arbejde i nogle regelændringer, der gør det lettere for alle parter at efterleve dem. Det er en særlig udfordring med de plakater, der hænger i gang- og cykelhøjde. Det er ikke ulovligt at placere plakaterne her, da det ikke er til trafikgene, og derfor kan BKF ikke gøre noget ved det, som reglerne er skruet sammen. Men de er ofte til gene for de gående, og Jacob ønsker derfor at gå i dialog med Vejdirektoratet om at få lavet regelændringer. Der var bred opbakning fra Handicaprådet til, at der bliver set på, om reglerne kan ændres/rettes til. Det gælder særligt DH-medlemmer, herunder Dansk Blindesamfund.
Birthe Bjerre orienterede om Kontaktudvalget på Tarup Gamle Præstegaard.
Erik Vind Frost orienterede om, at Dialogforum på beskæftigelsesområdet har fået et nyt kommissorium, hvilket har medført, at forummet har fået et mere a-kassesnit. Men rådmanden for BSU har meddelt, at dem der sad i dialogforum kunne blive siddende, hvis man havde muligheden for det. Erik har forespurgt formanden, grundet kort svarfrist, og tilbagemeldingen er, at Erik fortsætter i Dialogforum på Beskæftigelsesområdet, fordi ledighed kan ramme mennesker med handicap. Derfor har Erik valgt at holde fast i pladsen.
Ib Poulsen orienterede om, at DH har udgivet en række ”støttepjecer” i forbindelse med problematikken om sundhedstjekket for borgere på botilbud. Se dem på LEV.dk – Viden om – Sundhedstjek. Desuden har LEV søgt og fået midler fra Helsefonden til fremstilling af 2 små film om sundhedstjek med hver deres målgruppe:

1. Pårørende / det faglige personale
2. Forebyggelse og behandling af overdødelighed.
LEV arrangerer en sundhedscamp i Vejle den 16.5.2023 om emnet
Birthe Malling orienterede om, at hun har været til møde med Borgmesteren. Borgmesteren er formand for arbejdsmarkedet i KL, og han er meget optaget af at sikre forholdene for handicappede på arbejdsmarkedet.

 

11. Eventuelt

Intet at bemærke til referatet.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen