Spring til indhold

November 2018

Odense rundt - Sikkerdigital.dk - Tilgængelighed på Odense.dk samt Bordet rundt

Referat: Advisory Board 27. november 2018

Deltagere:

Jacob Ludvigsen – Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
Erik Vind Frost – Handicaprådet
Karen Ulletved – Ældrerådet
John Sørensen – Ældresagen
Victor Petersen – Synsrådgivningen
Benny Jørgensen – IT til Ældre
Elise Kølleskov – IT til Ældre
Birgitte Hjelm Paulsen – IT & Digitalisering, Odense Kommune
Rasmus Vorup Lykkehøj – IT & Digitalisering, Odense Kommune

Oplægsholdere:

Tanja Bruntse Ahler – Kommunikationskonsulent, By- og Kulturforvaltningen
Per Seyffart – Kommunikationskonsulent, Borgmesterforvaltningen


Velkomst og gennemgang af dagsorden

Rasmus bød velkommen til mødet og gennemgik en række praktiske oplysninger.
Der vil, til alle medlemmer af Advisory Board, blive sendt et dokument med orientering om kommunens oplysningspligt jf. EU’s persondataforordning når det gælder brug af jeres e-mailadresse. Medlemmer der ikke ønsker at deres e-mailadresse benyttes til dette bedes følge vejledningen i dokumentet.

Næste møde i Advisory Board afholdes i juni. Der er stillet forslag til 11., 12. eller 13. juni. Rasmus sender en e-mail ud med forslag til datoerne. Mødet vil blive afholdt i Egeparken 2A, hvor Odense Kommune har flere afdelinger herunder IT & Digitalisering.


Odense Rundt v. Tanja

Applikationen ’Odense Rundt’ er resultatet af mere end 10 års arbejde med mobilguides, der gør det lettere for trafikanter og sjovere for turister og borgere at færdes i Odense.

 

Det er især ruteplanlæggeren til bilister, fodgængere og cyklister, der er populær blandt brugerne. Og selvom Odense Rundts ruteplanlægger på mange måder deler funktioner med klassiske tjenester som Google Maps, TomTom, Garmin m.fl., så skiller den del sig ud ved sin aktualitet. Når en vej lukker weekenden over pga. vejarbejde eller lignende, så er den information tilgængelig via Odense Rundts ruteplanlægger. Dette kan andre tjeneste naturligt nok ikke konkurrere med. Udover altid at være opdateret, så er Odense Rundts kortfunktion også væsentlig mere detaljeret. Dette afspejles bl.a. i de grønne områder, der ikke altid vises på eksempelvis Google Maps.

 

Odense Rundt rummer dog mange flere funktioner end ruteplanlæggeren. Applikationen er en samling af informationer om bl.a.:
Natur, udeliv, kultur, leg og bevægelse.

 

Derudover bliver Odense Rundt opdateret med kategorier, der er mere sæsonbestemte. I øjeblikket er der eksempelvis en kategori om Julemarkeder, der naturligt nok ikke er tilgængelig året rundt.

 

Odense Rundt har små 40.000 downloads og ca. 600 brugere dagligt. Der er ca. 400 daglige ruteberegninger. Odense Kommunes medarbejdere, der har applikationen installeret på deres arbejdstelefon, er ikke regnet med i disse tal.

 

En del af tanken med kategorierne er at ramme såkaldte ”Micro Moments” (= Små øjeblikke). Altså hvad kunne brugerne have bruge for at vide eller lave lige nu. Et eksempel kunne være listen over kælkebakker, der bliver aktuel når der falder sne, men ellers ikke er interessant. Ud fra samme tanke hænger der ”reklamer” for applikationen ved parkeringsautomater, da borgere i det øjeblik kunne have interesse i at finde alternative parkeringspladser.

 

Udover at henvende sig generelt til borgere i Odense Kommune er applikationen naturligvis også tiltænkt folk med særlige behov. Og det er også en del, man er interesseret i at udvikle. For nyligt tilføjede man kategorien ”Kørestolsvenlige fiskepladser”, da en borger henvendte sig vedrørende dette. Derudover kan man finde kategorier med ammerum, lydfyr, hæveautomater med tale og demensvenligt Odense.

 

I fremtiden er man interesseret i at udvide indholdet i lokalområder. Borgere i Højby har været særdeles aktive med at lægge billeder og informationer ind fra deres lokalområde. Det er et ønske, at det samme bliver tilfældet i andre dele af Odense.

 

Odense Rundt kan både bruges på mobil, computer og tablet. Der er lavet en applikation til mobiltelefonen. Hvis man skal tilgå siden via en tablet, skal man bruge hjemmesiden.

 

Sikkerdigital v. Birgitte

Birgitte præsenterede hjemmesiden Sikkerdigital.dk, der blev lanceret 31. oktober 2018, som Digitaliseringsstyrelsen står bag. Her kan borgere, virksomheder og myndigheder finde viden, vejledning og konkrete værktøjer til en sikker digital hverdag. Hjemmesiden er skabt ud fra et ønske om at højne kendskabet til cybertruslerne og forbedre bevidstheden om, hvordan de imødegås med sikker adfærd. Der ligger bl.a. en del små videoer om, hvordan man opdaterer sine programmer på computer, tablet og telefon, samt hvorfor det er vigtigt at gøre.

 

Der var et ønske fra flere medlemmer af Advisory Board om, at hjemmesiden udover informationer til borgere, virksomheder og myndigheder også får materiale henvendt til foreninger. Birgitte lovede at gå videre med dette ønske.

 

Der er bl.a. information at hente på frivillighed.dk: https://frivillighed.dk/guides/regler-for-persondata-i-foreninger
Justitsministeriet har desuden lavet et dokument med ”ofte stillede spørgsmål: http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Databeskyttelse/endelig_vejledning_med_ofte_stillede_spoergsmaal_om_frivillige_foreningers_behandling_af_personoplysninger.pdf

 

Derudover er e-mailen med materiale vedlagt som bilag til dette referat.


Tilgængelighed på Odense.dk v. Per

Per Seyffart, der til daglig arbejder som kommunikationskonsulent i Odense Kommunes kommunikationsafdeling, fremlagde planerne for arbejdet med webtilgængelighed på Odense.dk i 2019.

 

Siden 2008 har der været en national aftale, som Odense Kommune har skullet efterleve. Det betyder, at Kommunen skal overholde retningslinjerne i WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Retningslinjerne indebærer bl.a., at:

 • Billeder skal være opfattelige for skærmlæserprogrammer
 • Det skal være muligt at navigere rundt på siden uden mus
 • Digitale selvbetjeningsløsninger skal være forståelige ved at tilbyde fejlforslag og instruktioner ved indtastning af fejl
 • Korrekt kodning, så brugerens værktøjer kan fortolke dem ensartet.

EU har vedtaget et nyt direktiv vedr. webtilgængelighed, der træder i kraft i 2020 for eksisterende hjemmesider. Odense.dk forventes at leve op til WCAG 2.1 fra september 2020.

 

Direktivet indeholder 17 ny kriterier heriblandt:

 • Websider skal tage højde for mobilenheder
 • Apps skal være tilgængelige
 • Videoer skal tekstes
 • En tilgængelighedserklæring på den offentlige myndigheds websted, hvor borgere kan rapportere om utilgængeligt indhold

 

Læs mere om de nye kriterier i WCAG 2.1

 

For at forbedre tilgængeligheden arbejdes der b.la. med Siteimprove, der gør opmærksom på, hvis der mangler tekst til et billede, er døde links eller lignende.
Derudover overvejes det, om PDF’er skal gøres tilgængelige via konverteringsprogrammer såsom Skabelondesign og Includoc.
Firmaet Sensus udarbejder et ultimativt tjek af Odense.dk i andet kvartal af 2019.

 

Derudover arbejdes der hele tiden på, hvordan Odense.dk kan gøres mere tilgængelig. Bl.a. kigges der mod andre store Kommuner og institutioner som dr.dk?

 

Blandt idéer, der overvejes er at:

 • Lægge et gratis oplæserprogram som adgangforalle.dk i bunden af alle sider eller lignende
 • Gratis tegnsprogsoplæservideo (video for døve)
 • Tegnstøtte (til brugere med læsevanskeligheder) som fx bruges på borger.dk

På Odense.dk er der en feedback-knap. Per opfordrede til, at man endelig brugte knappen, såfremt man havde input til siden. Fordelen ved at benytte knappen er, at det automatisk fremgår af henvendelsen, hvor på hjemmesiden problemet er.

 

Man er også velkommen til at skrive direkte til Per på psey@odense.dk.


Bordet rundt / alle

IT til Ældre
Benny fortalte at besøgstallet er uændret. Helt generelt er der ikke de store ændringer. Det eneste der ændrer sig er efterspørgslen. Folk dukker oftere op for at få hjælp til et specifikt problem på en tablet eller telefon. Det kan være ved køb af en ny telefon/tablet eller en opdatering, der skal installeres.

 

Nogle dukker kun op for at få hjælp til et problem. For andre bruges caféerne som en social institution.

 

Medlemmerne drøftede desuden begrebet ”af-digitalisering”, altså hvordan man håndterer de digitale krav og omstændigheder, hvis ens forudsætninger ændrer sig; altså hvis en person mister synet, hørelsen eller kognitive funktioner. Birgitte undersøger, om der er eller skal laves vejledninger vedr. dette.

Ældrerådet
Karen, der er nyt medlem af Advisory Board, fortalte om, at man i Ældrerådet har haft en person ude og fortælle om digitalisering på tværs mellem fysioterapeuter og andet sundhedspersonale.

 

Ældresagen
John orienterede om, at der er færre deltagere til IT-kurserne. De lukker bl.a. i Tarup pga. færre deltagere, og det er generelt i hele landet – hvilket er positivt. Der er stadigvæk behov for den udkørende IT-hjælp, der eksempelvis giver en hånd med printere.

 

Man har forsøgt at etablere et samarbejde med Borgernes Hus vedr. lokaler, men der har ikke været tilfredsstillende udstyr eller udluftning i lokalerne, så det har man stoppet.

 

Handicaprådet
Erik orienterede om, at www.blind.dk lever op til de nye tilgængelighedskrav, som Per omtalte i de tidligere oplæg.

 

Synsrådgivningen
I Synsrådgivningen kan man ikke genkende tendensen med dalende antal deltagere, men der er flere der kommer med tablets og ikke computere. Derudover er det tydeligt, at dem der kommer har et andet udgangspunkt end før. De har mere erfaring med det udstyr, de har med. Pårørende spiller desuden ofte en rolle, fordi de i højere grad kan hjælpe med IT-problemer på tablets.

Borgmesterforvaltningen