Spring til indhold

Advisory Board for digital kommunikation 4. maj 2023

Større digital tryghed hos borgeren, Odenses Digitale Fremtid og Bordet rundt

Referat 4. maj 2023

Deltagere:

Benny Jørgensen og Elise Kølleskov – IT til Ældre

Bent Hansen og Jan Grandal - Ældre Sagen

Erik Vind Frost – Handicaprådet

Jacob Ludvigsen - Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Kirstine Vad - Ældre hjælper ældre

Soheila Sharegh – AMU Fyn

Susanne Hansen – Ældrerådet

René Lorenz – Ældre- og Handicapforvaltningen

Anders Drejer Lønbæk - Digitalisering og Data

Rasmus Vorup Lykkehøj - Digitalisering og Data

Lise Jensen-Dahm - Digitalisering og Data (referent)


Velkomst

Anders bød velkommen og præsenterede dagsordenen.


Større digital tryghed hos borgeren v. Rasmus

Rasmus præsenterede Odense Kommunes effektmål, som bl.a. indbefatter større digital tryghed.

Efter mødet får Advisory Board'ets medlemmer tilsendt et spørgeskema.


Spørgeskemaet sendes ud, hvor feedback er velkommen. Den reelle besvarelse af spørgeskemaet vil forventeligt ligge i august, og i den forbindelse vil det næste møde i Advisory Board'et formentlig ligge kort derefter.

Besvarelserne af spørgeskemaet bliver planmæssigt afrapporteret i oktober 2023.
Idéen er dermed, at hvert medlem af Advisory Board'et samt Ældrerådet, Handicaprådet og Rådet for socialt udsatte skal svare på spørgeskemaet, og at hvert medlem besvarer spørgsmålene på vegne af de borgere, som vedkommende repræsenterer.

Susanne fra Ældrerådet stiller spørgsmål til, hvorfor man ikke involverer borgere direkte. Hun giver ligeledes input til, at man kunne involvere borgergrupper mere direkte fx borgere, der henvender sig til Borgerservice. Borgerne inddrages direkte i et fremtidigt spørgeskema til Advisory Board. Udfordringen vil være, at omkostningerne til at spørge dem, som ikke er digitalt tilgængelige.

Derudover vil der til et kommende møde i Advisory Board’et blive præsenteret kommunens nyeste selvbetjeningsplatform, hvor det forventes, at Advisory Board’et vil blive inddraget i at teste løsningen og dermed komme med input til løsningerne på området.


Odenses Digitale Fremtid v. Anders

Anders præsenterer Odenses Digitale Fremtid, herunder de 7 tilhørende temaer.

  1. Færre hænder og flere opgaver
  2. Verdens bedste robotby – Robotter som en del af Odense Kommune
  3. Bedre mental og fysisk sundhed
  4. Digitalt førstevalg, men aldrig uden digital inklusion
  5. Klima
  6. Bedre sammenhæng i Odense Kommune
  7. Fundament for fremtidens digitale kommune

Derefter dykkede Anders ned i temaet om digitalt førstevalg og dennes tiltag.
Af tiltag er der øget indsats af MitID support i borgerservice med udekørende borgerservice, en ny selvbetjeningsløsning med fokus tæt borgerudvikling, hensynsfuld Digital Post-udsendelse, webtilgængelighed, hvor fokus tidligere har været på kommunens hjemmeside, odense.dk, og intranet, men nu også rettes fokus også på borgerrettede digitale løsninger samt Digital Post.

Jan fra Ældre Sagen stiller spørgsmål omkring samtykke og om at give samtykke til flere ting på én gang.
Anders svarer, at man ser ind i, hvordan man kan genbruge indgåede samtykker. Man kigger ligeledes på, hvordan man kan gøre det nemmere at give og tilbagetrække sit samtykke.

Erik fra Handicaprådet spørger ind til, om dette også indebærer fuldmagter – Anders svarer, at man vil kigge ind i én løsning, der rummer både samtykke og fuldmagt.

Soheila fra AMU Fyn tilføjer, at man burde kunne hente samtykke ind én gang.
René svarer, at det kommer an på den pågældende lovgivning, om man kan nøjes med at hente samtykke én gang.
Odense Kommune er organiseret sådan, at kommunen agerer som flere virksomheder, derfor gælder samme samtykke ikke flere steder. Man kan altså ikke hente samtykke fra en anden forvaltning, hvor borgere allerede har givet samtykke.

Jan fra Ældre Sagen er enig i en fælles samtykkeløsning er en idé, som kommunen kan gå videre med.

Rasmus fortæller om seneste nyt fra Digitaliseringsstyrelsen netværk for digital inklusion. Digitaliseringsstyrelsen kunne berette om, at man behandler et lovforslag om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening.
Lovforslaget handler om, at man som fritaget for Digital Post, kan blive fritaget for digital selvbetjening uden, at man skal søge om fritagelse begge dele. Man er ved at undersøge, hvordan man skal gribe det an ift. at tilbyde et alternativ til de digitale selvbetjeningsløsninger. Lovforslaget gælder alle offentlige instanser herunder staten og fx Udbetaling Danmark.

Jan stiller spørgsmål til, hvordan man på nationalt hold vil løse problemerne for fx socialt udsatte, der ikke kan bruge MitID og andre digitale løsninger.
Svaret til det er, at man tilbyder et alternativ, men som fritaget kan man stadig tilgå de digitale selvbetjeningsløsninger. Hvad de eksakte alternativer bliver er endnu ikke fastlagte og/eller oplyst. Fordi det ofte er sådan, at man ikke er digital, hvis man er fritaget for digital post, vil man altså gøre det lettere også at blive fritaget for digitale løsninger.

Dertil kommer der opdateringer i MitID i relation til MitID appen. Grundet phishing vil man introducere nye ændringer i MitID. Advisory Board'et har fået tilsendt et link til et webinar om ændringer i MitID, som er d. 26. maj.

Derudover blev Digitaliseringsstyrelsens nyeste video om webtilgængelighed afspillet.

Susanne fra Ældrerådet supplerede videoen med, at det generelt skal være sådan, at man skal være obs. på digitale ændringer, hvis de ikke ligner de gamle løsninger. Det kræver megen tilpasning og indlæring, hvis der sker ændringer. Genkendelighed er en primitiv, men vigtig glæde, når man møder noget, man har set og/eller handlet på før.
De øvrige medlemmer var enige i, at der er et tværgående perspektiv i, at man godt kan lide genkendelighed ved udvikling af nye løsninger samt opdateringer.


Bordet rundt v. alle

Jacob Ludvigsen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

Der er ikke sket det store udover, at der er denne her fremskudte indsats hos borgerservice. Han fortæller, at det er fleksible borgerservicemedarbejdere, der yder ”digital førstehjælp” hos Café Paraplyen. De er også i Dalum.
De oplever stadig meget phishing, og at folk udgiver sig for at være andre for at snyde udsatte borgere.

 

Kirstine Vad, Ældre hjælper ældre, Seniorhuset

De hjælper lokalt mange, der har brug for hjælp til fx MitID. De har holdt arrangementer om digital sikkerhed, så dette har de også fokus på. Typisk er møder de velfungerende brugere, der hurtigt finder ud af det, de får hjælp til, når de søger det. Det er derfor en nem gruppe at hjælpe. Seniorhuset har åbent hver dag, men man skal melde sin ankomst undtagen torsdage, hvor der er åbningstider, hvor der er åbent for alle. De er 22 frivillige.

 

Benny Jørgensen og Elise Kølleskov, IT til Ældre.

Det falder med besøgstal, og der er sikkert forskellige årsager, fx er MitID ved at være implementeret. Så de er ved at se på, hvordan de kan annoncere, at netcaféerne eksisterer, så der kan komme flere besøgende. Netcaféerne efterspørger, at de får hjælp til kommunikation om, at de står til rådighed for borgere. Det helt store boom er overstået, og det kan være, at flere ældre får hjælp hos pårørende.

 

Soheila Sharegh, AMU Fyn:

Soheila er både med i AMU Fyn og med i en arbejdsgruppe hos Digitaliseringsstyrelsen. Hun repræsenterer andre end ældre, og der er mange, som er af nye generationer, der har svært ved at læse og dermed tilgå løsninger med MitID. De oplever, at oplæsningsværktøjer kan hjælpe på hjemmesider, men oplæsningen er samtidig også relativ uforståelig, og derfor er løsningen ikke optimal.

 

Susanne, Ældrerådet:

De efterspørger, at der fremover bliver planlagt mødedatoer forud, så Advisory Board’ets medlemmer kan sætte kryds i kalenderen i god tid og dermed have bedre muligheder for at deltage.
Dette tages til efterretning, og vi går i gang med planlægningen af kommende mødedatoer.

 

Bent Hansen og Jan Grandal, Ældre Sagen:

De har travlt hos Ældre Sagen, og lige nu hjælper de med at læse Digital Post for borgerne, da borgerne kan ikke læse deres Digital Post-meddelelse, medmindre de har en ved siden af sig, da de kan være usikre på egne evner og evt. glemme, hvor de læser meddelelsen, hvis de har flere faner åbent samtidigt.

De oplever også, at nogle ældre har problemer bare ved at åbne links, fordi de ældre kan være bange for, hvad det bliver ført hen til, når de trykker på et link.
Der er ligeså usikkerhed ved at bruge MitID, hvis de taster forkert op til 3 gange, og de derefter skal på Borgerservice.
De generelle ændringer fra NemID til MitID har også været kilde til frustrationer.


Jan fra Ældre Sagen spørger til, hvordan kommunen forholder sig til ChatGPT. Anders svarer, at ChatGPT er en form for sprogmodel. Han fortæller, hvordan kan man træne sprogmodellen til at svare ud fra kommunens data. Den er god til at skrive sætninger, men den er ikke alvidende eller fortæller den endegyldige sandhed. Den er opbygget af sætninger, og den henter tekst andetsteds fra.
Der vil være et stykke arbejde i at træne den med kommunens data, og man skal sikre sig, at den bruger kommunens data. Generelt vil der være et behov for, at borgere oplyses om, at man skal have en vis kildekritik samt forståelse af, at man skal være varsom med at indtaste sine personfølsomme oplysninger, fx hvis man ønsker en uddybning af sin sundhedstest.

 

Erik Vind Frost, Handicaprådet:

Han tager spørgeskemaundersøgelsen med tilbage til Handicaprådet.

 

Anders Drejer Lønbæk, Digitalisering og Data:

Han fortæller, at han til et møde med digitaliseringsministeren, Marie Bjerre, har videreformidlet UCLs undersøgelse om Udsathed og den digitaliserede forvaltning, som blev præsenteret på forrige møde.

Borgmesterforvaltningen