Spring til indhold

Oktober 2023

Workshop i Odense Kommune selvbetjeningsløsninger

Referat 31. oktober 2023

Deltagere:

Elise Kølleskov – IT til Ældre Benny Jørgen - IT til Ældre
Erik Vind Frost - Handicaprådet
Jacob Ludvigsen - Boligsocial 2, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune
Torben Worm – LEV – Livet med udviklingshandicap, Odense
Lenna Vogn Petersen - Udsatterådet
Susanne Hansen - Ældrerådet
Nils Jørgen Juul Stærmose - Ældrerådet
Jan Grandal – Ældre Sagen
Bent Hansen - Ældre Sagen

 

Fra Odense Kommune:

Anders Drejer Lønbæk, Digitalisering og Data, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
Rasmus Vorup Lykkehøj, Digitalisering og Data, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
Lise Jensen-Dahm, Digitalisering og Data, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
Christoffer Bækgaard Ludwigs, Digitalisering og Data, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
Henriette Juul Riishøj, Digitalisering og Data, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
Katrine Schousbøll Leth, Digitalisering og Velfærdsteknologi Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune
Maria Kristiansen, Digitalisering og Data, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune
Michael Jensen, Økonomi og Mobil i Odense, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune

 

Velkomst

Rasmus Vorup Lykkehøj bød velkommen. Han fremhævede, at Advisory Board for digital kommunikation blev etableret for 10 år siden, og i den anledning vil vi holde et jubilæumsmøde i 2024, hvor det officielt er 10 år siden første møde.

Derefter havde vi en navnerunde, da vi har fået et nyt medlem siden sidst, Torben Worm fra Lev, der har taget over for Ib Poulsen. Deltagerne kan ses i deltagerlisten øverst i referatet.

 

Workshop: Selvbetjeningsløsninger

Henriette Juul Riishøj er projektleder den nye selvbetjeningsplatform i Odense Kommune, og hun gav en introduktion til dagens workshop og igangsatte opgaven, hvor medlemmerne skulle finde og udfylde selvbetjeningsløsningerne: Ansøgning om befordringsopgørelse ved transport til læge/speciallæge, Helbredstillæg – ansøgning om tillæg til briller og Ansøgning om specialtandpleje.

Jan Grandal fra Ældre Sagen stillede spørgsmål til, om man har medtænkt de svagere borgere, hvortil Henriette svarede, at det ligger dem meget på sinde at medtænke de svage borgere, når man udvikler selvbetjeningsløsninger – og det er særligt noget, man har for øje med den nye selvbetjeningsplatform.

Derefter gik deltagerne i gang med at teste løsningerne ved at fremsøge og udfylde dem. Til sidst delte deltagerne deres oplevelser i plenum.

Ansøgning om specialtandpleje

Benny Jørgensen fra IT til Ældre kommenterede, at denne løsning næsten krævede, at man var en del af Odense Kommune for at kunne udfylde den korrekt.
Torben Worm fra LEV tilføjede, at man som borger burde ledes lidt mere, så udfyldningen af korrekt information var lettere. Her gik snakken på, at hvis man svarer ”forkert” til nogle spørgsmål, bliver man ikke ledt videre.

Henriette Juul Riishøj fortalte, at man i løsningen stilles nogle spørgsmål for at finde ud af fra start, om det overhovedet giver mening for borgeren at ansøge, hvor man ville få et afslag efter en længere sagsbehandling.

Susanne Hansen fra Ældrerådet tilføjede, at hvis en borger er bange for at gå til tandlæge, kan det måske afskrække borgeren i at fuldføre ansøgningen, hvis borgeren skal tage stilling til, om han/hun vil fuldbedøves. Susanne fremhæver, at det her muligvis var bedre med noget mundtlig rådgivning, hvor borgeren kan tale med en for at tage bedre stilling, om det er en vej for en at blive fuldbedøvet.

Dertil fortalte deltagerne, at der kunne tilføjes links eller informationsknapper. Man kunne f.eks. tilføje nogle prikker, som indikerer noget fold ud.

Denne generelle feedback til Specialtandplejen var, at formidlingen kunne justeres, og at der mangler lidt information.

Helbredstillæg

Torben Worm fra LEV bemærkede, at det her var interessant, at man skulle logge ind med MitID fra start og ikke til slut som i de øvrige løsninger, og dette kan måske resultere i lidt utryghed.
Lenna Vogn Petersen fra Udsatterådet tilføjede, at løsningen er desuden meget teksttung, og den tekst vil de, Lenna repræsenterer, ikke kunne forstå.
Deltagerne nævnte, at en idé kunne være videoformidling til at guide målgruppen bedre.

Generelt var erfaringerne, at man ikke bruger odense.dks egen søgefunktion, og det derved var svært at finde løsningerne. Men at tyr man til google.dk er det nemmere at finde den korrekte løsning

Benny Jørgensen fra IT til Ældre fremhævede, at man manglede information om, at man er logget ud af MitID, når man er færdig med at søge i en løsning. Henriette Juul Riishøj svarede, at man bliver automatisk logget ud af MitID, hvis der ikke har været aktivitet i en vis periode, og/eller hvis man har lukket sin browser ned.
Erik Vind Frost fra Handicaprådet fortæller i relation til dette, at det er et irritationsmoment, hvis man bliver logget af en løsning. Det er nemlig ikke altid, at bevægelse registreres som en bevægelse. Eksempelvis hvis Erik taster noget ind, så blev det ikke registreret som bevægelse i selvbetjeningsløsningerne. Denne opmærksomhed tages af Henriette Juul Riishøj med tilbage, som en vigtig opmærksomhed i forbindelse med brugernes oplevelse i selvbetjeningsløsningerne.

I den konkrete løsning oplevede Erik desuden, at det var svært at finde sin adresse. Henriette Juul Riishøj svarede, at de kan sætte en kommunegrænse, som kan imødekomme dette problem fremover.

Erik Vind Frost fra Handicaprådet supplerer og fortæller, at der i løsningen var lagt flere forhindringer, og at man godt kunne fra start have markeret, hvor mange punkter man som ansøger skulle igennem.

Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor løsningerne ikke kunne hente ansøgerens oplysninger via MitID. Her var svaret, at man må ikke hente personoplysninger automatisk via en borgers MitID-login. Dette vil kommunens IT-Sikkerhedsafdeling ikke godkende. Man kan som borger på nuværende tidspunkt heller ikke give sit samtykke til, at kommunen henter ens personoplysninger.

Jan Grandal fra Ældresagen stillede spørgsmål til, hvor langt man var med fælles samtykke. Henriette Juul Riishøj svarede, at Odense Kommune er med i et projekt hos Digitaliseringsstyrelsen i relation til en national samtykkeløsning, og at Odense Kommune kommer til at deltage som førsteanvender.

Erik Vind Frost fra Handicaprådet spurgte til om den pop-up-besked, før man kommer ind i selvbetjeningsløsningen, havde et formål eller ej – da ingen her til mødet, så en fordel ved pop-up-beskeden. Det tages med tilbage om at være mere varsom i anvendelse af denne pop-up besked.

Ansøgning om befordringsgodtgørelse ved transport til læge/speciallæge

Feedbacken til denne løsning var, at sproget var for gammelt/formelt, som gjorde, at man manglede en forklaring for at kunne udfylde løsningen fyldestgørende.

Strategi med den nye selvbetjeningsplatform

Henriette Juul Riishøj fortalte om de kommende tilføjelser til selvbetjeningsløsningerne: touch med underskrift direkte på en touchpad(iPad/mobiltelefon med videre) på vegne af (Det vil sige, hvor det er muligt, at fx en pårørende kan hjælpe med at udfylde en selvbetjeningsløsning på vegne af en anden borger), embedsmandlogin (som gør det muligt, at en medarbejder i Odense Kommune kan udfylde selvbetjeningsløsningen med borgerens oplysninger i et udskrift på papir) og webtilgængelighed.

Erik Vind Frost delte sin erfaringer med at bestille blå sygesikringskort til hans børn, hvor dele i løsningen ikke var webtilgængelige, og derfor kunne han ikke foretage bestillingen korrekt uden hjælp fra en seende.

Til sidst bad Henriette Juul Riishøj Advisory Boardet om deres hjælp fremadrettet, og hun forsikrede, at man vil arbejde med at undgå embedsmandssprog i selvbetjeningsløsninger. Advisory Board gav til kende, at de er interesserede i at hjælpe en anden gang.

Afrunding

Slutteligt fortalte Rasmus Vorup Lykkehøj om, at der som et led i den politiske aftale ”Digitalisering med omtanke” er afsat 3 mio. kroner til en tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp. I den første ansøgningsrunde er der afsat 1 mio. kr., som man kan søge frem til 15. november kl. 12. Der kommer dog en ny ansøgningsrunde i foråret 2024, hvor der er afsat 2 mio. kr. Rasmus og Lise står gerne til rådighed for medlemmerne, hvis man har brug for assistance til at skrive en ansøgning til puljen.

Bent Hansen fra Ældre Sagen kunne fortælle om, at de i Ældre Sagen søger puljetilskud.

Vi nåede ikke vores sidste punkt Bordet Rundt denne gang, så dette har vi til gode til næste møde d. 25. januar 2024.

Borgmesterforvaltningen