Spring til indhold

Advisory Board 9. august 2021

Præsentation af Advisory Board: Formål og eksempler på drøftelser, Kort fra Borgmesteren, Bordet rundt, Evaluering af temamøder for it-frivillige mfl., Aktuel digitalisering herunder, MitID, Næste generation Digital Post og Selvbetjening og Eventuelt.


Referat: 9. august 2021

Kort præsentationsrunde

Michael Clement, Integrationsforum

Benny Jørgensen, IT til Ældre

Bent Hansen, Ældre Sagen

Karen Ulletved, Ældrerådet

Kirstine Vad, Ældre hjælper Ældre

Erik Vind Frost, Handicaprådet

Jacob Ludvigsen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Mikkel Næsvang, SIND, Fyn

Lenna Vogn Petersen, Rådet for Socialt Udsatte

Ib Poulsen, LEV – Livet med udviklingshandicap

 

Fra Odense Kommune:

Peter Rahbæk Juel, Borgmester

Anders Drejer Lønbæk, Kontorchef for Digitalisering og Data

René Lorenz, Stabschef for Politik, Strategi og Udvikling

Camilla Staal Axelsen, Koncernchef

Birgitte Hjelm Paulsen, Chefkonsulent Digitalisering og Data

Rasmus Vorup Lykkehøj, Konsulent Digitalisering og Data

 

Velkomst

Anders bød velkommen til Advisory Board. Anders er ny chef for Digitalisering og Data i Odense Kommune og vil deltage fast i møderne fremover.

 

Præsentation af Advisory Board: Formål og eksempler på drøftelser

Birgitte gav en kort introduktion til formålet med Advisory Board for Digital Kommunikation.

2010’erne var et årti med meget vækst i den digitale kommunikation mellem offentlige myndigheder og borgere. Økonomiudvalget besluttede i august 2013, at Odense Kommune skulle have et Advisory Board for digital kommunikation. Formålet var, at repræsentanterne kunne gøre opmærksom på barrierer for vellykket digital kommunikation mellem borgere og det offentlige. Bl.a. den kommunikation, der sker via Odense.dk, digitale selvbetjeningsløsninger og Digital Post. Hjælpe med at besvare spørgsmål som: ”Hvilke udfordringer opleves i de særligt udfordrede grupper? Og hvad kan Odense Kommune gøre for at minimere de udfordringer?”


Kort fra Borgmesteren

Peter takkede for invitationen til mødet. Han var med til at nedsætte Advisory Boardet med Økonomiudvalget som rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (i dag Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).


Covid-19 har vist os, hvad digitalisering kræver af den enkelte. Hvis man ikke kan holde online møder, så bliver man hurtigt isoleret under en krise som corona.


Borgmesteren takkede Advisory Boards medlemmer for deres arbejde. Det er vigtigt arbejde. Digital inklusion er vigtigt og medlemmerne er stemmen for demBordet rundt

 

Ib Poulsen, LEV – Livet med udviklingshandicap

Ib repræsenterer via LEV mange medlemmer med et kognitivt handicap. Digitalisering er særligt udfordrende for dem, hvilket betyder, at de i højere og højere grad bliver marginaliseret. Forslag som det kontantløse samfund vil give store udfordringer for de medlemmer, fordi mange har svært ved at bruge et dankort og endnu sværere ved systemer som Mobile Pay. Derudover oplever de mange af de samme udfordringer som andre ift. den digitale post.


Konsekvensen er, at mange bryder loven, fordi de hjælper med at åbne digitale post. Derfor opleves det i familieretshusene, at flere søger om en værge, fordi det er sværere at klare sig selv i det digitale samfund. Udfordringen ligger dels i lovgivningen og dels i de digitale løsninger. Det er ikke indholdet eller personalet, der er problemet. Odense Kommune er rigtig godt med på det digitale område. Det er vigtigt, at der fortsat er fokus på, at medarbejderne uddannes korrekt, så de kan hjælpe dem.


Medlemmerne drøftede muligheden for at udvikle en løsning specifikt til folk med de beskrevne udfordringer.

 

Lenna Vogn Petersen, Rådet for Socialt Udsatte

Lenna fulgte op på de udfordringer som Ib beskrev. Medarbejdere på væresteder og lignende er ikke uddannet eller ansat til at hjælpe med at søge om hint og andet.

 

Mikkel Næsvang, SIND, Fyn

Isolationen i forbindelse med Covid19-nedlukning har for nogle givet en større grad af tryghed. Det gælder bl.a. folk med social forbi, der ikke trives med fysiske møder. I samarbejdet med Stoppestedet undersøges det nu, hvilke gode elementer fra Covid19, som vi kan lære af.

 

Jacob Ludvigsen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

For de udsatte er det svært at være i den digitale verden. Mange kan godt fungere, når tingene er sat op, men hvis de mister deres kode, telefon eller andet, så er de på bar bund. Bankerne skruer bissen på og der har senest været en udfordring med ikke længere at ville lave akutbetalinger.

 

Erik Vind Frost, Handicaprådet

Problematikken er i stor udstrækning de samme i handicaprådet.
For blinde er onlinemøder vanskelige, fordi man mister en del i samværet. Faktisk er almindelige telefonopkald bedre end videomøder, fordi præmissen er den samme for alle, så man misser som synshandicappet ikke nogen signaler.


De forskellige digitale løsninger er ikke lige tilgængelige, og da mange løsninger er nogle, man ikke bruger dagligt, ugentligt eller årligt, så bliver udfordringen endnu større. Det kan være løsninger til flytning, pladsanvisning eller byggetilladelser. I forlængelse heraf har mange nye systemer funktioner, der smider brugeren af efter længere tids inaktivitet. Det er en udfordring, fordi det tager længere tid at benytte løsninger, når alt skal læses højt.

 

Kirstine Vad, Ældre hjælper Ældre

I Seniorhuset, som Odense Kommune stiller til rådighed, er målgruppen 60+. Der bliver vejledt i alt og man kan få hjælp til mindre ting som nye koder osv. På plakaten er MitID (det nye NemID) og Næste Generation af Digital Post, der skal implementeres i løbet af det kommende år. Her er der fokus på, hvordan man bedst kan hjælpe ordblinde ift. forandringerne.


Camilla fortalte, at der bliver ansat en konsulent i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen der skal hjælpe ordblinde og talblinde.


Karen Ulletved, Ældrerådet
Nogle af udfordringer, de har hørt til i Ældrerådet er bl.a. bestilling af tid til vaccination og bestilling af mad ved byens køkken.

 

Bent Hansen, Ældre Sagen

Der har været begrænset aktivitet, fordi ”it-hjælp i hjemmet” har været lukket ned pga. Covid19. Det forventes at starte op igen, når vaccinationen er færdiggjort. Det er ikke nødvendigt at være medlem af Ældre Sagen for at få hjælp.


Det forventes ikke, at overgangen til MitID vil give de store problemer. I stedet forudser man udfordringer med den digitale postkasse, fordi der skal være en postkasse både for private og det offentlige.

 

Benny Jørgensen, IT til Ældre
Sammenslutningen for 4 netcaféer med 17 frivillige. Det er ikke nødvendigt at være medlem af noget.
Dem, der kommer, vil gerne IT, men har brug for hjælp. Her forventes det, at MitID bliver én af de punkter, folk vil søge hjælp til.

 

Michael Clement, Integrationsforum:

AMU-Fyn udbyder kurser på alle niveauer.

 

Evaluering af temamøder for it-frivillige mfl.

Birgitte fortalte kort, at der havde været en temadag for IT-frivillige med 28 deltagere fordelt på 2 dage.
Der var ros til initiativet. Det er svært at ramme alle deltagere, og derfor kunne man måske lave et skriftligt produkt som eksempelvis 3 tips eller lignende, der kan komme ud efterfølgende.


Der var efterspørgsel på repræsentanter fra Odense Kommune på væresteder som Paraplyen mv. for at demonstrere hvordan eksempelvis MitID fungerer. Det er lige nu et ressourcespørgsmål.


Der er behov for at undervisning falder, når brugerne har en konkret opgave, de skal løse. Når de får besked om, at det ligger klar og skal bruge det eller aktivere det. Det er ikke gavnligt med videoer eller undervisning flere måneder i forvejen.

 

Aktuel digitalisering herunder MitID, Næste generation Digital Post og Selvbetjening

Ved overgangen til næste generation af digital post lukkes Digital Post ned i 4 dage, så alt kan flyttes til den nye løsning.

Fra d. 26.-29. november vil man derfor ikke kunne benytte Digital Post. Borgere og virksomheder vil naturligvis blive adviseret herom.


Borgerblikket / MitOverblik: En stribe økonomiske ydelser er allerede tilgængelige på borger.dk. Der vil snart komme mange flere oplysninger online, som borgerne kan tilgå under MitOverblik.

 

Eventuelt

Forslag til næste møde: Et punkt om de muligheder der for at give andre fuldmagt til at kigge eller handle på vegne af andre i løsninger som sundhed, min læge, borger.dk mfl.

Borgmesterforvaltningen