Spring til indhold

Privat hjælper til personlig pleje og praktisk bistand

Her kan du læse mere om muligheden for privat hjælper til personlig pleje og praktisk bistand.

Formål

Formålet med Servicelovens § 94 (tidl. 75f), er, at give ansøgere med behov for støtte til praktiske opgaver og/eller personlig pleje, der er bevilget efter § 83 (tidl. 71), mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre opgaverne.

Hvem er berettiget?

Alle ansøgere, der af kommunen er visiteret til personlig pleje og/eller støtte til praktiske opgaver efter servicelovens § 83, er berettiget til selv at udpege en hjælper til at løse opgaverne. Bestemmelsen omfatter dog ikke beboere i plejeboliger m.v.

Hvem kan udføre arbejdet?

Ansøgeren bestemmer selv, hvem der skal udføre arbejdet. Det skal dog være en privat person, dvs ikke et firma eller lignende. Kommunens tilsynspligt indebærer, at Ældre- og Handicapforvaltningen skal godkende, at hjælperen har de fornødne kvalifikationer til at udføre arbejdet.

Aflønning og ansættelse

Med udgangspunkt i visitatorens bevilling indgår Ældre- og Handicapforvaltningen en kontrakt med hjælperen om omfanget og indholdet af opgaverne. Det skal af kontrakten fremgå, om der er tale om den fulde opgave, eller om en af kommunen godkendt leverandør skal tage del i opgaveløsningen; i givet fald skal brugeren vælge, hvilken leverandør, der skal løse disse opgaver.
Det skal endvidere fremgå, hvordan opgaverne løses i tilfælde af hjælperens eventuelle ferie eller sygdom.

Aflønningen sker direkte fra Ældre- og Handicapforvaltningen til hjælperen.

Godkendelse og ansættelse af hjælperen sker i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Bevillingskompetence

Indgangen i Ældre- og Handicapforvaltningen visiterer ansøgeren til efter § 83 (tidl. 71), og Ældre- og Handicapforvaltningen godkender hjælperen efter § 94.
Behovet for hjælp revurderes 1 gang årligt, eller hvis der sker ændringer i brugerens funktionsniveau. Ældre- og Handicapforvaltningen fører tilsyn med kvaliteten af arbejdet.

Henvendelse

Henvendelse skal ske til Indgangen i Ældre- og Handicapforvaltningen

 

Servicemål

Svarfrist er hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter ansøgning. 

 

Klagemulighed

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, skal du sende din klage til Ældre- og Handicapforvaltningen inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Træffer Ældre- og Handicapforvaltningen ved ny behandling af sagen en anden afgørelse, vil du inden 4 uger få meddelelse herom. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark, hvorfra du vil modtage kvittering for modtagelsen.


Ældre- og Handicapforvaltningen