Spring til indhold

Kontant tilskud til privat hjælper

Her kan du læse mere om muligheden for at få tilskud til en selvansat hjælper til udførelse af personlige og praktiske opgaver.

Formål

Formålet med servicelovens § 95 er at give borgeren mulighed for selv at ansætte hjælpere til at udføre hjælpen til personlige og praktiske opgaver, som er blevet bevilget.

Hvem er berettiget?

For at få tildelt en §95-ordning i Odense Kommune er der følgende betingelser:
  • man skal være visiteret til personlig pleje og støtte til praktiske opgaver efter servicelovens §83 eller §84 i mere end 20 timer om ugen
  • man skal som udgangspunkt selv kunne administrere ordningen. Det vil sige, at borgeren skal kunne påtage sig arbejdsgiveransvaret, ansætte hjælpere og tilrettelægge ordningen for hjælperne
  • ordningen skal vurderes at være hensigtsmæssig. Det er visitator, der foretager den konkrete og individuelle vurdering.

 

Er man ikke selv i stand til at administrere ordningen, kan der alligevel udbetales et tilskud, hvis man har en nærtstående, der indgår i de plejeopgaver, der er omkring en, og er villig til at påtage sig administrationen og arbejdsgiveransvaret. Det er en forudsætning, at alle parter er enige i en sådan ordning, og at visitatoren ud fra en helhedsvurdering finder ordningen hensigtsmæssig.

Ordningen kan i særlige tilfælde bevilges selvom borgeren har fået bevilget hjælp under 20 timer om ugen. Det sker fx, når kommunen vurderer, det er mest hensigtsmæssigt eller leverandøren af hjemmehjælp ikke kan levere den nødvendige hjælp.

Hvem kan udføre arbejdet?

Borgeren udpeger og ansætter selv hjælpere. Borgeren har ansvar for, at der er ansat tilstrækkeligt antal hjælpere, der kan afløse ved hinandens fravær.

Bevillingen af hjælp kan deles op, så en af kommunens leverandører af hjemmehjælp leverer en del af hjælpen. Det kan fx være, når der er tunge løft, hvor der skal være to personer til at løfte. Borgeren skal i så fald vælge, hvilken leverandør, der skal levere ydelsen.

Ansættelse og aflønning

Ansættelse, administration og aflønning af hjælpere påhviler borgeren som arbejdsgiver. Kommunen tilbyder at administrere lønudbetaling, skatteindeholdelse og indbetaling til Ferie Konto m.v. til hjælperne. Aflønningen sker på grundlag af arbejdssedler. Kommunen tilbyder undervisning af hjælperne i tunge løft som støtte til borgerens pligter efter arbejdsmiljøloven. Det er dog fortsat borgeren, der har arbejdsgiveransvaret.


Der udleveres en brugerhåndbog om §95-ordningen til borgeren.

Tilskuddet er fastsat som en takst, der omfatter løn (løntrin 11), tillæg beregnet efter et gennemsnit for arbejde på forskudt tid, feriegodtgørelse, ATP samt arbejdsmarkedsbidrag. Kommunen tegner de nødvendige forsikringer for de hjælpere, borgeren har ansat. Kommunen afholder de dokumenterede udgifter, der følger med ordningen, dog maximalt det beløb, der svarer til kommunens udgift i forbindelse med levering af tilsvarende serviceydelse.

Bevillingskompetence

Visitator bevilger ordningen efter at have vurderet, om betingelserne er opfyldt. Visitator orienterer borgeren om det ansvar borgeren får som arbejdsgiver og orienterer om muligheden for at lade Ældre- og Handicapforvaltningen administrere udbetalingen af løn til hjælperne. Ordningen revurderes som minimum 1 gang årligt. Hvis der sker ændringer i borgerens funktionsniveau eller ændringer af forholdene i hjemmet, som påvirker hjælperordningen væsentligt, kan hjælpen revurderes oftere. Ældre- og Handicapforvaltningen fører tilsyn med kvaliteten af arbejdet og påser, at borgerens behov tilgodeses. Ældre- og Handicapforvaltningen skal tillige være opmærksom på forhold i hjemmet, der har betydning for den hjælp borgeren modtager.

Henvendelse

Henvendelse om hjælp i hjemmet sker til Indgangen i Ældre- og Handicapforvaltningen


Servicemål

Ældre- og Handicapforvaltningen behandler ansøgningen om hjælp efter servicelovens § 95 inden for 8 dage efter ansøgning.

Klagemulighed

Afgørelser om hjælperordning kan indbringes for Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark, jf. retssikkerhedslovens § 60. 

Klagen sendes til Ældre- og Handicapforvaltningen og skal inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen være modtaget i kommunen. 

Træffer Ældre- og Handicapforvaltningen ved fornyet behandling af sagen en anden afgørelse, vil der inden 4 uger blive givet meddelelse herom. 

Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark, som kontakter klageren.

Ønsker man at klage over størrelsen af bevillingens, jf. servicelovens § 83 eller § 84, skal klagen behandles i Klagerådet for hjemmehjælpsområdet. Der er ikke nogen klagefrist for denne type klage. Klagen sendes til Ældre- og Handicapforvaltningen, der videresender til Klagerådet. Der henvises til servicedeklaration om personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver.

Ældre- og Handicapforvaltningen