Spring til indhold

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune

Kvalitetsstandarden gælder både i eget hjem og på kommunens plejehjem.

 Emne  Indhold
 Lovgrundlag

Servicelovens §83, stk. 1.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde:

 1. Personlig hjælp og pleje.
 2. Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.
 3. Madservice.

Servicelovens §83a

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1.

(Lovbestemmelser er gengivet i sin helhed i slutningen af kvalitetsstandarden).

 Formål Formålet med både personlig pleje og praktisk bistand er at hjælpe dig med personlig pleje og praktisk bistand , så du kan leve et godt liv. Det gøres altid med henblik på at du bevarer, genskaber og udvikler et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor du selv varetager opgaverne i det omfang du kan. Det kan også være ved hjælp af teknologiske hjælpemidler.
Eksempler på, hvilke indsatser hjælpen kan omfatte

Personlig pleje kan for eksempel være:

 • Bad
 • Af- og påklædning
 • Personlig hygiejne og toiletbesøg, opvarmning af mad og lignende.

Praktisk bistand kan for eksempel være:

 • Gulvvask
 • Aftørring af støv
 • Rengøring af badeværelse og køkken
 • Støvsugning*
 • Tøjvask
 • Skift af sengetøj
 • Rehabilitering til at klare opgaverne selv.

*Som udgangspunkt skal du selv købe en robotstøvsuger med gulv-vasker. Det skyldes at robotstøvsuger med gulvvasker er forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. I særlige tilfælde kan du få støvsuget med en manuel støvsuger.

Både i forhold til personlig pleje og praktisk bistand forsøger vi altid at støtte dig i at gøre opgaverne selv, da du herved træner/vedligeholder dine funktioner.

Udvidet rengøring

I ganske særlige situationer kan man få bevilget en udvidet rengøring. Udvidet rengøring er en mere omfattende rengøring.

Udvidet rengøring kan bevilges hvis rengøringen er en forudsætning for:

 • At medarbejderne kan levere personlig pleje og praktisk bistand i hjemmet.
 • At man ikke bliver udsat af sin bolig.
 • At boligen kommer til at fremstå i en stand, der gør det muligt og sundhedsmæssigt forsvarligt for borger og personale at opholde sig i boligen.

Madservice

Madservice er muligheden for at få mad leveret til dit hjem, hvis du ikke selv kan stå for madlavningen. Hvis du bor på et plejecenter tilbyder plejecentret en madordning.

Hvem kan modtage personlig pleje og praktisk bistand?

Du kan modtage personlig pleje og praktisk bistand, hvis du har vanskeligt ved at klare den personlige pleje og/eller praktiske ting i hjemmet.

Målgruppen er personer over 18 år, som opholder sig i Odense Kommune.

For at modtage hjælp fra Kommunen skal du ansøge herom. Det er rehabiliteringsrådgiverne, der vurderer, om du er berettiget til denne hjælp. Hvis du får et afslag, kan du vælge at klage. Nederst i tabellen kan du læse mere om klageprocessen.

Hvem kan modtage madservice?

Hvis du i en midlertidig periode eller permanent er ude af stand til selv at lave mad, kan du få din mad leveret til døren mod betaling.

Du kan læse mere om madtilbuddene på Odense Kommunes hjemmeside ved at klikke her.

Hvor kan du henvende dig for at ansøge om at modtage personlig pleje, praktisk bistand og madservice?

Hvis du har brug for personlig pleje, praktisk bistand eller madservice, kan du kontakte Ældre- og Handicapforvaltningen. Vores fysiske og telefoniske indgang hedder ”Indgangen”. Klik her for at læse mere om Indgangen.

Hvis du bor på et plejehjem eller et bosted, kan du kontakte personalet for at høre nærmere om dine muligheder.

Hvornår bliver du kontaktet og hvornår starter hjælpen?

Ved akut behov for personlig pleje bliver du kontaktet hurtigst muligt efter, du har ansøgt, og hjælpen starter op med det samme.

Hvis det ikke er akut, bliver du kontaktet inden for to hverdage, og hjælpen til personlig pleje sættes i gang når du har valgt leverandør. Der kan gå op til fire uger inden der foreligger en endelig bevilling (det formelle dokument). Men hjælpen kan godt starte op inden da.

Hvis indsatsen kun omfatter praktisk bistand, skal du afvente en endelig bevilling. Hjælpen til praktisk bistand bliver igangsat inden for to uger, efter at du har modtaget din bevilling.

Særligt om §83a, der er et kortvarigt og intensivt rehabiliteringsforløb Hvis en rehabiliteringsrådgiver(tidligere kaldet visitator) eller en medarbejder fra din leverandør vurderer, at dit behov for støtte kan nedsættes, hvis man i en kortere periode bevilger dig et kortvarigt (8 til 12 uger) intensivt rehabiliteringsforløb, vil du modtage en §83a bevilling.

§83a bevillingen er ikke en almindelig bevilling til personlig pleje og praktiskbistand, men en helhedsorienteret og tværfaglig intensiv indsats.

Bevillingen indeholder typisk en række forskellige indsatser, der iværksættes med henblik på at vi sammen med dig tilrettelægger et forløb, med det formål, at du helt eller delvis bliver i stand til at løse opgaverne selv.

Indsatserne kan indeholde både almindelig dagligdags gøremål, men også fx genoptræning og sygeplejefaglige indsatser. Der sættes en slutdato på, og der evalueres løbende på indsatsen med udgangspunkt i de gøremål, du gerne selv vil kunne opnå at udføre uden professionel hjælp.
 Hvem leverer hjælpen?

Der er flere leverandører du kan vælge imellem:

 • Hvis du skal have personlig pleje eller praktisk bistand kan du vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør. Rehabiliteringsrådgiverne vil oplyse dig om hvem de private leverandører er. Du kan læse mere om dem på hjemmesiden ved at klikke her.

 • Hvis du får en madbevilling har du også leverandørvalg. Du kan vælge mellem den kommunale leverandør Byens Køkken eller en privat leverandør.

 • Hvis du modtager almindelig personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til §83, Stk. 1, har du mulighed for at udpege din egen hjælper. Kommunen skal godkende og ansætte den pågældende (Servicelovens §94 – se afsnit om lovbestemmelser).
 • Hvis du modtager mere end 20 timers hjælp om ugen, kan du eventuelt få et kontant tilskud til aflønning af personale. (Servicelovens §95 se afsnit om lovbestemmelser).

Leverandørvalg gælder ikke for beboere på plejehjem i Odense Kommune.

Hvilke medarbejdere kan du møde?

Personlig pleje leveres af social- og sundhedshjælpere/assistenter, mens praktisk bistand normalt udføres af rengøringspersonale.

Herudover vil du ofte møde både terapeuter og sygeplejersker, idet vi arbejder tværfagligt for at støtte dig så godt som muligt i at opnå dine mål i de fælles rehabiliteringsindsatser.

Hvad koster personlige pleje, praktisk bistand og madservice? Personlig pleje og praktisk bistand er gratis for dig.

For madservice opkræves den takst der hvert år vedtages af Odense Byråd. Ved at klikke her kan du se de gældende priser.
 Hvornår udføres opgaverne? Det aftales med din leverandør, hvornår opgaverne udføres, men støtte til bad foregår normalt i dagtimerne, og rengøring normalt i hverdagene.

Praktisk bistand foregår som udgangspunkt hver 14. dag.
Hvad indeholder et typisk rehabiliterings-forløb og din bevilling? Når vi modtager din henvendelse, vil vi hurtigt vurdere om hjælpen skal iværksættes med det samme. Herefter vil vi foretage en udredning, der skal give os et billede af, hvad du har brug for hjælp til.

Udredningen sker i fællesskab med dig, og sammen fastsætter vi de mål, som vi skal arbejde hen imod. Det er hele tiden dine mål, der er retningsgivende for vores samarbejde. Vi hjælper og støtter dig i at nå disse mål, så du forhåbentlig får en forbedret livskvalitet.

Ud fra dine mål og den støtte det medfører laver vi sammen en plan for dig, der beskriver de indsatser du skal have støtte til. Planen evalueres løbende og rettes til i takt med, at/hvis dine behov ændrer sig.
 Hvad sker der, hvis dine behov ændrer sig?

I takt med at dine behov udvikler sig eller ændrer sig, vil der løbende ske ændringer i den plan der er udarbejdet. Det betyder, at omfanget af hjælpen ændrer sig i takt hermed.

Hjælpen kan løbende kan ændre sig i både opadgående og nedadgående retning, efterhånden som dine muligheder for selv at løse opgaverne forøges eller forværres.

 Fleksibel hjemmehjælp

Hvis du ønsker praktisk hjælp til større boliger, kan du benytte din mulighed for fleksibel hjemmehjælp (Servicelovens §94a, se side 7), der indeholder mulighed for at bytte ydelser.

Bytteretten kan dog ikke anvendes på tværs af personlig pleje og praktisk bistand, og man kan ikke bytte om på de samme ydelser hver gang.

 Begrænsninger
 • Dit hjem er personalets arbejdsplads. Derfor skal arbejdsmiljøet være i orden, og du kan blive bedt om at flytte om på nogle af dine møbler, seng og lignende. Der kan også blive installeret hjælpemidler i dit hjem.
 • Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Vi beder dig om at tage samme hensyn og derfor ikke ryge i hjemmet, mens medarbejderne besøger dig samt sørge for ordentlig udluftning inden de kommer.
 • Som udgangspunkt vil omfanget af praktisk bistand svare til indsatserne i en almindelig ældrebolig på cirka 65 kvadratmeter.
 • Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån.
 • Herudover skal du være opmærksom på, at den hjælp du modtager, vil afhænge af en vurdering af din samlede husstands mulighed for at hjælpe til med opgaverne. Det kan for eksempel være hjælp fra en ægtefælle eller hjemmeboende børn.
 Øvrige forhold

Hvis du modtager hjælp til støvsugning med selvkørende støvsuger, har du mulighed for at vælge støvsugning med almindelig støvsuger op til 6 gange per år.

Medarbejderne har tavshedspligt og har altid legitimation på sig.

 Tilsyn

Ældre- og Handicapforvaltningen har pligt til at føre tilsyn med de opgaver, der udføres hos dig. Tilsynet varetages af et uvildigt firma.

Det er ikke alle borgere der modtager besøg, da tilsynet gennemføres ved stikprøver. Du får nærmere information, hvis tilsynet gerne vil komme forbi hos dig og foretage tilsyn af opgaverne.

 Afslag Hvis rehabiliteringsrådgiveren ud fra den udredning, der er gennemført, vurderer, at du ikke er berettiget til personlig pleje, praktisk bistand eller madservice vil du modtage et afslag. Hvis du mener, at afslaget er uberettiget, kan du efterfølgende klage over det.
 Hvis du vil klage Hvis du ønsker at klage over den afgørelse du har modtaget, finder du en klagevejledning i dit afgørelsesbrev. Hvis du ikke er enig i at skulle indgå i et særligt intensivt rehabiliteringsforløb, §83a forløb, kan du klage særskilt over denne bevilling.

Ældre- og Handicapforvaltningen