Spring til indhold

Tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og mad til borgere i eget hjem

Odense Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med leveringen af personlig pleje, praktisk hjælp og mad til borgere i eget hjem- hvad end ydelsen kommer fra Odense Kommune eller en privat leverandør.

Efter Servicelovens § 151 c skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en tilsynspolitik for hjemmepleje, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører. Det vil sige følgende tilbud til borgere i eget hjem:

 • Personlig hjælp og pleje (personlig pleje)
 • Hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver (praktisk hjælp)
 • Madservice

Alle disse tilbud bevilges efter Servicelovens § 83.

 

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn og opfølgning på tilsynet.


1. Uanmeldte tilsyn, personlig pleje og praktisk hjælp

Der gennemføres mindst et årligt tilsyn hos alle leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad.

 

Tilsynene skal medvirke til at forebygge, at mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer samt skabe grundlag for læring og kontinuerlig kvalitetsudvikling af indsatserne.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen har valgt at sikre uvildighed og troværdighed ved at lade tilsynene blive udført af en ekstern tilsynsvirksomhed.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen skal stille de nødvendige oplysninger om borgeren til rådighed for tilsynsmedarbejderen, og denne har tavshedspligt.

 

Borgerne får besked, hvis de får tilsynsbesøg, og de kan vælge at have en bisidder med.


Metode

De uanmeldte tilsyn udføres som stikprøver, hvor tilsynsmedarbejdere aflægger besøg hos et antal tilfældigt udvalgte borgere.

 

De uanmeldte tilsyn skal give svar på nogle overordnede spørgsmål:

 • Får borgerne den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet?
 • Er den leverede hjælp tilrettelagt og udført på en fagligt forsvarlig måde?
 • Er der kvalitet og sammenhæng i indsatserne?
 • Er indsatserne karakteriseret ved at være forbyggende, så der gribes ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer?

Spørgsmålene søges afdækket på 4 forskellige måder:

 • Gennem nedfældet dokumentation i borgerens journal
 • Ved observation
 • Ved interviews med borgerne
 • Ved interviews med medarbejderne 

Ved tilsynene lægges der vægt på en god dialog og et godt samarbejde mellem tilsynsmedarbejderen, borgere, pårørende, personale og ledelse.

 

I de tilfælde hvor tilsynet konstaterer alvorlige fejl og mangler, kan et opfølgende uanmeldt tilsyn komme på tale. 


Rapportering

På selve dagen for tilsynet afsluttes den med en mundtlig afrapportering til lederen for det sted, der har haft tilsyn. Kort efter modtager ledelsen en skriftlig dokumentation med tilsynsresultaterne.

 

Når alle tilsynene i hjemmeplejen er gennemført, samles de overordnede resultater i en opsamlingsrapport, som politikerne i Ældre- og Handicapforvaltningen og Ældrerådet modtager til orientering.

 
Opsamlingsrapporten offentliggøres på Odense Kommunes hjemmeside.

 

Hvis der findes alvorlige fejl og mangler hos en borger, kontaktes Ældre- og Handicapforvaltningen i umiddelbar forlængelse af besøget, så de nødvendige tiltag snarest muligt kan iværksættes.


2. Øvrige tilsyn og opfølgninger med hjælp efter § 83

Ældre og Handicapforvaltningen foretager opfølgning på den enkelte modtagers behov for hjælp minimum en gang årligt. Opfølgningen foretages som hjemmebesøg eller ved telefoniske henvendelser.

 

Dertil skal hjemmehjælpsleverandørerne sikre, at der sker løbende justeringer af hjælpen i såvel opadgående som nedadgående retning, hvis borgerens behov ændrer sig.

 

Opfølgning af tilsynspolitikken og politisk godkendelse mindst en gang årligt.


3. Særligt om tilsyn og opfølgning for madservice

Byens Køkken, Teknikvej, foretager daglige egenkontroller. 

Eksternt tilsyn af Byens Køkkens madproduktion, herunder resultaterne af egenkontrollerne, varetages af Fødevarestyrelsen, og kontrolrapporter herfra kan findes på Byens Køkkens hjemmeside.

 

Godkendt i Ældre- og Handicapudvalget 13. april 2021

Ældre- og Handicapforvaltningen