Spring til indhold

Installationer, belysning og varmekilder

Standardvilkår nr. 9 for udeservering

9.1 Restauratøren kan søge om tilladelse til at etablere belysning eller opsætte varmelamper ved udeserveringen. Belysningen må ikke virke blændende eller give anledning til gener for naboerne. Lyset skal være hvidt, med en farvetemperatur mellem 2700 K (varm hvid) og 4000 K (neutral hvid). Farvet, blinkende eller pulserende lys må ikke anvendes. Lys fra varmelamper må dog være gult, orange eller rødt.

Vilkåret gælder på vejareal og kommunale arealer, og til dels på private arealer, hvad angår gener for naboerne.

9.2 Ledninger skal fremføres via trækrør under belægningen frem til anvendelsesstedet. Såfremt der etableres teknikbrønde, skal karme og dæksler være i støbejern. Der må ikke være synlige ledninger eller udtag, når parasollerne er nedtaget. Gravetilladelse søges via Odense Kommunes hjemmeside. Der vil i forbindelse med gravetilladelsen blive stillet krav til den detaljerede udførelse af arbejdet.

Alle installationer skal udføres og vedligeholdes, så de på et vilkårligt tidspunkt opfylder gældende love og regler herfor.
Odense Kommune kan til enhver tid kræve, at installationer inklusiv teknikbrønde, ledninger og trækrør fjernes og belægninger retableres for restauratørens regning. Et sådant krav vil blive begrundet.

Vilkåret gælder på vejareal og kommunale arealer.

Standardvilkår for udeservering
Du kan læse begrundelserne for vilkårene i Den fulde udgave af Standardvilkår for udeservering.

By- og Kulturforvaltningen