Spring til indhold

Orden, renholdelse, glatførebekæmpelse m.v.

Standardvilkår nr. 4 for udeservering

4.1 Alt inventar skal være rent og pænt vedligeholdt. Ansøger er erstatningsansvarlig for enhver skade, som påføres arealet eller tredjemand som følge af ansøgers valg af udstyr eller dårlige vedligeholdelse af udstyr.
Kasser, flasker, tom emballage m.v. må ikke stilles på eller ved arealerne.

Vilkåret gælder
På vejareal og kommunale arealer.

4.2 Restauratøren skal opstille et passende antal affaldsbeholdere på arealet. Efter lukketid skal der fejes og rengøres på arealet, ligesom der løbende skal renholdes i åbningstiden. Kommunen kan kræve arealet spulet/vasket. Restauratøren skal selv bortskaffe affaldet.

Udeservering må ikke være til hinder for udførelse af den renholdelse, som varetages af Odense Kommune. Såfremt restauratøren ikke renholder eller udeserveringen er til hinder for kommunens renholdelse, er restauratøren ansvarlig for de eventuelle skader, der måtte opstå på tredjemand som følge heraf.

Vilkåret gælder
På vejareal og kommunale arealer.

4.3 Restauratøren er ansvarlig for at fjerne ukrudt, snerydde og glatførebekæmpe inden for eget udeserveringsområde, mens det er i brug. Ukrudtsbekæmpelse må ikke ske med sprøjtemidler.

Udeservering må ikke være til hinder for udførelse af den renholdelse, ukrudtsbekæmpelse, snerydning og glatførebekæmpelse, som varetages af Odense Kommune på de tilgrænsende arealer samt når udeserveringen ikke er i brug.

Såfremt restauratøren ikke renholder, ukrudtsbekæmper, snerydder eller glatførebekæmper, eller hvis kommunens renholdelse, ukrudtsbekæmpelse, snerydning og glatførebekæmpelse ikke kan gennemføres, er restauratøren ansvarlig for de eventuelle skader, der måtte opstå på tredjemand som følge heraf.

Vilkåret gælder
På vejareal og kommunale arealer.

Standardvilkår for udeservering
Du kan læse begrundelserne for vilkårene i den fulde udgave af Standardvilkår for udeservering.

By- og Kulturforvaltningen