Spring til indhold

Sikkerhed, fremkommelighed og byliv

Standardvilkår nr. 3 for udeservering

3.1 I gågader inklusiv torve og pladser skal et areal i mindst 4 m´s bredde friholdes til fodgængere og nødvendig kørsel, herunder med udrykningskøretøjer. Alle andre steder, hvor udrykningskøretøjer har behov for at køre, friholdes et areal i mindst 3,4 m´s bredde. Hvor udrykningskøretøjer har behov for at dreje skal der være en ydre drejeradius på mindst 12 m.
Kommunen kan efter et konkret skøn kræve yderligere areal friholdt, så der eksempelvis er plads til lommer til vareaflæsning, brandredning, fremtidig udeservering, vareudstillinger, stadepladser, ophold, aktiviteter og arrangementer m.v.

Vilkåret gælder
På vejareal.

3.2 På fortove skal et areal i mindst 1,5 m´s bredde friholdes til fodgængere. På strækninger mellem letbanestationer og gågaderne kan kommunen kræve et areal på mindst 2,0 m´s bredde friholdt.
På fortove og i gågader skal der holdes 75 cm afstand til ledelinjer, 120 cm afstand til byudstyr, beplantning og øvrige faste genstande samt 40 cm afstand til døre og porte, der benyttes af andre end restauratørens gæster.

Vilkåret gælder
På vejareal.

3.3 Møbler, afskærmning, beplantning og andet inventar i relation til udeserveringen skal let og hurtigt kunne flyttes af én person uden brug af værktøj. Møbler og øvrigt inventar må ikke fastgøres til belægningen.

Vilkåret gælder
På vejareal, kommunale og til dels private arealer omfattet af lokalplanen for skilte og facader i bymidten.

3.4 Restauratøren kan søge om tilladelse til at anvende inventar, der ikke kan flyttes let og hurtigt af én person uden brug af værktøj. I en eventuel tilladelse kan kommunen opstille vilkår, der sikrer hensynene til redningsberedskabets indsats- og redningsmuligheder, flugtveje, trafiksikkerhed, varelevering, vejdrift, naboer, beboere, byliv, bymiljø m.v. En eventuel tilladelse forudsætter, at restauratøren sikrer, at udeserveringens møblement ikke kan anvendes efter lukketid.

 

Vilkåret gælder
På vejareal, kommunale og til dels private arealer omfattet af lokalplanen for skilte og facader i bymidten.

3.5 Placering af inventar må ikke blokere for flugtveje fra bygningen.

Vilkåret gælder
På vejareal, kommunale og private arealer.

3.6 Restauratøren kan søge om tilladelse til at anvende åben ild i forbindelse med udeservering, herunder gasvarmere med videre. I en eventuel tilladelse kan kommunen opstille vilkår, der sikrer hensynene til brandsikkerhed m.v.

Vilkåret gælder
På vejareal, kommunale og private arealer.

3.7 Udeserveringsområdet indrettes, så der er niveaufri adgang fra det tilstødende byrum. Arealet indrettes, så det altid eller ved hjælp af en hurtig ommøblering er muligt for kørestolsbrugere og gangbesværede at bruge udeserveringen.

Vilkåret gælder
På vejareal og kommunale arealer.

Standardvilkår for udeservering
Du kan læse begrundelserne for vilkårene i den fulde udgave af Odense Kommunes standardvilkår for udeservering.

By- og Kulturforvaltningen