Spring til indhold

1.3 Udførelse

Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

1.3 Udførelse

Alle arbejder skal udføres så det i elementbeskrivelserne angivne kvalitetsniveau opnås.

Befæstede arealer skal løbende renholdes for spild mv. i forbindelse med arbejdets udførelse.

Når arbejdet er udført skal området efterlades rengjort og ryddeligt, senest ved arbejdsdagens ophør.

Materiellet skal være afskærmet så sten og andre løse genstande ikke kastes mod trafikanter, dyr eller ting med risiko for skade til følge.

 

1.3.1 Ukrudtsbekæmpelse


Ukrudt defineres som al uønsket opvækst af planter – uanset om det er vedplanter eller urter.

Ukrudtsbekæmpelse må udføres termisk (Brænding, damp eller med skum), maskinelt og manuelt. Kun efter særlig aftale med Parkforvalteren må afdækning med lys-uigennemtrængeligt materiale benyttes.

 

Ukrudtsbekæmpelse skal altid udføres i hele elementets udstrækning. Under hække udføres ukrudtsbekæmpelse altid i samme bredde som plantebedet – dog mindst i hækkens bredde.

 

Entreprenøren skal påse, at de anvendte metoder ikke medfører skadelige påvirkninger på planter og omgivelserne i øvrigt, herunder antændelser og skader på planter fra termisk og/eller mekanisk bekæmpelsesudstyr.

 

Ved termisk ukrudtsbekæmpelse eller anden brug af ild/varme skal DBI’s vejledning 10, del 2 for udendørs arbejde overholdes.

 

Ligeledes skal Odense Kommunes Instruks Ukrudtsbrændere, Sikkerhed ved anvendelse af ukrudtsbrændere, overholdes. Se Bilag 1

 

Er der risiko for at antænde eller beskadige tilstødende arealer eller udstyr, må ukrudtsbekæmpelsen ikke foregå termisk.

 

Brænding må ikke foretages nærmere bygninger end én meter.

 

Inden brug af brænder skal den udførende sikre, at der indenfor arbejdsarealet ikke findes brændbart materiale som f.eks. papir og blade.

 

Ved brændeudstyret skal der under arbejdets udførelse, altid forefindes en brandslukker af passende størrelse og type. Det anbefales at benytte en klasse A slukker under tryk (Vand) eller en CO2-slukker.

 

Fremføringshastighed af maskine skal tilpasses vejrlig og temperatur. Fremføringshastigheden skal sikre, at ukrudtet opvarmes tilstrækkeligt, således at plantecellerne sprænges.

 

Udstyr til gasbrænding skal være godkendt af Danmarks Gasmateriel Prøvning.

 

Efter brænding kontrolleres arbejdsområdet for gløder og brændende materialer. Forlad ikke stedet før det er sikret.

 

Alt synligt ukrudt inden for arbejdsareal skal være henvisnet (dødt) inden for 5 dage efter brænding.

 

Efter udført ukrudtsbekæmpelse må spild af jord eller ukrudt på tilstødende arealer ikke forefindes.

 

Affald fra ukrudtsbekæmpelse må ikke efterlades på lokaliteten.

Der må ikke ske opblanding af jord i flis på flisdækkede flader.

 

1.3.2 Renhold

Renhold omfatter fjernelse af løst snavs på belægninger og udstyr.

Snavs er defineret således:

  • På belægninger og trinflader på udstyr:
    partikler der vil kunne fjernes ved fejning - fx jord, sand, grus, blade, aske, støv og lignende.
  • På udstyr:
    partikler der vil kunne fjernes ved aftørring eller vask med rent vand - fx pløre, jord, grus, sand, blade og nåle fra træer, fugleklatter, edderkoppespind, is- og madrester.

Materialer, redskaber og metoder til vask af udstyr må ikke beskadige udstyret.

By- og Kulturforvaltningen