Spring til indhold

Autismetilbuddet Tornhuset

Tornhuset er Odense Kommunes bo- og beskæftigelsestilbud til voksne mennesker med handicappet autisme.

Hvem kan få tilbuddet                               

Tornhuset modtager borgere over 18 år med en AutismeSpektrumForstyrrelse (ASF) eller anden lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Alle borgere i Tornhuset har desuden varierende grad af udviklingshæmning. Borgere tilknyttet Tornhuset har alle behov for specialpædagogisk støtte ved mange af hverdagens opgaver. For størstepartens vedkommende ud fra en helhedsorienteret indsats, der indeholder både bo- og beskæftigelsestilbud på samme matrikel. Ud over aktivitet- og beskæftigelse til interne borgere kan også eksterne borgere tilbydes aktivitet- og beskæftigelse i det omfang, der er ledig plads.

Sådan får man tilbuddet

Borgere med ASF udfylder i samarbejde med deres Rehabiliteringsrådgiver et ansøgningsskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet i Odense Kommunes Myndighedsafdeling og på et visitationsmøde, hvor ansøger og/eller pårørende inviteres til at deltage. Der træffes derefter afgørelse om, hvorvidt der kan tilbydes en plads. Hvis der ikke er en ledig plads, kommer ansøger på venteliste.

 

Tornhusets afdelinger

Tornhuset består af en række enkeltstående afdelinger:

 

Tornbjergvej 1, Odense, hvor der er 12 boliger og Tornværkstedet et samværs- og aktivitetstilbud.

 

Brunsegårdsvej 51-55, Tommerup, hvor der er 14 boliger, 4 særforanstaltningspladser samt Værkstedet Brunsegårdsvej et samværs- og aktivitetstilbud.

 

Hvedevangen 1, Odense, hvor der er 8 boliger.

 

Tornhus Syd, Munkehatten 8, hvor der er 8 boliger, 2 særforanstaltninger og 1 aflastningsplads.

 

Tornhusets Støttecenter med fællesarealer på Tornbjergvej 1 og hvor der ydes støtte til borgere der bor i egen lejlighed fortrinsvis i området omkring Tornbjergvej.

 

Peder Skrams Vej er et samværs- og aktivitetstilbud.

 

I 2023 åbner Tornhuset ny afdeling med 35 døgnpladser og 40 dagtilbudspladser

 
 

Lovgivning

Tornbjergvej 1 

 Lov omkring Social Service § 83/85 samt dagtilbud § 104
Almenboliglov § 105

For støttecenteret i tilknytning til Tornbjergvej, ydes der støtte efter Lov om social service § 83/85 til borgere i eksterne boliger.

 

Brunsegårdsvej 51-55

Lov om social service §83/85 samt dagtilbud § 104
Almenboliglov § 105
 

Hvedevangen 1

Lov om social service § 107  Serviceloven § 83/85  

 

Tornhus Syd

Lov om Social Service §108

 

Peder Skrams Vej

Lov om Social Service dagtilbud §104
 
 

Dagligdagen og aktiviteter

Den daglige pædagogik og støtte til borgerne tager både i bo- og beskæftigelsestilbuddene udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau, behov og ressourcer. Tornhusets overordnede tilgang er baseret på den rehabiliterende tilgang samt neuropædagogik, og der laves neurokompas i arbejdet med afdækning af ressourcer med mere. Tilgangen til den enkelte er desuden baseret på metodikker som TEACCH, Low Arousel, sanseintegration, KRAP og forskellige visuelle analoge og digitale hjælpesystemer tilpasset den enkeltes behov. 

I Tornhusets botilbud støttes borgerne i at få skabt en balanceret og udviklende hverdag, med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang og med øget mestring for øje. I støtten tages der hensyn til den enkelte borgers funktionsniveau, -ressourcer, -muligheder og udfordringer. Ud over hverdagsaktiviteter på stedet deltager borgerne i varierende grad i fritidsaktiviteter/ ture ud af huset, i forskellige gruppesammensætninger med ledsagelse. Der ledsages desuden til tandlæge, læge, frisør og lignende. I alle fire botilbud er der døgnstøtte.

I Tornhusets Aktivitets- og samværstilbud udføres der indendørs- og udendørsaktiviteter. Eksempler på dette kan være køkkenfunktion/madproduktion, brændeproduktion, computer, kreative aktiviteter, sansemotorik, sang med mere. Aktivitetsindholdet varierer lidt fra sted til sted. Der lægges stor vægt på at være fysisk aktive udendørs, og motion fylder meget i tilbuddene. Der planlægges ligeledes med enkelte ture ud af huset i stedets busser. Alle borgere modtager et dagtilbud. Langt de fleste i et af de tre interne dagtilbud, mens en mindre gruppe borgere har deres dagtilbud i andre af de kommunale dagtilbud, i privat regi eller som et beskyttet beskæftigelsestilbud. I aktivitets- og beskæftigelsestilbuddene i Tornhuset er der åbent 5 dage om ugen i nedenstående tidsrum:
 

Tornværkstedet:

Mandag til onsdag 8.45 – 15.00
Torsdag og fredag 8.45 – 14.00

 

Værkstedet Brunsegårdsvej:

Mandag til onsdag 8.45 – 15.00
Torsdag og fredag 8.45 – 14.00

 

Værkstedet på Peder Skrams Vej:

Mandag til onsdag 8.45 – 15.00
Torsdag og fredag 8.45 – 14.00 

 

Brugerindflydelse

Borgerne deltager i beslutninger omkring deres egne forhold i det omfang, de er i stand til og ønsker dette. De inddrages efter muligheder i beslutninger vedrørende den daglige tilrettelæggelse af bo, -aktivitet og beskæftigelse samt i videst muligt omfang i alle valg vedrørende egen hverdag. I nogle af husene afholdes husmøder.

Antal pladser

Tornhusets bo- og beskæftigelsestilbud er beliggende på 5 forskellige matrikler. Samlet er der i alt 47 døgnpladser (botilbud), én aflastningsplads, et ikke fast defineret antal pladser med §83/85 støtte i eget hjem samt ca. 55 aktivitets- og beskæftigelsespladser. 

 

Fysiske rammer

Tornhuset, Tornbjergvej i Odense består af en boafdeling og et værksted. Bodelen er opdelt i tre grupper med hver 4 borgere. Borgere har egne lejligheder og hver gruppe har derudover fælles stue og fælles køkken. Der er vågen natmedarbejder. Tornværkstedet beskæftiger dels borgere, som bor på Tornbjergvej,  samt eksterne borgere. Beskæftigelsestilbuddet indeholder et køkken, der sørger for alle indkøb samt tilberedningen af den varme mad til middag i hverdagene. Tilberedningen af den varme mad sker i samarbejde mellem køkkenlederen og borgere, som har dette som en del af deres værkstedsaktiviteter.
 
Tornhuset, Tornbjergvej
Tornbjergvej 1-3
5220 Odense SØ

Tornhuset, Brunsegårdsvej i Tommerup består af 3 boafdelinger og et værksted. Borgerne er fordelt i husene efter funktionsniveau. I hus 1 og 2 bor der 7 borgere i hvert hus. Hus 3 er en særforanstaltning for 4 borgere, som har behov for ekstra støtte i alle dagligdagens gøremål og brug for at være mere afskærmet fra øvrige borgere. Alle har egen lejlighed og fællesfaciliteter med stue og køkken. Der er såvel vågen som sovende natmedarbejder.
Værkstedet på Brunsegårdsvej beskæftiger borgere, som bor dels på Brunsegårdsvej, andre af de interne bosteder samt eksterne borgere. Beskæftigelsestilbuddet indeholder et køkken, der sørger for alle indkøb samt tilberedningen af den varme mad til middag i hverdagene. Tilberedningen af den varme mad sker i samarbejde mellem køkkenlederen og borgere, som har dette som en del af deres værkstedsaktiviteter.

 

Tornhuset, Brunsegårdsvej, 
Brunsegårdsvej 51, 53 og 55
5690 Tommerup


Tornhuset, Hvedevangen er et botilbud med 8 pladser. Borgerne her har alle behov for støtte til at klare hverdagen. Borgerne på Hvedevangen er i beskæftigelse på ét af vores to interne beskæftigelsestilbud, er skolesøgende eller har andet eksterne beskæftigelsestilbud, der svarer til deres ressourcer og kvalifikationer.  Hvedevangen har et større rehabiliterende fokus, der er rettet mod at borgerne hjælpes mod på sigt at kunne klare sig med mindre støtte evt. i egen lejlighed tilknyttet støttecenteret. Der er sovende natmedarbejder.
 
Tornhuset
Hvedevangen 1.
5210 Odense NV

 
Tornhus Syd, Munkehatten i Odense består af en boafdeling til 7 borgere samt en skærmet enhed til 2 borgere med behov for ekstra støtte og afskærmning. I tilknytning til denne del af tilbuddet er en aflastningsplads.
Borgere har egne et-rums lejligheder med eget bad/toilet. Der er fælles stue og fælles køkken i tilknytning til lejlighederne. Der er vågen natmedarbejder. 

Tornhus Syd
Munkehatten 8
5220 Odense SØ
 
 

Personale og ledelse

Personalegruppen på Tornhuset er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, køkkenledere samt specifikke faggrupper i forbindelse med forskellige beskæftigelsesaktiviteter. Alle døgntilbud har ansat ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. På alle værksteder er der ergoterapeuter. 

Tornhuset modtager desuden studerende fra pædagoguddannelsen på UCL, SSA-elever samt PAU-studerende. 

Ledelsen består af en rehabiliteringsleder samt fire assisterende rehabiliteringsledere.
 
Rehabiliteringsleder 
Pia Tange
piym@odense.dk
Tlf. 24 48 89 27
 
Assisterende rehabiliteringsledere
Tina Brockdorff
tinb@odense.dk
Tlf. 29 49 38 61

Hus 3 Brunsegårdsvej

Tornværkstedet
 
Ane Marie Kristensen
amkr@odense.dk
Tlf. 29 49 38 72

Hus 1 og Hus 2 Brunsegårdsvej

Værkstedet Brunsegårdsvej
 
Lene Larsen
lelse@odense.dk
Tlf.: 21 22 65 04

Tornhus Syd

Værkstedet Peder Skrams Vej
 
Britta Riisom
brir@odense.dk
Tlf.: 23 25 84 56

Bodelen Tornbjergvej

Støttecenter Tornbjergvej

Hvedevangen

 

Ældre- og Handicapforvaltningen