Spring til indhold

Tankanlæg under 6000 liter

Har du en tank, der opbevarer olieprodukter under 6000 liter? Eller tænker du på at købe én sådan tank?

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Tankanlæg under 6000 liter 

 

Er dit olietankanlæg lovligt?

31. august 2008 faldt en del overjordiske olietanke for aldersgrænsen jf. den daværende olietankbekendtgørelsen § 43.

En del af de nedgravede olietanke var omfattet af samme bekendtgørelse § 44 og de skulle være tømt og sløjfet senest 30. september 2011.

Hvis et anlæg, der skulle have været taget ud af brug, forårsager en forurening kan det blive en dyr affære for ejer og bruger.

Den lovpligtige fælles forsikringsordning, der normalt dækker udgifterne til undersøgelse, oprensning og retablering, dækker nemlig kun forureninger fra lovlige anlæg.

 


Hvornår skal din olietank tages ud af brug (sløjfes)?

Dette afhænger bl.a. om tanken er placeret over eller uden jorden.

På nedenstående oversigt kan du se, hvornår dit tankanlæg skal tages ud af brug.


Overjordiske tankeanlæg

Alle overjordiske tanke (både uden- og indendørs), hvor fabrikationsår ikke er kendt eller ikke kan fastlægges, er ulovlige og skal straks tages ud af brug og sløjfes. 

 

Udskiftningstermin for tanke af stål

 • Tanke med G-nr (tankens godkendelsesnummer) og indvendig korrosionsbeskyttelse. Tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse er først fabrikeret fra år 2000. Udskiftningsterminen er 40 år fra fabrikationsår.
 • Øvrige tanke skal udskiftes 30 år fra fabrikationsår*.

Udskiftningstermin for tanke af plast

 • Enkeltvægget og andet materiale end stål og plast: 25 år fra fabrikationsår*

 • Dobbeltvægget: 40 år fra fabrikationsår*

*Ejeren skal sikre, at tanke, som den 1. september 2005 overskred aldersgrænserne på henholdsvis 30 og 25 år straks sløjfes.

 

Nedgravede tankanlæg af stål

 • Uden G-nr (tankens typegodkendelsesnummer) men med typegodkendt udvendig belægning: Udskiftningstermin
  50 år fra fabrikationsår
 • G-nr og med udvendig glasfiberarmeret polyester: Udskiftningstermin 40 år fra fabrikationsår
 • G-nr og med udvendig glasfiberarmeret polyester og indvendig korrosionsbeskyttelse. Udskiftningstermin 50 år fra fabrikationsår
 • Uden G-nr med udvendig glasfiberarmeret polyester evt. uden fabrikationsår. Skal udskiftes straks

Nedgravede tankanlæg af plastik

 • AJVA-Plast A/S tanke: Straks
 • Kendt fabrikationsår: Udskiftningstermin 45 år fra fabrikationsår**
 • Uden kendt fabrikationsår: Udskiftningstermin straks (Fristen var 31. marts 2015**)

**Ejeren skal sikre, at plasttanke, som den 1. januar 2007 overskred aldersgrænsen på 45 år, eller overskrider den inden den 31. marts 2015, sløjfes senest den 31. marts 2015.

 

Er du i tvivl om din olietanks alder, type og/eller tilstand? Så kontakt din sagkyndige oliefyrstekniker, der kan foretage et miljøtjek af tanken.

 

Hvordan skal din olietank tages ud af brug (sløjfes)?

Du skal sørge for at:

 • tømme tanken for olierester.
 • bortskaffe tanken til en godkendt modtager. Eller afmontere påfyldningsstuds og udluftningsrør, og afblænde tanken, så den ikke kan påfyldes.
 • fortælle kommunen, hvornår tanken tages ud af brug. 

Det er altid en god idé at tale med din oliefyrstekniker eller VVS-installatør om sløjfningen.

 

Fjern tankanlægget

Kommunen anbefaler, at du graver din gamle tank og dens rør op, når du sløjfer det.

Hvis der skulle være en uopdaget jordforurening under eller omkring tank og forsyningsrør, så dækker olietanksforsikringen kun 6 måneder fra anlægget er taget ud af drift. En evt. jordforurening skal straks meddeles kommunen. 

Hvis skaden bliver opdaget senere, kan det derfor have store økonomiske konsekvenser for grundejer.

Er der fare for sammenstyrtning ved f.eks. tung kørsel oven på tanken, anbefales det også, at den graves op.

 

Udskiftning af det gamle rørsystem?

Det gamle rørsystem skal udskiftes samtidig med, at du udskifter den gamle olietank (såfremt rørsystemet ikke er typegodkendt).  Det er ejers pligt at sikre, at rørsystemet er typegodkendt som angivet/beskrevet i olietankbekendtgørelsens bilag 2. 

 

Krav til nye og eksisterende olietankanlæg

Miljøregler og krav til olietanke står i olietankbekendtgørelsen

Af bekendtgørelsen fremgår det bl.a., at:

 • overjordiske tanke skal være forsynet med overfyldningsalarm.
 • tankanlægget er tank med tilhørende rørsystem.  
 • at der kun må være ét rør mellem tank og fyr.  
 • rørsystemet - ved etablering af ny tank - også skal leve op til kravene i olietankebekendtgørelsen.  
 • når tanken skal tages ud af brug (sløjfes), skal ejeren sørge for, at anlægget tømmes. Anlægget skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.
 • arbejdet skal udføres af en sagkyndig, som dels er tilknyttet en virksomhed, der udfører det aktuelle arbejde, og dels på grund af erfaring eller uddannelse er kvalificeret dertil. Virksomheden skal have en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker den pågældende type arbejde.

Tal med din sagkyndige oliefyrstekniker eller VVS-installatør om installationerne.

 

Tankattest

Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest.

Attesten er en garanti for, at den købte olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie i.

Tankattesten indeholder fabrikantens navn og hjemsted, tanktype, rumfang, fabrikationsnummer og -år samt et typegodkendelsesnummer.

 

Du skal fortælle kommunen, at du får ny olietank

Senest 14 dage inden du installerer en ny tank, skal du anmelde det til kommunen.

Anmeldelsesblanketten og kopi af tankattest samt en skitse, der viser tankens placering på grunden, skal sendes til kommunen. På skitsen skal du også angive, hvis der er en brønd eller boring inden for 50 m fra tanken.

Tankens placering kan markeres på et kort, som du finder på Kortinfo, eller du kan selv tegne grunden med bygninger, skel og tankens placering.

 

 

Særlige forhold

Kommunen kan forbyde etableringen af olietankanlægget, hvis den planlagte placering af anlægget f.eks. strider mod afstandskravene i olietankbekendtgørelsen

Afstandskravene i bekendtgørelsen er følgende:  

 • anlæg må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til vandværkers vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.
 • anlæg må ikke nedgraves inden for det beskyttelsesområde for grundvandsindvinding, som er fastlagt i forbindelse med en vandindvindingstilladelse efter de til enhver tid gældende regler i miljøbeskyttelsesloven. Beskyttelsesområdet er ofte på 300 meter. 

Boringer og brønde - registreret af kommunen - kan ses her.

 

Er din olietank dækket af forsikringen?

Alle tankejere, som får leveret olie i en lovlig olietank, er automatisk med i en fælles forsikringsordning. 

Oliebranchens forsikringsordning dækker udgifterne til at få fjernet forurening fra et defekt olietankanlæg til boligopvarmning hos en privat husejer, men kun hvis tanken og installationen opfylder kravene i olietankbekendtgørelsen

Præmien betales af olieleverandørerne. Læs mere om forsikringsordningen her og på TopDanmarks hjemmeside

 

Hvis der går hul på din olietank...

… skal du stoppe hullet – og/eller opsamle olien. 

Derefter skal du kontakte kommunen og dit forsikringsselskab.
Hvis olien pludselig er væk/løber ud, skal du ringe 112. Alarmcentralen vil vurdere, hvilken indsats der skal foretages.

 

Etablering af brændstoftank

Har du planer om at få en brændstoftank, anbefaler vi, at du først læser "Retningslinjer for indretning af mindre tankningspladser"

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for olietanke på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Klima- og Miljøforvaltningen