Spring til indhold

Vandforsyning

Det er Odense Kommunes mål at sikre en tilstrækkelig og tilfredsstillende vandforsyning.

  • at sikre det nuværende og fremtidige behov for tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning til borgerne og erhvervslivet (jordbrug og industri mv.) under samtidig respekt for målene for natur og overfladevand
  • at basere drikkevandsforsyningen i Odense Kommune i videst muligt omfang på uforurenet grundvand, hvor der ikke er behov for videregående vandbehandling
  • at basere vandforsyningen på et grundlag, der sikrer en bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen med mindst muligt spild og færrest mulige negative påvirkninger af omgivelserne og sikrer en god kvantitativ og kvalitativ tilstand af grundvandet.

Klima- og Miljøforvaltningen