Spring til indhold

Vejledning til vejprojekter

Her kan du som bygherre finde en vejledning til vejprojekter. Læs mere herunder.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Odense Kommune ønsker vi en så smidig og effektiv sagsgang som muligt. Det kræver både noget af os og ansøgeren. Vi oplever ofte at projekter trækker ud, fordi alle forhold ikke er på plads.

 

Herunder beskriver vi, hvilke forhold fra ansøgers side, der skal være opfyldt, for at opnå den gode og effektive myndighedsproces.

 

 

Vejledning til Projekter

Odense Kommune er godkendende myndighed og bidrager ikke økonomisk i projektet. Odense Kommune må alene vejlede bygherre – ikke rådgive.
Projektet godkendes i samarbejde med Fyns Politi. Odense Kommune indhenter politiets samtykke.

Bygherre er ansvarlig for at udarbejde det nødvendige materiale eventuelt i samarbejde med en rådgiver – Odense kommune anbefaler, at der på projekter som indeholder veje, stier, parkeringsarealer m.v. er tilknyttet en trafikal rådgiver.

I Odense Kommune udarbejdes projekter i henhold til vejreglernes anbefalinger. Hvis projektet ikke overholder gældende vejregler, skal bygherre udarbejde et notat, der beskriver hvilke vejregler der ikke følges, begrundelsen for dette samt de afledte konsekvenser heraf.

 

Indledende dialog mellem bygherre og Odense Kommune

Odense Kommune anbefaler en indledende dialog mellem bygherre og Trafik vedr. planer og ønsker for projektet.
Emner i dialogen vil bl.a. indeholde følgende:

 • Gældende forhold i kommuneplanrammer
 • Lokalplaner og eventuelle dispensationer
 • Hvordan tilpasser projektet sig til omkringliggende områder, veje, stier
 • Trafikkens art og størrelse (fodgængere, cyklister, bilister, tung trafik etc.)
 • Adgange (veje og stier)
 • Internt vejnet og stisystemer
 • Renovation / varelevering (håndtering og placering på egen grund - se "vendepladser/vendemuligheder")
 • Mobilitet
 • Skoleveje
 • Brandredning
 • Tilgængelighed / Fremkommelighed (fodgængere, cyklister, bilister)
 • Stop- og mødesigte
 • Kørekurver
 • Parkering (Biler / Cykler)
 • Vendepladser / vendemuligheder (Der skal vises vendemulighed for mindst 12 m langt køretøj på egen grund, så bakning til og fra vejen/matriklen er unødvendigt og derved kan undgås.12 m LV til matriklen skal kunne køre ind med fronten først og ud med fronten først)
 • Vejregler, bekendtgørelser, håndbøger, vejlov, færdselslov, anbefalinger m.v.

Projektets indvirkning på området (kapacitet/tilførsel af trafik) kan medføre ændringer på omkringliggende veje, som skal aftales nærmere med Odense Kommune. Bemærk udgifter ved ændringer kan være en del af bygherres udgifter.

 

Udarbejdelse af projektmateriale

Efter den indledende dialog med Trafik kan bygherre/rådgiver påbegynde udarbejdelsen af projektmaterialet (skitseprojekt/detailprojekt).

Projektmaterialet til godkendelse skal indeholde:

 • Primær kontaktperson for bygherre/rådgiver – og evt. oplyse anden igangværende dialog, der er med Odense Kommune om projektet.
 • Projektbeskrivelse samt trafikal analyse af projektets påvirkning af området.
 • Tinglysninger og deklarationer, der kan have konsekvenser for projektet (fx vejbyggelinjer, adgangsbegrænsninger).
 • Tegninger skal vise eksisterende forhold uden for projekt/entreprisegrænsen (fx placering af træer, el-skabe, kørebaneafmærkning, helleanlæg m.v.).
 • Ændringer på planer skal altid vises med revisionsskyer på materialet samt tilhørende beskrivelse af ændringen.

Skitseprojekt (Dispositions-, Projektforslag)

 • Oversigtsplan
 • Situationsplan der viser eksisterende forhold
 • Situationsplan der viser fremtidige forhold
 • Plantegning med placering af vejudlæg
 • Tværprofiler (tværsnit)
 • Skilte- og afmærkningsplan
 • Længdeprofil
 • Kørekurver for både det dimensions- og tilgængelighedskrævende køretøj. (min. 12 meter LV + obs på Køremåde A/B, samt den fremførte hastighed)
 • Afvandingsforhold
 • Oversigtsforhold i kryds samt møde- og stopsigt på vejnettet.
 • Sikkerhedszone ind til faste genstande
 • Kapacitetsberegninger
 • Udførsel af trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner skal aftales på det specifikke projekt

Detailprojekt (Udbudsprojekt)

 • Oversigtsplan
 • Situationsplan der viser eksisterende forhold
 • Situationsplan der viser fremtidige forhold
  • Situationsplaner, skal vise vej-, stitilslutning, overkørsler, placering af skilte (både eksisterende og fremtidige skilte), beplantning og belysning, oversigtsforhold og kørekurver, møde- og stopsigte, belægning og materialevalg, placering af renovation, vendemuligheder, parkering, evt. placering af bygninger og andre anlæg, samt deres adgangsforhold.
 • Skilte- og afmærkningsplan; herunder beskrivelse af hastighedsbegrænsning
 • Tværprofil/tværsnit, der bl.a. viser placering af belysning, skilte, træer, vejens fald, opbygning og bredde af veje/stier, fortov og rabat
 • Belysningsprojekt
 • Signalprojekt (signalgruppeplan, detekteringsplan m.v.)
 • Længdeprofil
 • Kørekurver for det dimensions- og tilgængelighedskrævende køretøj
 • Redegørelse for brand- og redningsveje
 • Kote- og Afvandingsplan der bl.a. viser placering af brønde, riste m.v. (overfladevand skal håndteres på egen matrikel)
 • Oversigtsforhold i kryds samt møde- og stopsigt på vejnettet.
 • Belægnings- og Apteringsplan (byudstyr m.m.)
 • Sikkerhedszone ind til faste genstande
 • Kapacitetsberegninger
 • Udførsel af trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner skal aftales på det specifikke projekt

Se krav til tegnings- og dokumentationsmateriale ved myndighedsbehandling af vej- og byrumsprojekter i Odense Kommune (pdf)

Særlige  opmærksomhedspunkter i vejprojekter

Erfaringsmæssigt har det vist sig i Odense Kommune, at der er nogle særlige forhold i vejprojekter, som giver udfordringer for bygherren, da de oftest først bliver adresseret meget sent i i projektet, og bygherren / rådgiveren derfor ikke får disponeret den nødvendige plads til det.

 

Affaldshåndtering

 • Placering samt tømning af affaldsløsning skal håndteres på egen grund.

 

Brand- og redningsforhold

 • Skal håndteres på egen grund. Arealer nødvendig for brand- og redningsforhold er tilknyttet den enkelte matrikel / bolig. Odense Kommune kan ikke acceptere at disse redningsarealer placeres på offentlig vej, da det derved vil beslaglægge offentligt areal. 

 

Vendeplads / areal

 • Blinde veje / områder skal være forsynet med en vendemulighed.
 • Matrikler med 10 eller flere boligenheder skal indrettes med vendemulighed til en 12 m LV (12m LV skal kunne komme ind på matriklen med fronten først og ud fra matriklen med fronten først).

Kørekurver

 • Der skal vises kørekurver for 12 meter lastvogn (LV). Vær opmærksom på krav om køremåder, jf. gældende vejregler (Køremåde A/B, planlægningshastighed).

Oversigtsforhold

 • Oversigtsforhold ved kryds
 • Stopsigt
 • Mødesigt

>>Det skal på skrift gøres opmærksom på, hvis / hvor projektet afviger fra lokalplanen, gældende vejledninger og/eller lovgivning, det kan kræve, at der skal søges om dispensation<<

 

OBS ved projekter på offentlig vej

På projekter, der anlægges på kommunalt vejareal, skal Odense Kommunes udbudsbetingelser for anlægsarbejder overholdes.

Du finder udbudsbetingelser her

 

Når udbudsmaterialet for projekter på offentligt vejareal er udarbejdet, skal udbudsmaterialet sendes til doa.bkf@odense.dk til orientering, så forvaltningen kan udregne den afledte drift af arealet.

 

Tredjeparts (private bygherres) projekter på offentlig eller privat fællesvej

som privat bygherre der har fået godkendt et vejprojekt på enten offentlig vej eller privat fællesvej, er du som bygherre ansvarlig for, at projektet udføres jævnfør og i overensstemmelse med den tilladelse der er givet.

 

Er der spørgsmål til udførslen af anlægsarbejdet på offentlig vej, kan I kontakte Odense Kommunes anlægsafdeling på mail: anlaeg.bkf@odense.dk.

 

Færdigmelding og aflevering af vejprojekter

Privat fællesvej

Når vejprojekter på privat fællesvej er udført, skal vejprojektet færdigmeldes til Trafik på trafik@odense.dk. Herefter aftales en vejgennemgang. På vejgennemgangen gennemgås det udførte vejprojekt, med henblik på at sikre, projektet er udført jf. tilladelsen.

 

Offentlig vej

Når et vejprojekt på offentlig vej er udført, skal vejprojektet færdigmeldes til Trafik på trafik@odense.dk. Herefter aftales en afleveringsforretning, hvor Odense Kommune deltager sammen med bygherren og hans repræsentanter (entreprenører, rådgivere etc.). Afleveringsforretningen afholdes med henblik på at vejprojektet er udført korrekt og kan overdrages til Odense Kommune som varetager den fremtidige drift. Såfremt det udførte projekt ikke stemmer overens med det godkendte vejprojekt eller der findes andre fejl og mangler, vil dette blive noteret i en afleverings protokol. Der aftales en tidsfrist for udbedring af fejl og mangler, hvorefter en ny overdragelsesforretning kan afholdes.

Find nyttige links til lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger, værktøjer, kortdata med mere

By- og Kulturforvaltningen