Spring til indhold

Vejledning til vejprojekter

Her kan du som bygherre finde en vejledning til vejprojekter. Læs mere herunder.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Odense Kommune ønsker vi en så smidig og effektiv sagsgang som muligt. Det kræver både noget af os og ansøgeren. Vi oplever ofte at projekter trækker ud, fordi alle forhold ikke er på plads.

 

Herunder beskriver vi, hvilke forhold fra ansøgers side, der skal være opfyldt, for at opnå den gode og effektive myndighedsproces. Du kan også læse eller printe vejledningen her.

 

Vejledning til Projekter

Odense kommune er godkendende myndighed og bidrager ikke økonomisk i projektet. Odense Kommune må alene vejlede bygherre – ikke rådgive.
Projektet godkendes i samarbejde med Fyns Politi. Odense Kommune indhenter politiets samtykke.

Bygherre er ansvarlig for at udarbejde det nødvendige materiale eventuelt i samarbejde med en rådgiver – Odense kommune anbefaler, at der på projekter som indeholder veje, stier, parkeringsarealer m.v. er tilknyttet en trafikal rådgiver.

I Odense Kommune udarbejdes projekter i henhold til vejreglernes anbefalinger. Hvis projektet ikke overholder gældende vejregler, skal bygherre udarbejde et notat, der beskriver hvilke vejregler der ikke følges, begrundelsen for dette samt de afledte konsekvenser heraf.

 

Indledende dialog mellem bygherre og Odense Kommune

Odense Kommune anbefaler en indledende dialog mellem bygherre og Trafik og Mobilitet vedr. planer og ønsker for projektet.
Emner i dialogen vil bl.a. indeholde følgende:

 • Gældende forhold i kommuneplanrammer
 • Lokalplaner og eventuelle dispensationer
 • Hvordan tilpasser projektet sig til omkringliggende områder, veje, stier
 • Trafikkens art og størrelse (fodgængere, cyklister, bilister, tung trafik etc.)
 • Adgange (veje og stier)
 • Internt vejnet og stisystemer
 • Renovation / varelevering (håndtering og placering på egen grund)
 • Mobilitet
 • Skoleveje
 • Brandredning
 • Tilgængelighed / Fremkommelighed (fodgængere, cyklister, bilister)
 • Stop- og mødesigte
 • Kørekurver
 • Parkering (Biler / Cykler)
 • Vendepladser / vendemuligheder
 • Vejregler, bekendtgørelser, håndbøger, vejlov, færdselslov, anbefalinger m.v.

Projektets indvirkning på området (kapacitet/tilførsel af trafik) kan medføre ændringer på omkringliggende veje, som skal aftales nærmere med Odense Kommune. Bemærk udgifter ved ændringer kan være en del af bygherres udgifter.

 

Udarbejdelse af projektmateriale

Efter den indledende dialog med Trafik og Mobilitet kan bygherre/rådgiver påbegynde udarbejdelsen af projektmaterialet (skitseprojekt/detailprojekt).

Projektmaterialet til godkendelse skal indeholde:

 • Primær kontaktperson for bygherre/rådgiver – og evt. oplyse anden igangværende dialog, der er med Odense Kommune om projektet.
 • Projektbeskrivelse samt trafikal analyse af projektets påvirkning af området.
 • Tinglysninger og deklarationer, der kan have konsekvenser for projektet (fx vejbyggelinjer, adgangsbegrænsninger).
 • Tegninger skal vise eksisterende forhold uden for projekt/entreprisegrænsen (fx placering af træer, el-skabe, kørebaneafmærkning, helleanlæg m.v.).
 • Ændringer på planer skal altid vises med revisionsskyer på materialet samt tilhørende beskrivelse.

Skitseprojekt (Dispositions-, Projektforslag)

 • Oversigtsplan
 • Situationsplan der viser eksisterende forhold
 • Situationsplan der viser fremtidige forhold
 • Plantegning med placering af vejudlæg
 • Tværprofiler (tværsnit)
 • Skilte- og afmærkningsplan
 • Længdeprofil
 • Kørekurver for både det dimensions- og tilgængelighedskrævende køretøj. (min. 12 meter LV + obs på Køremåde A/B, samt den fremførte hastighed)
 • Afvandingsforhold
 • Oversigtsforhold i kryds samt møde- og stopsigt på vejnettet.
 • Sikkerhedszone ind til faste genstande
 • Kapacitetsberegninger
 • Udførsel af trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner skal aftales på det specifikke projekt

Detailprojekt (Udbudsprojekt)

 • Oversigtsplan
 • Situationsplan der viser eksisterende forhold
 • Situationsplan der viser fremtidige forhold
  • Situationsplaner, skal vise vej-, stitilslutning, overkørsler, placering af skilte (både eksisterende og fremtidige skilte), beplantning og belysning, oversigtsforhold og kørekurver, møde- og stopsigte, belægning og materialevalg, placering af renovation, vendemuligheder, parkering, evt. placering af bygninger og andre anlæg, samt deres adgangsforhold.
 • Skilte- og afmærkningsplan; herunder beskrivelse af hastighedsbegrænsning
 • Tværprofil/tværsnit, der bl.a. viser placering af belysning, skilte, træer, vejens fald, opbygning og bredde af veje/stier, fortov og rabat
 • Belysningsprojekt
 • Signalprojekt (signalgruppeplan, detekteringsplan m.v.)
 • Længdeprofil
 • Kørekurver for det dimensions- og tilgængelighedskrævende køretøj
 • Redegørelse for brand- og redningsveje
 • Kote- og Afvandingsplan der bl.a. viser placering af brønde, riste m.v. (overfladevand skal håndteres på egen matrikel)
 • Oversigtsforhold i kryds samt møde- og stopsigt på vejnettet.
 • Belægnings- og Apteringsplan (byudstyr m.m.)
 • Sikkerhedszone ind til faste genstande
 • Kapacitetsberegninger
 • Udførsel af trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner skal aftales på det specifikke projekt

Se krav til tegnings- og dokumentationsmateriale ved myndighedsbehandling af vej- og byrumsprojekter i Odense Kommune (pdf)

 

Kørekurver

Afhængig af området/projektet skal der i udgangspunkt vises kørerkurver for mindst 12 meter lastbiler. Vær opmærksom på krav om køremåder, jf. gældende vejregler.

 

Afvigelser fra lokalplan, lovgivning eller gældende vejledninger

Det skal på skrift gøres opmærksom på, hvis projektet afviger fra lokalplanen, gældende vejledninger og/eller lovgivning, det kan kræve, at der skal søges om dispensation.

>>Obs ved projekter på offentlig vej<<

På projekter, der anlægges på kommunalt vejareal, skal Odense Kommunes udbudsbetingelser for anlægsarbejder overholdes. Du finder udbudsbetingelser her.

 • Når udbudsmaterialet for projekter på offentligt vejareal er udarbejdet, skal udbudsmaterialet sendes til doa.bkf@odense.dk til orientering, så forvaltningen kan udregne den afledte drift af arealet.

Bilag: Links til lovgivning, vejledninger, værktøjer, kortdata m.m. (pdf)

By- og Kulturforvaltningen