Spring til indhold

Vanding

Forhold omkring vanding.

Vanding - Landbrug og gartnerier. Foto: Colourbox


Vanding med grundvand

Der stilles krav til vandets kvalitet, afhængig af om det skal anvendes til vask af spiselige afgrøder, drikkevand, personlig hygiejne eller til husholdningsbrug. Boringen eller brønden skal derfor være indrettet efter gældende lovgivning, så forurening af det oppumpede vand eller grundvandsmagasinet ikke forekommer.


- Tilladelse til indvinding af grundvand
For at få tilladelse til indvinding af grundvand til vanding, vask af afgrøder og evt. til drikkevandsbrug, skal man forinden udfylde et ansøgningsskema.


- Ny boring
Sammen med ansøgningsskemaet sendes tegning over ønsket placering af boringen. Begge dokumenter indsendes til kommunen. Man vil efterfølgende blive kontaktet og der aftales tid for et tilsyn. Her vil det påtænkte boringssted blive besigtiget og eventuelle spørgsmål til ansøgningen vil blive gennemgået.

 

- Fornyet tilladelse eller ændret brugsformål
Sammen med 1) ansøgningsskemaet skal der indsendes 2) plantegning over placering af boringen/brønden og en 3) råvandsanalyse. Der skal derfor udtages en råvandsanalyse af vandet i boringen/brønden, se vejledning om boringskontrol (vandanalysen må maksimalt være 12 måneder gammel). Alle tre dokumenter indsendes til kommunen. Derefter vil man blive kontaktet for at aftale et tidspunkt for tilsyn.


Vanding med åvand

Åvand må ikke bruges til vanding af frugt og grøntsager, der vokser over jorden, eller kan spises i rå tilstand. Dette skyldes, at åvand kan indeholde sygdomsfremkaldende mikroorganismer – oftest en bakterie eller virus – der kan smitte mennesker ved indtagelse af afgrøden. Se liste over afgrøder, der ikke må vandes med åvand.

 

- Tilladelse til indvinding af åvand
For at få tilladelse til indvinding af åvand til vanding af afgrøder, skal man forinden udfylde et ansøgningsskema.


Indberetning af årlig indvindingsmængde og pejlinger

Ved indvinding af grundvand og åvand skal der hvert år indberettes, hvor meget vand, der er indvundet. Hvis tilladelsen indeholder vilkår om pejling af vandspejlet i bestemte måneder, skal disse resultater for året også indsendes.

Klima- og Miljøforvaltningen