Spring til indhold

Anmeld midlertidige boringer på land

Du skal anmelde en midlertidige boring inden du påbegynder arbejdet

Udfører eller sløjfer du boringer og brønde på land, skal du sikre dig, at grundvandet ikke forurenes. Dette sker ved at overholde de lovmæssige krav, der er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013. 
  
I bekendtgørelsen opdeles boringerne i to: 

  • Permanente boringer (kategori A)
  • Midlertidige boringer (kategori B).

Afhængig af boringens art stilles der forskellige krav til tilladelse, anmeldelse, teknisk udførelse og sløjfning.   

De permanente boringer kræver en tilladelse, hvorimod de midlertidige boringer kun kræver en anmeldelse til kommunen.   

Du skal anmelde følgende midlertidige boringer  

  • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter Vandforsyningsloven LBK nr. 125 af 26. januar 2017 (§§ 26, stk. 2 og 27).
  • Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
  • Miljøtekniske boringer, som filtersættes i en kortere periode (op til få måneder og umiddelbart herefter sløjfes).
  • Andre boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør

 Sådan anmelder du en midlertidig boring

Inden arbejdet går i gang, skal du anmelde en midlertidig boring til kommunen. 

Det gør du her på siden via linket i den grønne boks.

  • Borearbejdet må først begynde 14 dage efter, kommunen har modtaget din anmeldelse - medmindre kommunen har gjort indsigelser mod arbejdet. 
  • Den, der udfører boringen, skal sikre sig, at anmeldelsen er foretaget.
  • Ejere af boringer, der ikke længere er i brug, skal sørge for at sløjfe boringen senest en måned efter, at brugen er ophørt.
  • Etablering og sløjfning af boringer skal udføres af personer, som er uddannede brøndborere, og som derved opfylder de fastsatte krav i bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2016 om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.

Vil du vide mere?

Læs mere om reglerne for anmeldelse af midlertidige boringer i bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013.  

Klima- og Miljøforvaltningen