Spring til indhold

Tanke - mellemstore

Denne side henvender sig til ejere og brugere af mellemstore tanke i størrelsen 6.000-200.000 liter.

Mellemstore tanke

Teksten beskriver i hovedtræk Olietankbekendtgørelsens regler hvad angår inspektion og tæthedsprøvning. Det er ikke formålet, at give en fuldstændig og detaljeret gennemgang af Olietankbekendtgørelsens regler. For dette henvises til selve lovteksten i Retsinfo og til Miljøstyrelsens hjemmeside.


Inspektion og tæthedsprøvning

Inspektion og tæthedsprøvning skal udføres af en sagkyndig, der dels er tilknyttet den virksomhed, som udfører det aktuelle arbejde, og dels har erfaring eller uddannelse til at udføre arbejdet. 
Virksomheden skal have tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker den pågældende type arbejde.

Enkeltvæggede olietankanlæg med indvendig korrosionsbeskyttelse skal inspiceres og tæthedsprøves hvert 10 år.

Enkeltvæggede olietankanlæg uden indvendig korrosionsbeskyttelse skal inspiceres og tæthedsprøves hvert 5. år.

Tankanlæg der ikke før har været inspiceret og tæthedsprøvet skulle inspiceres og tæthedsprøves inden 1. april 2010. 

 

Hvis tidspunktet for sidste inspektion og tæthedsprøvning ikke kan fastlægges, skal ejeren eller brugeren sikre, at anlægget inspiceres og tæthedsprøves straks.

Anlæg med dobbeltvæggede olietanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal ikke inspiceres eller tæthedsprøves.


Inspektion

Tanke skal inspiceres på både inder- og yderside. Dog skal nedgravede tanke kun inspiceres på indersiden suppleret med, hvad der i øvrigt måtte være tilgængeligt for inspektion, f.eks. ved mandehullet. Der er i Olietankbekendtgørelsens bilag detaljeret beskrevet hvordan den indvendige inspektion skal udføres og hvordan der i en tilstandsrapport skal redegøres for inspektionens resultater.

 

Tæthedsprøvning i forbindelse med inspektionen

Tæthedsprøvningen der udføres i forbindelse med inspektionen, skal omfatte både tank og rørsystemer. Dobbeltvæggede tankanlæg og rør der er tilsluttet et overvågningssystem skal ikke tæthedsprøves.

Overjordiske, enkeltvæggede tankanlæg, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion, skal ikke tæthedsprøves ved inspektionen. I stedet kan kontrol af tætheden ske ved udvendig visuel inspektion af tank og rør.

 

Ejer / brugers månedlige kontrol af tæthed med forbrugsmåler og timetæller

For at undgå der sker oliespild til omgivelserne, skal ejer eller bruger tjekke anlæggets tæthed. Dette skal gøres på baggrund af et beholdningsregnskab hvor der holdes styr på påfyldte og forbrugte oliemængder. Anlægget skal til dette formål, være forsynet med forbrugsmåler eller timetæller (krav siden 1. januar 2010)

Der skal føres et regnskab over beholdning i tanken (hvordan du pejler, kan du se her), påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. Aftappede mængder skal løbende måles med forbrugsmåleren. Forbrug i øvrigt skal enten beregnes ud fra måling med timetæller eller måling med forbrugsmåler. Beholdningen i tanken opgøres på baggrund af pejling eller anden måling og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang hver måned. Regnskabet føres således, at der udføres en beregning af forskellen imellem a) den målte ændring af beholdningen i tanken og b) de påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder.

Undtagelser fra kravet om forbrugsmåler og timetæller er

  • overjordiske anlæg hvor både tank og rør er fuldt synlige. Hvis forbrugsmåler eller timetæller udelades skal kontrollen med tætheden foretages ved månedlige udvendige inspektioner. Resultater og tidspunkter, af de udvendige inspektioner skal skrives ind i en journal som skal opbevares i 5 år. Det er da ikke nødvendigt, at pejle oliebeholdningen og føre beholdningsregnskab.
  • anlæg med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Det er en forudsætning, at anlægget er tilsluttet et elektronisk system der holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder. Beholdningsregnskabet skal opbevares i 5 år.

Anlæg der ikke er omfattet af ovennævnte undtagelser, skal være forsynet med forbrugsmåler eller timetæller.

Nedgravede stålrør

Nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør (f.eks. rør, der både er galvaniserede og plasttapebeviklet) senest 30 år efter installation. Rør, der er installeret for mere end 30 år siden, havde frist indtil 31. december 2010.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kan du se olietankbekendtgørelsen.

Klima- og Miljøforvaltningen