Spring til indhold

Antenneanlæg for mobilkommunikation

Vejledning for antenneanlæg for mobilkommunikation.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Retningslinjer for etablering af antenneanlæg for mobiltele-kommunikation

 

§1 Formål

Antenneanlæg, fritstående antenner og øvrige antenneanlæg for mobiltelefoni udformes og placeres, så det visuelle miljø påvirkes mindst muligt. Master og antenneanlæg skal ikke tiltrække sig for meget opmærksomhed, og skal forsøges indpasset i deres umiddelbare omgivelser. Der skal ikke opsættes flere master og antenneanlæg end højst nødvendigt.

§2 Placering af antennemaster og antenneanlæg

Stk. 1

Master og antenner foretrækkes placeret i erhvervsområder. Hvis det kan dokumenteres, placeringen i erhvervsområder ikke kan give den ønskede dækning, kvalitet og kapacitet, kan alternative områder søges.

Stk. 2

Opsætning af antenneanlæg bør så vidt muligt undgås i boligområder med lav bebyggelse, nær fredskov, skov eller andre områder med rekreativ betydning. Opsætning af antenner bør undgås i landzone eller i større åbne områder i byzone.

Stk. 3

Antenneanlæg på fredede bygninger bør undgås, og kan ikke opsættes uden forudgående godkendelse fra fredningsmyndigheden. Opsætning af antenneanlæg bør undgås på bygninger, der er bevaringsværdige jf. kommuneplan eller lokalplan.

Stk. 4

I områder med eksisterende høje konstruktioner (master, skorstene, vindmøller, siloer eller lign.) skal disse konstruktioner benyttes til opsætning af panelantenner og paraboler, hvis der ikke er tekniske hindringer i form af manglende bæreevne, manglende dækning m.m. Hvis panelantenner opsættes på eksisterende bygningsdele eller konstruktioner, skal de indfarves så de bliver mindst synlige, og de skal placeres så tæt som muligt ved bygningsdelen.

Stk. 5

Hvis der jf. stk. 4 ikke er egnede konstruktioner, skal antennerne i videst mulig omfang placeres på eksisterende bygninger og andre konstruktioner. Antennerne bør placeres direkte på bygningsdele som f.eks. elevator, trappetårne og gavle m.v.

Stk. 6

Der tillades kun opstilling af nye master, hvis eksisterende bygninger eller konstruktioner ikke kan bruges.

Stk. 7

Ved opstilling af master til telekommunikation stilles krav om, der skal være plads til andre operatører. Masten skal gøres så lav som muligt uden at tilsidesætte muligheden for fællesudnyttelse. Masten kan eventuelt forberedes til forlængelse på et senere tidspunkt.

§3 Fjernelse efter endt brug

Tilladelserne gøres betinget af, at udstyr, master, antenner, radiokabiner m.m. fjernes senest 1 år efter endt brug.

§4 Installationer

Installationer og kabelføring skal så vidt muligt placeres inde i eksisterende bygninger. Hvis det ikke er muligt, kan der opsættes udendørskabinetter/teknikskure, der skal indpasses arkitektonisk.

§5 Andre forhold

Ved afgørelse om opsætning af antenner skal der foretages en helhedsvurdering. Hvis det vurderes, antennerne har betydelig indvirkning på lys- og udsigtsforholdene eller virker dominerende for beboere eller virksomheder i området, kan der gennemføres partshøring inden afgørelse træffes. I forbindelse med en partshøring, kan der med hjemmel i bygningsreglementet, forlanges supplerede materiale eller oplysninger fra ansøger, det kan f.eks. være farvevisualisering, dokumentation for skygger m.m.

§6 Gebyr

Der opkræves gebyr for tilladelser efter de takster byrådet har vedtaget for byggesagsgebyr

By- og Kulturforvaltningen