Spring til indhold

Statusregnskab 2020

Hvor langt er Odense med ambitionen om klimaneutralitet senest i 2030? Det giver statusregnskabet og en opdateret prognose her svaret på.

Odense Kommunes 2020-statusregnskab er udarbejdet af konsulentbureauet Viegand og Maagøe som en del af DK2020-samarbejdet i de syddanske kommuner.

 

DK2020 er et klimapartnerskab mellem Kommunernes Landsforening, regionerne og Realdania, der giver alle landets kommuner adgang til rådgivning og sparring i arbejdet med lokale klimahandleplaner.

2020-statusregnskabet og den opdaterede prognose vil danne baggrund for den kommende Klimahandleplan 2023, som forventes vedtaget i Odense Byråd i september 2022. Statusregnskabet er baseret på det nyest tilgængelige data per 31. maj 2022.

 

Hvor langt er Odense fra målet?

Odense er allerede godt på vej. Fra 1990 til 2020 er Odenses samlede CO2-udslip reduceret med cirka 1.400.000 ton. Det er mere end en halvering af Odenses CO2-udledning. Men der er fortsat lang vej igen til et klimaneutralt Odense.

En af de store beslutninger på vejen mod et klimaneutralt Odense er, at Fjernvarme Fyn senest i 2023 har udfaset brugen af kul. Beslutningen vil give en væsentlig reduktion i Odenses CO2-udledning. Men beregninger viser, at CO2-udledningen fortsat vil være på cirka 502.000 ton i Odense i 2030. Derfor skal vi i Odense både reducere og kompensere for denne CO2-udledning frem mod 2030.

 

CO2-udledningen i Odense er mere end halveret fra 1990 til 2019. Men der er stadig et stykke vej mod klimaneutralitet i 2030.

 

Hvad er de største kilder til CO2-udledning i Odense?

De største kilder til CO2-udledningen i Odense i dag er indenfor energi og transport. Det samme gør sig gældende, når man kigger på prognosen for CO2-udledningen i 2030. Det er derfor også på disse områder, der er det største potentiale for at reducere den samlede udledning i Odense.

For energiområdet betyder Fjernvarme Fyns beslutning om at udfase kul, at vi allerede er godt på vej med at reducere CO2-udledningen. I 2030 forventes energiområdet dog fortsat at udgøre 39% af Odenses samlede CO2-udledning, svarende til cirka 200.000 ton CO2.

Dette skyldes, at der trods kuludfasningen fortsat forventes at være fossile brændsler i energiproduktionen - for eksempel plastik i affaldsforbrændingen.

Transporten ventes i 2030 at udgøre den største andel af Odenses samlede CO2-udledning. Konkret forventes transporten at udlede cirka 230.000 ton CO2 i 2030, svarende til 46% af Odenses samlede udledning.

 

 

Metodeskift

Gennem DK2020-samarbejdet har Region Syddanmark entreret med Viegand og Maagøe (V&M) i forbindelse med udvikling af klimaregnskab for de syddanske kommuner. Det sikrer sammenlignelighed mellem kommunerne og fælles opgørelser i forhold til fælles målsætninger – for eksempel Fyn2030, der er en fælles fynsk vision om et mere klimavenligt Fyn.

I 2020-statusregnskabet og den nye 2030-prognose er der nogle metodiske ændringer sammenlignet med det klimaregnskab, Rambøll udarbejdede for Odense Kommune i foråret 2020.

Herudover er Klimaregnskab 2019 baseret på data fra 2015-18, som er fremskrevet til 2019, mens 2020-statusregnskabet er baseret på det nyest tilgængelige data per 31. maj 2022.

Enkelte data heri er fra 2020, mens det øvrige data er fra 2019.

Klima- og Miljøforvaltningen