Spring til indhold

Klimaregnskab 2023

Her på siden kan du blive klogere på, hvor langt Odense er med ambitionen om at være klimaneutral i 2030

Klimaregnskab 2023 for Odense Kommune er udarbejdet af konsulentbureauet Viegand & Maagøe og baseret på de nyeste tilgængelige data pr. 1. maj 2024. Klimaregnskabet og den opdaterede prognose vil danne baggrund for den kommende opdatering af Odense Kommunes klimahandleplan.

 

Hvor langt er Odense fra målet?

Odense er godt på vej. Fra 1990 til 2023 er Odenses samlede CO2-udledning reduceret med ca. 1.540.000 ton CO2. Det er en reduktion på mere end 60% af den samlede udledning.

I 2023 var der dog fortsat en udledning på ca. 903.000 ton i Odense. Der er derfor fortsat lang vej igen til målet om et klimaneutralt Odense.

Prognosen for Odenses CO2-udledning viser, at udledningen i 2030 forventes at være på ca. 436.000 ton. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder videre med at implementere indsatserne i Klimahandleplan 2024 for at nå målet.

 

Søjlediagram illustrerer, hvordan den samlede udledning falder fra 2440000 ton CO2 i 1990 til 903000 ton i 2023 og forventes at være på 436000 ton i 2030

 

Hvad er de største kilder til CO2-udledning i Odense?

De største kilder til CO2-udledning i dag er energi og transport. Billedet er det samme, når vi kigger på udledningen i 2030. Nøglen til klimaneutralitet i 2030 findes derfor i høj grad indenfor disse to områder.

 

 

Cirkeldiagram viser, hvordan energi og dernæst transport udleder mest i 2023, mens prognosen for 2030 viser, at transport vil udlede mest

I skemaet nedenfor fremgår Odense Kommunes udledning i 2023 og den forventede udledning i 2030 fordelt på udledningsområder.

 

Udfasning af kul ved Fjernvarme Fyn betyder, at vi allerede er godt på vej med at reducere CO2-udledningen på energiområdet.

I 2030 forventer vi dog, at energiområdet stadig udleder 153.000 ton CO2, svarende til cirka 35 % af Odenses samlede CO2-udledning.

Det skyldes, at der trods kuludfasningen fortsat forventes at være fossile brændsler i energiproduktionen - for eksempel plastik i affaldsforbrændingen.

Udledningen fra transportområdet i 2030 forventes at være 204.000 ton CO2, svarende til 47% af Odenses samlede udledning. Dermed udgør transport den største andel af Odenses forventede udledning i 2030.

 

Område  2023-klimaregnskab
(CO2 i ton)
2023-klimaregnskab
(Andel)
2030-prognose
(CO2 i ton) 
2030-prognose
(Andel) 
 Energi  546.000 61 % 153.000 35 %
 Transport 273.000 30 % 204.000 47 %
 Landbrug 49.000 5 % 47.000 11 %
 Øvrige sektorer 35.000 4 % 33.000 7 %
 Samlet emission 903.000 100 % 436.000 100 %

 

Hvordan er klimaregnskab 2023 blevet til?

Alle kommuner i Region Syddanmark får udarbejdet deres klimaregnskab af Viegand & Maagøe. Det giver mulighed for at sammenligne kommunerne og sikrer, at vi har fælles opgørelser i forhold til fælles målsætninger. For eksempel i forhold til Fyn2030, som er en fælles fynsk vision om et mere klimavenligt Fyn.

Odense Byråd besluttede den 27. april 2022 at prioritere klimaregnskabet. Det betyder, at Odense Kommune løbende investerer i nyere data for at få et så præcist regnskab som muligt.

Klimaregnskab 2023 er baseret på nyeste tilgængelige data per 1. maj 2024. De fleste data på energi- og transportområdet er data for 2023. Enkelte data, som fx data for landbrug, er fra 2022 og 2021.

 

Hvordan er prognosen blevet til?

I forbindelse med Klimaregnskab 2023 har Odense Kommune fået udarbejdet en ny prognose for 2030, der bygger på de senest tilgængelige data og Energistyrelsens Klimafremskrivning 2024.

Prognosen for 2030 viser en forventet udledning på ca. 436.000 ton, hvilket er et fald på ca. 35.000 ton i forhold til den tidligere prognose.

Prognosen for den forventede udledning i 2030 er baseret på såkaldt “frozen policy”. Frozen policy betyder, at prognosen er baseret på nuværende internationale og nationale politiske aftaler, men uden at medregne yderligere initiativer for at reducere CO2-udledningen. Effekten af tiltagene i Klimahandleplan 2024 er dermed ikke indregnet i prognosen.

Klima- og Miljøforvaltningen