Spring til indhold

Klimaregnskab 2022

Her på siden kan du blive klogere på, hvor langt Odense er med ambitionen om at være klimaneutral i 2030.

Klimaregnskab 2022 for Odense Kommunes CO2-udledning er udarbejdet af konsulentbureauet Viegand & Maagøe og baseret på de nyeste tilgængelige data pr. 1. april 2023.

Klimaregnskabet og den opdaterede prognose vil danne baggrund for den kommende opdatering af Odense Kommunes klimahandleplan.

 

Hvor langt er Odense fra målet?

Odense er godt på vej. Fra 1990 til 2022 er Odenses samlede CO2-udledning reduceret med ca. 1.350.000 ton CO2. Det er en reduktion på mere end 50% af den samlede udledning.

I 2022 var der dog fortsat en udledning på ca. 1.148.000 ton i Odense. Der er derfor fortsat lang vej igen til målet om et klimaneutralt Odense.

Prognosen for Odenses CO2-udledning viser, at udledningen i 2030 forventes at være på ca. 471.000 ton. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder videre med at implementere indsatserne i Klimahandleplan 2023 for at nå målet.

Søjlediagram viser det samlede fald i CO2-udledning i Odense fra 2500000 tons i 1990 til 1148000 tons i 2022 samt 2030-prognose på 471000 tons.

Hvad er de største kilder til CO2-udledning i Odense?

De største kilder til CO2-udledning i dag er energi og transport. Billedet er det samme, når vi kigger på udledningen i 2030. Nøglen til klimaneutralitet i 2030 findes derfor i høj grad indenfor disse to områder.

 

To cirkeldiagrammer viser forskel i fordelen af CO2-udledning fra forskellige områder i hhv. 2022 og som prognose for 2030. Transport forventes at udlede markant mere og energi markant mindre. 

I skemaet nedenfor fremgår Odense Kommunes udledning i 2022 og den forventede udledning i 2030 fordelt på udledningsområder.


Vi er allerede er godt på vej med at reducere CO2-udledningen på energiområdet, da vi udfaser kul ved Fjernvarme Fyn. I 2030 forventer vi dog, at energiområdet stadig udleder 176.000 ton CO2, svarende til cirka 37% af Odenses samlede CO2-udledning.

Det skyldes, at der trods udfasning af kul fortsat forventes at være fossile brændsler i energiproduktionen - for eksempel plastik i affaldsforbrændingen.

Udledningen fra transportområdet i 2030 forventes at være 217.000 ton CO2, svarende til 46% af Odenses samlede udledning. Dermed udgør transport den største andel af Odenses forventede udledning i 2030.

Klimaregnskab fordelt på områder CO2 i ton, 2022 Andel, 2022 CO2 i ton, 2030-prognose Andel, 2030-prognose 
 Energi 709.000 69 % 176.000 37 %
Transport 260.000 23 % 217.000 46 %
Landbrug 48.000 4 % 44.000 9 %
Øvrige sektorer 42.000 3 % 34.000 7 %
Samlet 1.148.000 100 % 471.000 100 %

 

Hvordan er klimaregnskab 2022 blevet til?

 

Alle kommuner i Region Syddanmark får udarbejdet deres klimaregnskab af Viegand & Maagøe. Det giver mulighed for at sammenligne kommunerne og sikrer, at vi har fælles opgørelser i forhold til fælles målsætninger. For eksempel i forhold til Fyn2030, som er en fælles fynsk vision om et mere klimavenligt Fyn.

Odense Byråd besluttede den 27. april 2022 at prioritere klimaregnskabet. Det betyder, at Odense Kommune løbende investerer i nyere data for at få et så præcist regnskab som muligt.

Klimaregnskab 2022 er baseret på nyeste, tilgængelige data per 1. april 2023. De fleste data på energi-og transportområdet er data for 2022. Enkelte data, som fx data for landbrug, er fra 2021 og 2020.

 

Hvordan er prognosen blevet til?

I forbindelse med Klimaregnskab 2022 har Odense Kommune fået udarbejdet en ny prognose for 2030, der bygger på de senest tilgængelige data og Energistyrelsens Klimafremskrivning 2022.

Prognosen for 2030 viser en forventet udledning på ca. 471.000 ton, hvilket er et fald på ca. 31.000 ton i forhold til den tidligere prognose.

Prognosen for den forventede udledning i 2030 er baseret på såkaldt 'frozen policy'. Frozen policy betyder, at prognosen er baseret på nuværende internationale og nationale politiske aftaler, men uden at medregne yderligere initiativer for at reducere CO2-udledningen. Effekten af tiltagene i Klimahandleplan 2023 er dermed ikke indregnet i prognosen.

Klima- og Miljøforvaltningen