Spring til indhold

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Her kan du anmelde sløjfning af et jordvarmeanlæg.

Senest 14 dage efter at arbejdet med sløjfningen er afsluttet, skal vi underrettes af den, der har ladet sløjfningen udføre.

Endvidere er der følgende krav (jf. jordvarmebekendtgørelsen) til sløjfning for de 3 typer af jordvarmeanlæg:

 • Vandret anlæg (jordvarmeanlæg, der er gravet ned i højst 5 meters dybde)
  Ved sløjfning af et vandret jordvarmeanlæg tømmes varmeoptagningssystemet for væske, hvorefter slangekredsløbet gennemskylles med rent vand og slangen aflukkes.
  Hvis sløjfningen af anlægget er forårsaget af, at slangen ikke længere lever op til kravene til en varmeslange, skal slangen frakobles anlægget på en måde, så det ikke er muligt at sætte den i drift igen. 
 • Lodret anlæg (jordvarmeanlæg med en boring, udført med boreudstyr)
  Ved sløjfning af et lodret anlæg skal tekniske installationer i boringen fjernes, og sløjfningen finde sted efter reglerne i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 

 • Anlæg med direkte fordampning (Jordvarmeanlæg, hvor varmeoptagesystemet i stedet for brine indeholder et kølemiddel, der sendes direkte ud i systemet)
  Sløjfning af et anlæg med direkte fordampning skal foretages af en autoriseret kølemontør efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr.


Frostsikringsvæsken skal behandles som farligt affald og afleveres/bortskaffes på kommunens modtageplads på: Snapindvej 21 eller Havnegade 102.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Industrimiljø på telefon 6551 2480.
 

 

Klima- og Miljøforvaltningen