Spring til indhold

Kortlagte grunde

Her kan du finde information om kortlægning i henhold til jordforureningsloven. Du kan også finde oplysninger om hvilke niveauer, som jorden kortlægges efter.

Hvornår bliver en grund kortlagt som forurenet? 

Regionerne skal kortlægge forureninger efter Lov om forurenet jord. I Odense Kommune er det Region Syddanmark, der kortlægger. Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening, og ud fra undersøgelser. 
 

Her kan du se om grunden er kortlagt

Region Syddanmarks hjemmeside kan du se, om regionen har oplysninger om en ejendom, og om den er kortlagt. Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægges forureningen på vidensniveau V1 eller V2. 


V1: Grunden kan være forurenet

Vidensniveau V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden.
 
Ved man f.eks., at der har ligget et garveri, så kortlægger regionen ejendommen på vidensniveau 1 (V1). Erfaringen viser nemlig, at der ofte er forurening på gamle garverigrunde. Det gælder også for autoværksteder, renserier, metalstøberier, gasværker, m.fl.
 
Region Syddanmark skal altså ikke ud og grave eller bore i jorden for at kunne kortlægge et areal på V1. Gennemgang af forskellige arkiver er nok.
 
Oplysningerne behøver ikke kun at gælde det areal, der kortlægges. F.eks. kan en oplysning om, at der på naboarealet har ligget en virksomhed, der har forurenet ud over sit eget skel, også medføre en kortlægning på V1. 

V2: Grunden er med sikkerhed forurenet

Vidensniveau V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som kan skade mennesker eller miljø.  
For at kortlægge på vidensniveau 2 (V2) skal Region Syddanmark have langt mere viden. Det kan være analyser af jorden eller viden om, at der engang er sket et uheld. 

Pligter for ejer af et kortlagt areal
Du kan som regel bruge din grund som hidtil, selv om den er kortlagt. Du kan dog få påbud om at iværksætte mindre tiltag, for at undgå kontakt med forureningen. Det kan f.eks. være, at du skal vedligeholde en belægning, eller at du ikke må dyrke grønsager.
 
Som ejer skal du underrette brugere og lejere om forureningen.
 
Hvis man ændrer på anvendelsen af en kortlagt ejendom, f.eks. fra erhverv til bolig, skal man have en tilladelse hos kommunen, inden anvendelsen ændres. Det gælder i mange situation også, hvis der skal bygges eller graves.

Flytning af jord

Skal du flytte forurenet jord eller jord fra et kortlagt areal, skal det anmeldes til kommunen. Husk at anmelde, inden gravearbejdet igangsættes.

Jorden er ikke nødvendigvis ren

Selv om din ejendom ikke er kortlagt, kan den alligevel godt være forurenet. Det kan f.eks. skyldes en gammel, utæt olietank, som ikke blev tømt fuldstændig, da tanken blev taget ud af drift, eller at der er nedgravet affald og gamle byggematerialer. Nyere undersøgelser har også vist, at byjord og jord langs veje ofte er forurenet med tjærestoffer og tungmetaller fra trafikos og skorstensrøg.
 
Region Syddanmarks hjemmeside kan du se, om de har forureningsoplysninger om din ejendom. Du kan også kontakte regionen på tlf. 29 20 19 17.
 
Opdager du en forurening, har du pligt til at kontakte kommunen. Hvis det sker under et bygge- og anlægsarbejde, er der pligt til at standse arbejdet. Arbejdet kan først genoptages, når kommunen og regionen har taget stilling til forureningssagens videre forløb.    

Klima- og Miljøforvaltningen