Spring til indhold

Ejers pligt til at sikre ren jord ved byggeri

Skal du bygge ny bolig, en institution eller anlægge en legeplads skal du være opmærksom på eventuel jordforurening.

Hvad siger loven om byggeri på forurenet jord?


Hvis du skal bygge en ny bolig, børneinstitution, et sommerhus, eller anlægge legeplads eller kolonihave skal du være opmærksom på reglerne i jordforureningslovens § 72b.

 

§ 72b stiller krav om, at du som ejer skal sikre, at det øverste 50 cm’s jordlag ikke er forurenet eller at der er etableret en varig fast belægning (f.eks. fliser og asfalt). Reglerne gælder ved:

  • Ændring af et areals anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, f.eks. ved nybyggeri.
  • Bygge- og anlægsarbejde på et areal, som anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Hvis der f.eks. fjernes fliser ved en boligejendommen, skal ejer sikre, at det øverste 50 cm’s jordlag ikke er forurenet på det berørte areal.

 
Reglen er generel og gælder overalt, uanset om der er kendskab til eller mistanke om forurening på arealet.

Kravet om 50 cm uforurenet jord gælder i forhold til det fremtidige terræn på arealet.

Det betyder, at hvis der tilkøres eller afgraves og bortkøres jord fra arealet, gælder 50 cm kravet fra det nye terræn.

Under bygninger og på arealer med varige, faste belægninger er der ikke krav om, at jorden er uforurenet.

Bygge- og anlægsarbejde ved eksisterende 1- og 2-familiehuse er undtaget. På de ejendomme kan du omlægge din have, etablere en terrasse, en udestue eller en tilbygning uden at sikre uforurenet jord eller fast belægning.
 

Formålet med reglen er at sikre mennesker mod sundhedsskadelig påvirkning fra forurenet jord på arealer, hvor jorden er bar.

Reglen vil betyde, at boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser, kolonihaver eller sommerhuse, der etableres efter 1. januar 2008, vil være indrettet, så der ikke bliver behov for rådgivning om forsigtighed ved kontakt med jorden. Børn skal kunne lege i jorden, og jorden skal kunne dyrkes uden risiko.

 

Se hvad du skal gøre 


Som udgangspunkt skal du selv tage stilling til, om arealet allerede opfylder kravet om, at de øverste 50 cm jord ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig, fast belægning. Du må også selv vurdere, om der skal søges yderligere oplysninger, herunder foretages analyser af jorden.

Hvis arealet ligger inden for områdeklassificeret areal eller har været anvendt til erhvervsaktiviteter, vej, jernbane eller er kortlagt efter Lov om forurenet jord, må du gå ud fra, at jorden kan være forurenet.

Du kan så vælge at få foretaget analyser af jorden, for at få bestemt om jorden er ren eller forurenet - Se anbefalinger til prøvetagning.

Alternativt kan du etablere et lag ren jord på mindst 50 cm, enten ved at det øverste lag forurenet jord udskiftes med 50 cm ren jord, eller ved at der lægges et lag på 50 cm ren jord oven på den eksisterende jord.

For øvrige arealer kan du forvente at jorden er uforurenet. Du skal dog være opmærksom på, om der er sket opfyldning/terrænreguleringer, da det kan være sket med forurenet jord/affald.
 

Du bør altid sikre dig, at jord, som du tilfører ejendommen, er ren.

Se hvor du kan få hjælp


Et rådgivende ingeniørfirma kan hjælpe dig med at finde oplysninger om arealets anvendelse samt stå for udtagning, analyse og vurdering af jordprøver.

Du kan selv finde oplysninger om, hvilke arealer, der er kortlagt efter Lov om forurenet jord og hvilken del af byen, der er omfattet af områdeklassificering på websiden 'kortinfo'. Læs mere om brug af kortinfo her.

Når du er inde på kortinfo, gør som følger: I temaerne til venstre for kortet, skal du åbne mappen ”Jordforurening” og vinge ”V1 lokaliteter” og ”V2 lokaliteter” af, samt åbne mappen ”Jordflytning” og vinge "områdeklassificeret areal" af. Der er også mulighed for at se gamle kort og luftfotos under fanen "baggrundskort".

Anbefalinger til prøvetagning


Hvis du ønsker at undersøge om jorden på et areal er forurenet, anbefaler vi en analysetæthed og analyseparametre som i skemaet nedenfor. 

 

 Anbefalinger til prøvetagning
i hhv. forurenet/ren jord

Eksempler   Analyse-       
tæthed 
Forslag til      
prøvetagning 
Analyseparametre1
 
Formodet 
forurenet jord 
Område-
klassificerede arealer 
Erhvervs- og 
havnearealer 
Vejarealer 
Stations- og 
rangerarealer 
Kortlagte arealer2 
1 prøve pr. 
30 tons jord
Felter af 60 m2: 
Én blandeprøve fra 
0-0,25 m u.t. og 
én blandeprøve fra 
0,25-0,50 m u.t. 
i hvert felt. 
Hver blandeprøve 
består af 5 stik. 
Total kulbrinter 
Tjærestoffer 
Metaller (bly, 
cadmium, kobber 
og zink) 
Formodet 
ren jord 
Landbrugsjord 
Naturområder 
Skov   
1 prøve pr. 
200 tons jord 
Felter af 400 m2: 
Én blandeprøve fra
0-0,25 m u.t. og 
én blandeprøve fra 
0,25-0,50 m u.t. 
i hvert felt. 
Hver blandeprøve 
består af 5 stik 
Total kulbrinter 
Tjærestoffer 
Metaller (bly, 
cadmium, kobber 
og zink)  

 

1 Jf. bekendtgørelse 1479 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord 2  Odense Kommune skal give en tilladelse efter § 8 i Lov om forurenet jord. Der er særlige krav til forureningsundersøgelse og analyseparametre. 

 

Generelt skal jordprøverne udtages, så de er repræsentative for den øverste 50 cm jord på de fremtidige ubebyggede og ubefæstede arealer.

Det er en god idé, at mindst én boring/gravning udføres til toppen af intakte aflejringer, således at tykkelsen af fyldlag/overjord kan vurderes.

Hvis du får undersøgt jorden på din grund, vil vi gerne have resultaterne tilsendt. Hvis undersøgelsen viser, at jorden er forurenet, har du pligt til at informere os om resultaterne.

Hvis undersøgelserne er udført efter anbefalingerne, vil vi kunne udstede en erklæring om forureningstilstanden. Erklæringen kan være en fordel ved f.eks. salg af ejendommen.

Vi gør desuden opmærksom på, at på arealer, som er forureningskortlagte, skal der gives en særlig tilladelse efter § 8 i Lov om forurenet jord.

Tilladelsen forudsætter en nærmere undersøgelse af forureningen, som typisk er mere omfattende end anbefalingerne i det ovenstående skema.Klima- og Miljøforvaltningen