Spring til indhold

PUST - Psykologisk Ungestøtte

Psykologisk Ungestøtte er et tilbud til unge, der på grund af psykiske problemstillinger, er i risiko for at frafalde deres uddannelse. Tilbuddet er for elever på erhvervsrettede uddannelser, som henvises via studievejleder.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

PUST står for Psykologisk UngeSTøtte. PUST består af to psykologer, som er tilknyttet de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Odense Kommune.

 

Vi tilbyder terapeutiske samtaler til elever, som pga. psykiske udfordringer er i risiko for at frafalde deres uddannelse. Det kan fx være udfordringer som angst, stress, ensomhed, søvnproblemer, sorg, lavt selvværd eller mistrivsel i en grad, som giver anledning til bekymring for den enkelte elevs trivsel og mulighed for at gennemføre uddannelsen.

PUST yder også sparring til fagpersonalet på uddannelsesstederne, så de er klædt endnu bedre på til at identificere, vurdere og håndtere de psykologiske udfordringer, som de oplever hos eleverne.

 

Henvisning via studievejleder

Det er studievejlederen på det enkelte uddannelsessted, der henviser eleven til et samtaleforløb hos PUST. Det vil sige, at den første kontakt ved en bekymring hos eleven og/eller forældre skal ske til studievejlederen på uddannelsen.

 

Studievejlederen tager en samtale med eleven og vurderer, hvordan eleven bedst kan hjælpes, og om PUST kunne være en mulighed.

 

Samtaleforløb i PUST

Alle forløb i PUST indledes med en samtale af udredende karakter. Hvis elevens problematik ligger indenfor PUST regi, tilbyder vi et samtaleforløb på op til fem samtaler, dvs. i alt seks samtaler. Hvis elevens problematik er af en anden karakter end PUST’s tilbud, henviser vi eleven til et andet, mere relevant tilbud, eller vi yder faglig sparring til vejleder, mentor eller anden samarbejdspartner i forhold til at hjælpe eleven bedst muligt fremadrettet.

I samtaleforløbene hos PUST er der fokus på at hjælpe eleverne med at se og forstå egne problemskabende mønstre og strategier samt reflektere over erfaringer med relationer, mestringsstrategier, selvværd og lignende, som skaber grundlag for måden at håndtere følelser på. Når forståelsen er skabt, er det muligt at arbejde med at udvikle nye, mere hensigtsmæssige strategier, som skaber trivsel og giver eleven en større mulighed for at gennemføre sin ungdomsuddannelse.

 

Et tilbud for elever på erhvervsrettede ungdomsuddannelser

De erhvervsrettede ungdomsuddannelser, der er omfattet af tilbuddet er:

  • Syddansk Erhvervsskole (SDE)
  • Tietgen Business (EUD og EUX Business) og Handelsgymnasium (HHX)

 

Såfremt eleven har brug for et længerevarende behandlingsforløb, bør eleven henvende sig til egen læge, som kan viderehenvise til relevante aktører, herunder privatpraktiserende psykologer, psykiatere eller psykiatrien.

Se også Psykologteamets tilbud til unge mellem 13-30 år, som oplever psykisk mistrivsel
Se også hjemmesiden Socialkompas for frivillige tilbud og fællesskaber i Odense


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen