Spring til indhold

#9 Seden Øst

Klimatilpasning for natur og mennesker.

Odense Fjord har gennemgået store forandringer med landindvinding, dræning og opdyrkning af de tidligere vidtstrakte strandenge. Dette har haft omfattende negative konsekvenser for fuglelivet omkring fjorden. Odense Fjord er stadig af stor betydning som yngle- og rasteområde for fugle og er udpeget som internationalt fuglebeskyttelsesområde.

 

Forandringer i klimaet med hyppigere og voldsommere storme gør kystområdet mere udsat for oversvømmelse. Der arbejdet derfor med en naturbaseret klimatilpasning for at beskytte beboelse og infrastruktur i området og samtidig give kystnaturen plads.

 

By- og Kulturudvalget har prioriteret midler til et projekt, der skal beskytte de bebyggede områder ved Odense Fjord (Seden, Bullerup og Agedrup) og den kritiske infrastruktur (Kertemindevej) mod fremtidige oversvømmelser.

 

Et projekt af denne størrelse og omfang skal gennemføres i flere etaper.

Odense Kommune har allerede gennemført et klimatilpasningsprojekt ved Seden Strandby Øst, der var en del af et forskningsprojekt. Her er der høstet værdifuld viden om løsninger og konsekvenserne ved en naturbaseret klimatilpasning. Erfaringer fra dette projekt kan anvendes i næste projekt, der omfatter arealerne fra Småstenskrog til kommunegrænsen mod Kerteminde. Naturbaseret klimatilpasning er et stort fokusområde internationalt med potentiale for ekstern medfinansiering.

 

Status november 2021

  • På ca. 40 ha er der givet plads til at naturen kan udvikle sig, ved at kystdiget er blevet rykket tilbage. Den frie kystdynamik og helårsgræsning på arealerne vil udvikle området til at vende tilbage til at blive strandenge. På lang sigt er målet at tillade en naturlig kystdynamik på ca. 190 ha jord ved at flytte kystdigerne tilbage flere steder.
  • Der skal laves bekkasinskrab eller paddehuller i de lavtliggende områder for at skabe potentielle levesteder for strandtudser og fugle, som er afhængige af adgang til kystnære vandhuller. Tilbagerykning af digerne skal naturligvis ske, så der stadig er sikkerhed for infrastruktur og ejendom.

 

Særlige arter og naturtyper

I området levet klyde, hjejle, havterne, rørhøg, havørn, vibe, rødben og eng- og flere forskellige andefugle. Desuden strandtudsen, som er en særlig stjerneart for positiv naturudvikling.

 

Læs mere i handleplanen for biodiversitet

 

Økonomi

Samlet budget  Afsat i 2021-2022
 25-27 mio. kr. 0,5 mio. kr.

 

Klima- og Miljøforvaltningen