Spring til indhold

#4 Munkemaen og Bispeengen

Et fugleparadis i byen.

Det store eng- og vådområde, der ligger ved udløbet af Stavis Å i kanalen, er et sandt paradis for fugle og fuglekiggere.

Her er observeret mere end 170 forskellige fuglearter. I engene vokser også en lang række sjældne og truede plantearter som fx seline og kær-fnokurt. Det er et af Odense Kommunes absolut vigtigste områder for biodiversitet for fugle og planter.

 

Læs artiklen Fugleparadiset ved kanalen

 

By- og Kulturudvalget har prioriteret midler til at sikre en bedre afgræsning af området, så det ikke gror til i tagrør og krat, så de mange fugle og engplanter forsvinder. Der skal skabes en så naturlig afvanding af arealerne som muligt, uden at det påvirker hverken kolonihaver, boldbaner eller den asfalterede sti, der går ned gennem området.

 

Munkemaen og Bispeengen skal desuden gøres mere kendt og brugt som udflugtsmål for naturoplevelser. Det skal bl.a. ske ved, at der laves et lille opholdssted med formidlingstavler. I november blev der inviteret på en guidet fugle- og naturtur på Munkemaen og Bispeengen.

 

Området er kommunalt ejet, og Det Grønne Råd har allerede prioriteret midler til det via #28 i Handleplanen for Danmarks Grønneste Storby. Midlerne fra Det Grønne Råd skal bl.a. bruges til at lave en plejeplan for området, til infoskilte og færiste/faldlåger i ved stier i området. 

 

Hvad skal der ske?

  • Arealer mod nord og syd inddrages i afgræsningen, så hele naturområdet fremover afgræsses, og så højere liggende og mere tørre arealer kommer til at indgå i græsningsarealet. Det er vigtigt for at skabe variation og for, at hele området kan afgræsses i en længere periode af året.
  • De mindre folde nedlægges, og det hele samles i én indhegning.
  • Området har et veludviklet stisystem, men der skal skabes endnu bedre muligheder for at se og opleve de mange fugle ved, at der etableres en platform/fugletårn med formidling i tilknytning til en af de store stier i kanten af området.

Særlige arter og naturtyper

Området rummer værdifulde naturtyper med præg af rigkær (artsrige enge) og strandeng, der begge er vigtige. Arter i fokus er kær-fnokurt, da Munkemaen og Bispeengen er det ene af kun to levesteder på Fyn. Derudover seline, maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt og fugle som blåhals, klyde, rødben, vibe og svaleklire. 

 

Læs mere i handleplanen for biodiversitet

 

Økonomi

 Samlet budget Afsat i 2021-2022
 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr.

 

Klima- og Miljøforvaltningen