Spring til indhold

#18 Bågø og Seden Strand

Nyt kerneområde for strandtudsen.

By- og Kulturudvalget har prioriteret midler til at skabe sammenhæng mellem naturområdet ved Bågø Strand ved Odense Å’s udløb, Seden Strandskov og Seden Strand. Området er i dag lidt af en overset naturperle, der fortjener at få mere opmærksomhed. 

 

Nedlæggelsen af Seden Skydebane giver mulighed for at skabe et sammenhængende naturområde med strandeng, skov og tørre overdrev (tør, lysåben og næringsfattig jord) på 80-90 ha, der er velegnet til helårsgræsning. Det vil give områdets natur et stort kvalitetsløft og fremtidssikre naturplejen.

 

Der er et stort lokalt engagement omkring at udvikle området både naturmæssigt og rekreativt. Området kan udvikles til et område for den ”stille” naturoplevelse ved Fjorden som alternativ til Stige Ø, der danner rammen for mere aktive naturoplevelser.

 

Den nordlige del af området gøres til et kerneområde for genetablering af en bestand af strandtudse, så dens karakteristiske kvækken igen kan høres ved fjorden.

 

Den igangværende indsats er støttet af Det Grønne Råd gennem indsats #27 i Handleplanen for Danmarks Grønneste Storby. Midler fra Det Grønne Råd bruges bl.a. til første genudsætning af strandtudser i området.

Status november 2021

  • Der er etableret græsning i en stor indhegning på den gamle skydebane, og der er etableret adgang til området via faldlåger. Der bliver senere etableret stier.
  • Der bliver etableret en 80 meter lang insektvold.
  • Der er indtil videre lavet to nye lavvandede vandhuller til glæde for strandtudser og fugle - de skal gøres dybere. Og der skal udgraves flere vandhuller.
  • Der skal opsættes informationstavler naturen i området.

Særlige arter og naturtyper

Koralpigsvamp og vellugtende læderporesvamp, der begge er knyttet til dødt ved i gammel skov. Honning-vokshat, der vokser på artsrige overdrev. Derudover blåhat jordbi, strandtudse og engfugle generelt.

 

Læs mere i handleplanen for biodiversitet

 

Økonomi

Samlet budget  Afsat i 2021-2022
 4,0 mio. kr. 0,5 mio. kr.

 

Klima- og Miljøforvaltningen