Spring til indhold

#7 Hesbjerg Skov

Engperlemorsommerfuglens sidste levested på Fyn.

I Hesbjerg Skov lever Fyns sidste bestand af den truede engperlemorssommerfugl, som tidligere var relativt vidt udbredt på Fyn. Bestanden i Hesbjerg Skov skal sikres, så den ikke uddør.

 

Læs artiklen "Sjælden sommerfugl lever stadig ved Hesbjerg"

 

 

By- og Kulturudvalget har prioriteret midler til en indsats i Hesbjerg Skov, der giver mulighed for at skabe en lokalitet, hvor bestanden af engperlemorssommerfugl kan vokse, og hvorfra den igen kan spredes til andre steder i Odense Kommune og på Fyn.

 

Engperlemorsommerfuglen er afhængig af planten mjødurt, som dens larver lever på. I Hesbjerg Skov findes stadig lysåbne skovmoser og fugtige skovenge, hvor vegetationen med bl.a. mjødurt kan gro. Der er dog tale om tre adskilte områder, der alle er ved at gro til. De tre områder skal udvides og bindes sammen for at gøre tre mindre bestande af sommerfuglen mere robuste.

 

Indsatsen vil samtidig gavne en lang række andre sjældne og mere almindelige arter. Den vil føre til en mere afvekslende skov og dermed også øge den rekreative værdi. Projektet er ret omfattende, da det involverer ændringer i hydrologi, og der skal derfor foretages yderligere undersøgelser i forhold til projektets omfang.

 

Der verserer en fredningssag i området omkring Hesbjerg Skov og Dyred Banke, da området geologisk og biologisk anses for meget værdifuldt. 

 

Området er privatejet, og der tages derfor forbehold for eventuelle lodsejerforhandlinger.

 

I Handleplanen for Danmarks Grønneste Storby er #25 ligeledes en indsats, der skal forbedre forholdene, så engperlemorsommerfuglen kan genindvandre til dens tidligere lokalitet ved Hole skov.

 

Hvad skal der ske?

På nøje udvalgte områder og i samarbejde med lodsejere skal der

  1. skabes mere naturlig hydrologi ved sløjfning af grøfter og dræn, så arealet med skovmose og fugtig eng øges.
  2. ryddes opvækst af træer, så der skabes større lysninger, og så eksisterende skovlysninger sammenbindes.
  3. etableres skovgræsning i udvalgte områder.

Samlet er der tale om at skabe mere naturskovsagtige forhold. Det konkrete projekt dækker 35 ha og udgør de første afgørende tiltag for at sikre artens fortsatte eksistens i skoven. At gøre bestandene større og mere robust vil kræve yderligere tiltag.

 

Særlige arter og naturtyper

Ud over at være et af de sidste levesteder for engperlemorssommerfuglen er Hesbjerg Skov en vigtig lokalitet for fugle (grønspætte), insekter (spættet bredpande, grøn mosaikguldsmed) og padder (springfrø, stor vandsalamander), der alle vil få forbedrede levevilkår.

 

Læs mere i handleplanen for biodiversitet

 

Økonomi

Samlet budget  Afsat i 2021-2022
 5,5 mio. kr. 1,5 mio. kr.

 

Klima- og Miljøforvaltningen