Spring til indhold

#11 Fangel Hede

Markfirbens eneste levested i Odense.

Der skal skabes en bæredygtig bestand af markfirben på dets eneste kendte levested i Odense Kommune, Fangel Hede. Området ved Fangel Hede er et mindre skræntområde, hvor der tidligere har været gravet sand og grus. Markfirben er særligt knyttet til sydvendte områder med løst sand, hvor de graver sine æg ned. Æggene klækkes i det varme sand på samme måde som skildpadder.

 

Sammen med lodsejerne i området er der gennemført et mindre projekt for at redde bestanden. By- og Kulturudvalget har prioriteret midler til yderligere indsatser, der skal sikre markfirbenets overlevelse i Odense Kommune og forbedre dets muligheder for at sprede sig til andre lokaliteter. Derfor gennemføres et projekt, der skal gøre et endnu større areal velegnet som levested for markfirben og dermed forhåbentligt øge bestanden og gøre den bæredygtig og mindre sårbar overfor trusler. Håbet er, at bestanden af markfirben på Fangel Hede på sigt kan være donorbestand for flytning af arten til andre egnede levesteder i Odense.

 

Hvad skal der ske?

  • Det egnede levested udvides ved at fjerne opvækst på en naboskrænt med overdrev.
  • Tilstødende arealer søges udlagt til overdrev, så markfirbenets fødesøgningsområde gøres større.
  • Det samlede areal indhegnes og afgræsses ekstensivt.
  

Særlige arter og naturtyper

Markfirben og andre arter tilknyttet overdrev og sydvendte sandskråninger.

 

Læs mere i handleplanen for biodiversitet

 

Økonomi

 Samlet budget Afsat i 2021-2022
 0,8 mio. kr. 0,8 mio. kr.

 

Klima- og Miljøforvaltningen