Spring til indhold

#8 Odense Å Syd

Ådal af international betydning.

Odense Ådal, strækningen fra motorvejen til kommunegrænsen mod Assens, er et af Odense Kommunes største og vigtigste naturområder. Det samlede areal er på 435 ha, og arealerne indgår i det samlede internationale naturbeskyttelsesområde omkring Odense Å med tilløb, der betyder, at kommunen via statens Natura 2000-planer har pligt til at sikre og fremme den naturmæssige udvikling i området.

 

By- og Kulturudvalget har afsat midler til et projekt, der skal gøre driften og plejen af arealerne mere robust og fremtidssikret. Det gøres bl.a. ved at lave store sammenhængende græsningsfolde med både fugtig eng, tørre overdrevsskrænter, kratskov mv. Samtidig skal så meget af ådalens naturlige vanddynamik som muligt genskabes ved at sløjfe grøfter og dræn.

 

Ådalen har et veludviklet stisystem, der kan suppleres med mindre stisløjfer. Området ligger som en blågrøn kile mellem Bellinge og Skt. Klemens. Det er en af de mest karakteristiske ådale i Odense Kommune, og projektet vil fremme den samlede naturoplevelse ved, at arealerne bindes sammen og fremstår som et stort sammenhængende naturområde med artsrige enge og skove.


Hovedparten af arealet er privatejet. Odense Kommune har i 2012-2018 gennemført et naturprojekt på store dele arealet. Erfaringer fra dette projekt kan anvendes til at realisere og optimere den resterende indsats i området.

 

Hvad skal der ske?

  • Gamle dræn og grøfter sløjfes så vidt muligt, så hydrologien gøres mere naturlig. Rørlagte kildevæld i skrænten af ådalen skal åbnes igen. Kildevældene har tidligere været meget karakteristiske og værdifulde for områdets naturværdi.
  • De eksisterende græsningsområder/enge skal udvides og sammenbindes til store folde. Det kan gøres ved at opkøbe dyrkningsrettigheder eller indgå særlige aftaler med lodsejerne.
  • Områdets mindre skove og krat inddrages så vidt muligt i græsningsfoldene og sikres som naturskov med en drift, der kan fremme biodiversitet.

 

Særlige arter og naturtyper

I området findes rigkær og kildevæld med kalkholdigt vand med orkideer som maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt og ægbladet fliglæbe. Desuden den kødædende plante vibefedt og sjældne plantearter som stor skjaller, leverurt og krognæb-star. Også sumpvindelsnegl og en række sjældne og truede insekter, bl.a. grøn mosaikguldsmed, lever i området. I åen lever tykskallet malermusling, bæklampret, pigsmerling, elritse, isfugl og vandstær.

 

Læs mere i handleplanen for biodiversitet

 

Økonomi

Samlet budget  Afsat i 2021-2022
 6,5-7,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.

 

Klima- og Miljøforvaltningen