Spring til indhold

#17 Odense Å Nord - Hindehøjen

Ådal af international betydning.

Odense Ådal, strækningen fra Kulturbotanisk have til Seden, er kommunens næststørste naturområde. Sammen med den sydlige del af Odense Ådal er den det vigtigste naturområde i kommunen.

 

Det samlede areal for Odense Å Nord er på 260 ha. Arealet indgår i det samlede internationale naturbeskyttelsesområde omkring Odense Å med tilløb, der betyder, at kommunen via statens Natura 2000-planer har pligt til at sikre og fremme den naturmæssige udvikling i området.

 

By- og Kulturudvalget har prioriteret midler til et projekt, der skal gøre driften og plejen af arealerne ved Ådalen mere robust og fremtidssikret.

Det gøres bl.a. ved at lave store sammenhængende græsningsfolde med både fugtig eng, tørre overdrevsskrænter, kratskov mv.

 

Samtidig skal så meget af ådalens naturlige vanddynamik som muligt genskabes ved at sløjfe grøfter og dræn. Første etape omfatter Hindehøjen, som er kommunalt ejet.

 

Dele af strækningen har et veludviklet stisystem, der kan suppleres med mindre stisløjfer.

 

Hvad er sket og hvad skal der ske?

  • I 2021 er der blevet lavet en række undersøgelser af området for at få beskrevet, hvilke præcise indsatser der er mulighed for.
  • Gamle dræn og grøfter sløjfes så vidt muligt, så hydrologien gøres mere naturlig, og områdets mange tidligere lavninger genskabes. Rørlagte kildevæld skal åbnes igen. Kildevældene har tidligere været meget karakteristiske og værdifulde for områdets naturværdi.
  • Ådalens lidt højere skrænter udlægges i videst muligt omfang til naturarealer, så der kan skabes store sammenhængende græsningsfolde med både fugtige enge, mere tørre arealer og gerne skov/kratområder, der er egnede til helårsgræsning.
  • Store dele af området er i dag hegnet ind. Der skal skabes forbindelse mellem de forskellige folde.
  • Der skal sikres bedre adgang til at opleve ådalen, særligt på østsiden af ådalen ved Åsum og Seden.

Særlige arter og naturtyper

Maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt, vandklaseskærm, odder, bæklampret og pigsmerling. Desuden isfugl, rørhøg og engfugle generelt. Fokus på enge, rørskov i mosaik med mere tørre græsningsarealer eller overdrev med småskov med naturpræg. 

 

Læs mere i handleplanen for biodiversitet

 

Økonomi

 Samlet budget Afsat i 2021-2022
 2,5-3,5 mio. kr. 0,7 mio. kr.

 

Klima- og Miljøforvaltningen