Spring til indhold

#3 Mere og bedre viden giver mere biodiversitet

Systematisk kortlægning af biodiversiteten i Odense Kommune de næste 10-15 år.

By- og Kulturudvalget har prioriteret midler til at igangsætte en systematisk kortlægning af biodiversiteten i Odense Kommune i en cyklus af 10-15 år. Formålet er at få skabt et bedre og opdateret overblik over kommunens naturværdier. På den måde får vi et bedre grundlag for fremadrettet at prioritere indsatser til forbedring af biodiversiteten i Odense og til at vurdere effekten af den indsats, der er lavet. 

 

En oprustning på naturkortlægning er vigtig af to grunde:

  • Jo mere viden, des mere målrettet og omkostningseffektiv naturindsats.
  • Scoren i biodiversitetskortet er med til at afgøre, om en lodsejer kan få støtte til pleje af naturområder og skove. Scoren er ofte også afgørende, når private fonde udvælger projekter til støtte. Det er derfor vigtigt at have en opdateret kortlægning af særligt de sjældne og truede arter, så en lav score ikke blot skyldes manglede kortlægning. Mange kommuner har oprustet på naturkortlægningen inden for de senere år. Indsatsen her skal sikre, at Odense Kommune følger med og er på niveau med de øvrige større kommuner.

Oprustningen på naturkortlægningen vil ske ved flere registreringer i felten og ved, at frivillige specialister opfordres til at inddatere deres viden. Derfor skal bl.a. kendskabet til Naturbasen – Danmarks Nationale Artsportal og felt-app'en Arter udbredes.

 

Håbet er, at det samlede antal registreringer af artsfund i Odense øges betragteligt, og at flere frivillige bliver engageret i at finde og kortlægge arter. Derudover at der kan opnås støtte til flere naturprojekter fra fonde og adgang til de nationale støtteordninger for naturpleje på flere naturarealer.

 

Status på projektet november 2021

Kortlægning er i fuld gang. I løbet af foråret og sommeren 2021 er ca. 100 naturområder, fx moser, ferske enge, overdrev og strandenge, blevet kortlagt. I 2022 skal yderligere ca. 100 naturområder kortlægges. Med kortlægningen får vi registreret flere arter, end vi i forvejen havde kendskab til, og på den måde får vi udvidet vores kendskab til naturen i Odense og de arter, der findes her.

 

Læs mere i handleplanen for biodiversitet

 

Økonomi

Indsatsen vurderes at koste 200.000 kr. om året i ti år.

Samlet budget      

Afsat i 2021    

Afsat i 2022

2,0 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. 

Klima- og Miljøforvaltningen