Spring til indhold

Effektregnskab

Effektregnskabet er et fast tilbagevendende element i byrådets effektarbejde. I effektregnskabet følges der op på udviklingen i byrådets 10 Odensemål samt udvalgenes effektmål.

Odensemålene

Flere odenseanere i job og i arbejdsstyrken

Flere odenseanere skal i job eller hjælpes på vej til job. Beskæftigelsespolitikken for 2021 har sat en klar og tydelig retning for beskæftigelsesindsatsen, hvor byrådets ambition for Odenses ledighedsprocent er, at den skal ned på landsgennemsnit ved udgangen af 2025, og at erhvervsfrekvensen skal op på landsgennemsnittet ved udgangen af 2027.

Ledighedsprocenten er faldet kraftigt i 2021 fra 4,2% i august 2021 til 3,1% i december 2021, hvilket er 0,6% over landsgennemsnittet og dermed er ambitionen for 2021 indfriet. Dette er den laveste ledighed i Odense under den nuværende ledighedsstatistik (siden 2007).
Erhvervsfrekvensen er steget fra 71,1% i april 2021 til 72,1% i september 2021, hvorfor ambitionen for 2021 på 72,6% ikke er blevet indfriet. Dette er dog over niveauet før COVID-19, hvor erhvervsfrekvensen var på 71,2% i februar 2020.

6 ud af 10 ældre over 80 år er selvhjulpne

I Odense skal borgerne have de bedste muligheder for at leve det liv, de ønsker. Derfor har byrådet en ambition om, at flere ældre skal være selvhjulpne. Andelen af borgere over 80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på et plejecenter, er steget fra 60,7% i december 2020 til 62,5% i december 2021.
Dermed er ambitionsniveauet for 2021 på 59,0% nået.

Mere blandede og velfungerende bydele

Byrådet har som mål, at Odense skal være en by med blandede og velfungerende bydele, hvor alle er med. Der er flere tegn på, at det går i den rigtige retning på dette område.

Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse, er faldet fra 2.900 i august 2021 til knap 2.500 i december 2021. Dermed er ambitionen for 2021 indfriet.
Faldet i indikatoren er et udtryk for, at det i december 2021 kun er Vollsmose, der er karakteriseret som udsat eller ghettoområde. Dermed må det forventes fremadrettet, at der kommer endnu færre borgere på offentlig forsørgelse i udsatte boligområder og dermed forventes ambitionen i 2023 også at blive indfriet.

Andelen af borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj grad eller i meget høj grad involverer sig i lokalområdet, er steget fra 19,4% i 2020 til 22,9% i 2021. Denne ændring er dog ikke signifikant. Ambitionen for 2021 er dermed ikke indfriet og der er tvivl om, hvorvidt målet for 2023 kan nås.

Knap 7.900 flere private arbejdspladser i 2021

Byrådet har som mål, at antallet af private arbejdspladser skal vokse, da de er fundamentet for fremtidens velfærd.
Antallet af private arbejdspladser er steget fra knap 64.800 arbejdspladser i juni 2021 til 67.300 arbejdspladser i december 2021, hvorfor ambitionen i 2021 på 65.300 arbejdspladser er indfriet.

Indikatoren for private arbejdspladser beregnes som et gennemsnit over de seneste 12 måneder pga. sæsonudsving. Den er derfor ikke velegnet til at vurdere den helt aktuelle udvikling, når der er store økonomiske udsving. Her kan man i stedet se på de rå månedstal.
I starten af 2021 lå antallet af private arbejdspladser på lige over 63.200 arbejdspladser, som hen over året 2021 blot er steget og i december 2021 nåede sit højeste niveau nogensinde med 71.100 private arbejdspladser. Dette var en stigning på knap 7.900 private arbejdspladser.
Med 408.000 overnatninger i 2021 er turismen på vej tilbage efter COVID-19
Turismeerhvervet er blandt de hårdest ramte erhverv i forbindelse COVID-19. Turismen måles ved antallet af turistovernatninger de seneste 12 måneder. Antallet af turistovernatninger er steget fra 300.000 overnatninger det seneste år i juli 2021 til 408.000 det seneste år i december 2021. Dermed indfries ambitionen på 658.000 i 2021 ikke, men indikatoren viser positive tendenser, hvor antallet af overnatninger fra juli og hen over efteråret er det højeste niveau i de 5 år, overnatningsstatistikken går tilbage.

Færre muligheder for at leve det ønskede liv

Byudvikling med kvalitet understøttes af indikatoren andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker, som er faldet fra 65,5% i 2020 til 61,1% i 2021. Ambitionen på 63,9% for 2021 er dermed ikke indfriet.
Indikatoren bygger på spørgeskemaundersøgelser, hvor der i både 2020 og 2021 var 1.500-1.600 respondenter.
Spørgsmålet er formuleret som et udsagn, hvor respondenten erklærer sig mere eller mindre enig (i meget høj grad / i høj grad / i nogen grad / i mindre grad / slet ikke) i ”Min by og bydel giver mig mulighed for at leve det liv jeg ønsker”.

Øget CO2-forbrug på kommunens bygninger

Byrådet har sat en ambitiøs dagsorden for Odenses arbejde med bæredygtighed, og de seneste opgørelser viser også, at ambitionerne indfries for de Odensemål, der handler om klima og miljø.

Forbrug på kommunens bygninger er dog steget fra knap 10.200 tons CO2 i 3. kvartal 2021 til 10.800 tons CO2 i 4. kvartal 2021. Stigningen i udledningen skyldes dels en stigning i både forbrug og emissionsfaktorer for elektricitet. Der arbejdes fortsat med minimering af energispild, samt energibesparende tiltag.

Færre relativt fattige borger

Andelen af relativt fattige i Odense har været faldende, både andelen, som har været relativt fattige det seneste år, men også andelen, som har været relativt fattige de seneste tre år.
Andelen, der har været relativt fattige den seneste år er faldet fra 5,9% i 2019 til 5,74% i 2020, mens andelen, der har været relativt fattig de seneste tre år er faldet fra 2,47% i 2019 til 2,42% i 2020.
Ingen af de to mål forventes at indfri 2021-ambitionen.

 

Læs effektregnskabet

Borgmesterforvaltningen