Spring til indhold

Velfærd og trivsel i fokus

I Odense Kommune løser godt 13.700 medarbejdere hver dag kerneopgaven til glæde og gavn for borgerne. Fællesskabet og det gode samarbejde er vores fundament. Men også forskelligheden er en styrke, for vi bidrager hver især på vores fagområde med viden og kompetencer.

Odense Kommune står ligesom resten af landets kommuner med en stor udfordring frem mod 2030, hvis vi skal beholde det samme velfærdsniveau, som vi kender i dag. Det vil blandt andet kræve op imod 1.100 flere velfærdsmedarbejdere i Odenses dagpleje, vuggestuer, børnehaver og ældrepleje. Derfor udvikler Odense Kommune nye metoder og indsatser for at kunne rekruttere og fastholde kvalificeret personale.

 

Samtidig har organisationen et vedvarende og stort fokus på at sikre medarbejdernes trivsel, et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær, så vi også i fremtiden kan løse vores kerneopgave med høj kvalitet og effekt for borgerne.

 

Det kan du læse mere om i Organisationsregnskabet. 


Projektet ”Fra ledig til sundhedsfaglig”

Odense Kommune har som andre kommuner en stor udfordring med at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere på det sundhedsfaglige område. Derfor har Odense Kommune etableret projektet ”Fra ledig til sundhedsfaglig”, der med succes har afprøvet nye metoder til at rekruttere og fastholde ledige på uddannelsen til Social- og sundhedshjælper.

 

Trivsel 365 – dialog om trivsel hele året rundt

Et nyt koncept for trivsel i Odense Kommune så dagens lys i 2019. Konceptet, Trivsel 365, skal styrke den løbende dialog om trivsel i løsningen af kerneopgaven hele året rundt. Trivselsmålingen bruges nu i højere grad som afsæt for dialog og udvikling, der bidrager til at højne trivslen på arbejdspladserne. Desuden anvendes målingen aktivt i forbindelse med chefgruppernes prioritering af ressourcer og indsatser, der fremmer trivsel på arbejdspladserne.

 

Indsatser med effekt for trivsel og sygefravær

I alle forvaltninger i Odense Kommune har der i 2019 været gennemført indsatser med udgangspunkt i arbejdspladsernes udfordringer med f.eks. trivsel, sygefravær, ledelse eller samarbejde. Udfordringerne har været forskellige, men fælles for indsatserne har været et stærkt ledelsesmæssigt fokus og et tæt samarbejde mellem ledere, medarbejdere og tillidsvalgte på arbejdspladsen.

 

Generelle tal og personaledata

I Organisationsregnskabet opgøres generelle tal og personaledata for året, der er gået. Tallene viser blandt andet, at:

 

  • Der var 13.737 ansatte i Odense Kommune ved udgangen af 2019. Det svarer til 12.109 fuldtidsstillinger. Det er et fald på 1,5 % fra 2018 til 2019. Til sammenligning er antallet af kommunalt ansatte i 6-byerne (København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Randers og Odense) faldet med 0,5 %.

 

  • Der er desuden sket et fald i antallet af ledere fra 784 i 2018 til 755 ved udgangen af 2019. Det er et fald på 3,7 %.

 

  • Der er sket en stigning i antallet i faggruppen Social- og sundhedspersonale, som ved udgangen af 2019 er på det højeste niveau i fire år. Til gengæld er der sket et fald i faggruppen Kontor- og edb-personale samt Akademikere. Derudover er der sket et fald i gruppen ’Lærere m.v.’ samt ’Pædagogisk uddannet personale’.

 

  • Der er en stigning i antallet af elever fra 395 til 444. Størstedelen af eleverne er beskæftiget indenfor sundhedsområdet og det pædagogiske område. Til gengæld er der sket et fald i studiejobs og praktikker fra 170 til 109, d.v.s. langt fra målet på godt 200 studierelevante jobs.

 

  • Der er igen i år sket en stigning i det gennemsnitlige sygefravær, som med udgangen af 2019 var på 13,4 dage – dog er der forvaltningsmæssige forskelle. Det svarer til en stigning på 0,6 dage pr. medarbejder fra 2018 til 2019. Det lange fravær er steget med 0,7 dage, mens det korte fravær er faldet med 0,1 dage. Den stigende tendens ses også i det gennemsnitlige sygefravær for 6-byerne. I Odense Kommune er der et stærkt, vedvarende fokus på at reducere sygefraværet og nå måltallet i kraft af tydelig ledelse og systematiske indsatser i hele organisationen.

 

  • Vi kan glæde os over, at der har været en positiv udvikling på antal arbejdsulykker med flere end seks dages sygefravær. Fra 2016 til 2019 er der sket en reduktion på 16,8 %. I Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi 2018-2020 er målet en reduktion på 20 %. Arbejdet med at nå målet for ulykker fortsætter.

 

  • Der er en uændret andel af de månedslønnede ansatte, som er på deltid. Ligesom i 2018 var 43% af de månedslønnede ansatte på deltid i 2019 (alt under 37 timer) (dec. 2019). Jf. Odense Kommunes Fuldtidspolitik skal alle ledige stillinger som udgangspunkt opslås som fuldtidsstillinger. Dog er andelen af opslåede ledige fuldtidsstillinger faldet fra 60 % til 56 %.

 

 

Om organisationsregnskabet

Organisationsregnskabet for Odense Kommune indeholder personaledata indenfor personalepolitikkens områder, f.eks. sygefravær, arbejdsmiljø, mangfoldighed, sundhed og løn.

 

Tallene er suppleret med historier om strategiske tiltag på HR-området.


Der kan rekvireres et eksemplar af organisationsregnskabet ved henvendelse på hrogpersonale.bmf@odense.dk.

Borgmesterforvaltningen