Spring til indhold

Det økonomisk regnskab

Odense Kommune har i 2017 arbejdet med den givne kommunaløkonomiske situation og har fortsat sit arbejde med at udvikle Odense mest fordelagtigt. Samtidig har der været arbejdet med at sikre en sund økonomi med balance mellem udgifter og indtægter. .

Odense kommunes indtægter var i 2017 i alt 12.154,8 mio.kr., heraf 8.263,6 mio. kr. fra skatteindtægter og 3.874,4 mio. kr. på tilskud, udligning mv. Kommunen brugte samtidig 11.582,9 mio. kr. på drift. Odense Kommune overholder dermed sin andel af den kommunale serviceramme. Det forventes ligeledes, at kommunerne på landsplan overholder servicerammen, hvorfor der ikke for året 2017 forventes at være økonomisk sanktion som følge af forbrug over servicerammen. Det økonomiske regnskab for 2017 er vedlagt som bilag. 
 
Der er generelt tale om et fornuftigt årsresultat, hvilket understøttes af de økonomiske nøgletal. 
 
Nedenstående tabel giver et overblik over kommunens nøgletal: 
Resultatet af den ordinære drift blev et samlet overskud på i alt 571,9 mio. kr., hvilket er 104,4 mio. mere end budgetteret. 10 mio. kr. henfører til merindtægter af skatter og tilskud, og 94,4 mio. kr. er de samlede mindreudgifter på driftsudgifter. 
 
Sammen med frigivelsen af de deponerede midler var Odense således, som budgetteret, i stand til at finansiere anlægsinvesteringerne i Odense til byudvikling og ny velfærd. Anlægsudgifterne var for 2017 på 309,7 mio. kr. mod 365,7 mio. kr. i 2016.
  
Det skattefinansierede resultat er indtægter, driftsudgifterne, udgifter til anlæg samt frigivelserne i forhold til anlæg. Dette finansielle måltal er vigtigt, da det viser, at der ikke anvendes flere midler, end der er indtægtsdækning for. Dermed er der i udgangspunktet tale om en bæredygtig økonomi.
 
Den skattefinansierede gæld faldt i perioden fra 1098,1 mio. kr. til 1027,8 mio. kr. Dette er i overensstemmelse med målsætningen om faldende skattefinansieret gæld. Kassebeholdningen er steget med 97,4 mio. kr. i perioden fra 2016 til 2017, hvor kassebeholdningen ultimo 2017 er 795,2 mio. kr. I denne stigning indgår en kursregulering på i alt 16,2 mio. kr. 
 
Alle 4 økonomiske målsætninger er dermed overholdt for 2017. Regnskabet må således samlet karakteriseres som tilfredsstillende og afspejler en økonomistyring med en sund økonomi med en balance mellem indtægter og udgifter. 

 

Læs hele det økonomiske regnskab her.

 

Borgmesterforvaltningen