Spring til indhold

Økonomisk regnskab

I 2016 har Odense Kommune fortsat arbejdet med at udvikle byen mest muligt inden for de givne økonomiske rammer, og samtidig sikre grundlaget for en sund økonomi med balance mellem indtægter og udgifter.

Odense Kommunes indtægter var i 2016 i alt 11.928,9 mio. kr. Heraf 7.965,2 mio. kr. fra skatteindtægter og 3.931,4 mio. kr. fra tilskud og udligning. Kommunen brugte samtidig i alt 11.428,3 mio. kr. på drift i 2016, og Odense overholdt dermed sin andel af den kommunale serviceramme. Det forventes ligeledes, at kommunerne på landsplan overholder servicerammen, hvorfor Odense kommune ikke forventer økonomisk sanktion på baggrund af regnskab 2016.

Den ordinære drift gav et resultat på 500,6 mio. kr. Sammen med frigivelsen af deponerede midler var Odense Kommune således, som budgetteret, i stand til at finansiere sine anlægsinvesteringer, udvikling af ny velfærd og byudvikling. Anlægsudgifter beløb sig samlet set til 365,7 mio. kr. i 2016.

 

Økonomiske nøgletal:


Mio. kr.  Regnskab 2016 Målsætning
Resultat af ordinær drift  500,6  250-300 mio. kr.
 Skattefinansieret resultat inkl. frigivelse af deponerede midler  205,7  Balance i perioden
 Skattefinansieret gæld  1.098,1 Faldende i perioden
 Kassebeholdning ultimo 697,8 Min. 150 mio. kr.


 

Den skattefinansierede gæld steg i perioden fra i 2015 at være 1.029,5 mio. kr.  til 1.098,1 mio. kr. i 2016. Stigningen skyldes, at der i 2016 i forbindelse med beslutningen om omdannelse af Odense Havn er foretaget fremrykning til 2016 af budgetterede lån i årene 2017-2019. Det var således ikke muligt at opfylde målsætningen vedrørende en faldende skattefinansieret gæld i 2016.
 
Årsresultatet betød, at Odense Kommunes kassebeholdning steg fra 436,4 mio. kr. i 2015 til 697,8 mio. kr. i 2016, hvilket fortsat lever op til målsætningen på minimum 150 mio. kr. i kassebeholdning. Der er ved regnskabsaflæggelsen foretaget en kursregulering på plus 26,2 mio. kr. vedrørende kommunens beholdning af værdipapirer, som er bogført direkte på kassebeholdningen. 
 
Dermed levede Odense Kommune i høj grad op til 3 af de 4 målsætninger for de økonomiske nøgletal, mens den negative udvikling i gælden skyldes planlagte tekniske forhold vedrørende Odense Havn.
 
Regnskabsresultatet må samlet set karakteriseres som ganske tilfredsstillende, og det afspejler en økonomistyring, hvor der er fokus på en sund økonomi med balance mellem indtægter og udgifter for Odense Kommune. 

Her kan du læse det samlede økonomiske regnskab for Odense kommune i 2016.

Bilagene viser de enkelte forvaltningers Økonomiske regnskaber for 2016. 

 

 

Borgmesterforvaltningen