Spring til indhold

Odenses forvandling fortsatte i 2015

Odense fastholdt i 2015 fokus på byudvikling og vækst og fortsatte samtidig indsatsen for at udbrede nye velfærdsløsninger med mere effekt.

Flere års målrettet fokus på ny velfærd betød i 2015 en tendens henimod, at flere ældre blev mere selvhjulpne, og at flere unge fik et bedre udgangspunkt for fremtiden. I en tid med pressede budgetter har opskriften på ældre- og handicapområdet blandt andet været at sætte samarbejdet med borgerne i højsædet og tage mere udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov. Rehabilitering vil fortsat være i centrum på ældre- og handicapområdet i 2016 og i årene fremover, herunder et omfattende arbejde med at sikre bedre tværfaglige og helhedsorienterede indsatser, der skal sikre ældre, handicappede og psykisk sårbare borgere en højnet livskvalitet og muligheden for at leve så selvstændigt og uafhængigt som muligt.
 
På børne- og ungeområdet har der i 2015 været fokus på efteruddannelse til medarbejderne, så de i endnu højere grad tager udgangspunkt i børnenes potentialer, og fra børnene er helt små får dem til at føle sig som vigtige deltagere i den børnegruppe, de er en del af. Det har stor betydning for deres trivsel og for, hvor meget de lærer. I skolesammenhæng er der desuden blevet gennemført en række intensive læringsforløb for odenseanske skoleelever, for eksempel med Basecamp. Arbejdet med at løfte læring og kvalitet vil også i 2016 have særlig prioritet. Blandt andet vil skolerne i Odense få datapakker med skolens nationale testresultater, afgangsprøveresultater, elevfremmøde og resultater fra sundhedsprofilundersøgelsen, så de i endnu højere grad kan målrette deres indsatser og lære af hinanden.
 
Samtidig fortsatte Odense i 2015 sin udvikling mod at blive en moderne storby som vejen til vækst, flere arbejdspladser og indbyggere, så der også i fremtiden er råd til at skabe rammer for et godt liv til alle. Odense Letbane begyndte for alvor at sætte sit præg på bybilledet, i første omgang med forarbejder og ledningsomlægninger, der har betydet ændringer i trafikken. Generne er søgt minimeret gennem inddragelse og dialog med naboerne til letbanestrækningen. En meningsmåling fra analyseinstituttet Megafon fra november 2015 viste, at 58 procent af borgerne i Odense synes, at det er positivt eller meget positivt, at byen skal bygge en letbane. 27 procent synes, at det er negativt eller meget negativt. 
 
Forarbejderne vil stå på indtil 2018, mens selve arbejdet med at bygge stoppesteder og banelegme starter i 2017. Letbanen skal efter planen stå klar i 2020.
 

En by med endnu mere sammenhæng

Odense centrum blev også mere sammenhængende i 2015 takket være Byens Bro, som blev indviet i maj. Broen over jernbanen skal binde bykernen og Odense Havn bedre sammen for cyklister og fodgængere. Det skal give endnu mere liv og udvikling i det attraktive havneområde, som blandt andet huser Odense Havnebad og en række virksomheder og kulturinstitutioner. Det fulgte efter lukningen af Thomas B. Thriges gade i 2014, der i en menneskealder havde skåret Odense centrum over i to. 

Netop omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade tog for alvor form i 2015, hvor arbejdet på P-kælderen i den nordlige ende gik i gang. Samtidig underskrev fire investorer købskontrakter på i alt ti byggefelter og der indkom tilbud på køb af den hotelgrund, som også indgår i planen for den nye bydel. Interessen fra investorerne betød også, at der indløb yderligere tre ansøgninger om at blive prækvalificeret til at byde på en række af de resterende byggefelter.
 
Også i de kommende år lanceres der tiltag til at styrke Odenses sammenhængskraft, herunder gennem videreudvikling af campusområdet omkring Syddansk Universitet, Syddansk Forskerpark og det nye OUH og sikre, at området bliver endnu tættere forbundet med bykernen.
 
Den samlede byudvikling af Odense fortsætter som beskrevet i kommunens nye Planstrategi. Ud over den fysiske realisering af strategien i Kommuneplanen 2016-2018 bliver der også arbejdet videre med de konkrete handlinger, såsom ny bosætningsstrategi og boligstrategi. 
   

Events skaber endnu mere liv og stemning i Odense

 2015 blev også et år, hvor Odenses investeringer i events for alvor blev omsat i flere besøgende og mere omsætning for Odenses erhvervsdrivende. Alene HC Andersen Festival, Karrusel, JBK Horseshow, Tinderbox, Phono Festival, Spis Festival, NBA 3X og Odense Film Festival skabte en ekstraomsætning i Odense på 50,6 millioner kroner og næsten 42.000 ekstra overnatninger. Tinderbox tegnede sig for de fleste overnatninger, mens HCA Festivals skabte masser af liv i bymidten.

 
Eksponeringen af Odense efter de mange events viser, at over 42 millioner mennesker potentielt har enten set, læst eller hørt positivt om én af de otte events. Og her er det særligt Tinderbox, der er højdespringeren.

 

 

   


Fortsat fokus på vækst og arbejdspladser

2015 var året, hvor Odenses erhvervsliv endnu engang tiltrak sig opmærksomhed på grund af sin innovationskraft. Det skete, da Odense blev tildelt Dansk Erhvervsfremmes pris som årets Iværksætterkommune - en pris, som Odense også tidligere har vundet.

I 2015 fik Odense blandt andet prisen for at nytænke måden, virksomheder og kommunen arbejder sammen på inden for robotteknologi og kommunens engagement i etableringen af 11 forskellige iværksættermiljøer i byen. Et eksempel er den nye robotrugekasse, Odense Robotics Startup Hub i Teknologisk Instituts lokaler i Forskerparken. 

Startup Hub giver unge iværksættere mulighed for at teste deres robotter og projekter og få sparring og kontakt til et bredt netværk af private virksomheder og kommunen. Foruden Teknologisk Institut står Odense Kommune og branchefællesskabet Odense Robotics til rådighed for de unge iværksættere.
 
Der er plads til fem robotvirksomheder ad gangen i robothallen, og målet er, at der skal leveres 10-12 levedygtige robotvirksomheder i 2018. CP Robotics og Nordbo Systems er de første virksomheder, der ved årsskiftet flyttede ind med deres laptops og robotudstyr i Odense Robotics StartUp Hub.
 
Også indvielsen af Videnbyen i Cortex Park var med til at sætte Odense på landkortet som iværksætterkommune. Videnbyen blev officielt indviet i september og er et unikt samarbejde mellem Odenses videregående uddannelser og Forskerparken for at skabe en ny, fælles platform for studerende, forskere, iværksættere og virksomheder. Alle er de på jagt efter den gode idé. Det er her, at erhvervslivet skal finde vej til den nyeste forskning og fremtidens talenter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Borgmesterforvaltningen