Spring til indhold

Økonomisk regnskab

Odense har også i 2015 været udfordret af den økonomiske situation og har på den baggrund skullet fortsætte sit arbejde med at udvikle så effektfuld velfærd som muligt til den økonomiske virkelighed for at sikre en sund økonomi med balance mellem indtægter og udgifter.

I nedenstående tabel gives der et overblik over kommunens nøgletal.

 

Økonomiske nøgletal

 

Odense Kommunes indtægter var i 2015 i alt 11.614,4 mio. kr. Heraf 7.717,1 mio. kr. fra skatteindtægter og 3.879,2 mio. kr. fra tilskud og udligning. Kommunen brugte samtidig i alt 11.171,8 mio. kr. på drift i 2014, og Odense overholdt dermed sin andel af den kommunale serviceramme. Det forventes ligeledes, at kommunerne under et overholder servicerammen, hvorfor der ikke forventes at komme en økonomisk sanktion.

 

Resultatet af ordinær drift blev et overskud på 442,5 mio. kr. Sammen med frigivelsen af deponerede midler var Odense Kommune således, som budgetteret, i stand til at finansiere sine anlægsinvesteringer, udvikling af ny velfærd og byudvikling. Anlægsudgifter beløb sig samlet set til 734,0 mio. kr. i 2015.

 

Den skattefinansierede gæld steg marginalt i perioden fra 1.027,8 mio. kr. i 2014 til 1.029,5 mio. kr. i 2015. Dette skyldes, at der i 2015 er afdraget ca. 1,9 mio. kr. mindre på gælden end oprindeligt forudsat på grund af sammenlægning af et antal lån, hvor den vægtede løbetid på det nye lån har medført en mindre justering i forhold til lånets oprindelige afdragsprofil. Samlet set er gælden siden 2010 nedbragt med ca. 100 mio. kr.

 

Årsresultatet betød, at Odense Kommunes kassebeholdning faldt fra 495,2 mio. kr. i 2014 til 436,4 mio. kr. i 2015, hvilket dog fortsat lever op til den opstillede målsætning for kassebeholdningen på minimum 150 mio. kr. Der er ved regnskabsaflæggelsen foretaget en kursregulering på minus 7,2 mio. kr. vedrørende kommunens beholdning af værdipapirer, som er bogført direkte på kassen.

 

Dermed levede Odense Kommune i høj grad op til 3 af de 4 målsætninger for de økonomiske nøgletal, mens den negative udvikling i gælden skyldes planlagte tekniske forhold.

 

Regnskabsresultatet må således samlet set karakteriseres som meget tilfredsstillende og afspejler en økonomistyring, hvor der er fokus på en sund økonomi med balance mellem indtægter og udgifter.

 

Udvalgsrammerne

Regnskabsresultatet viser et tilfredsstillende resultat, som vidner om god økonomistyring helt ud i de enkelte afdelinger og institutioner. Der konstateres et marginalt merforbrug på driften på 22,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 11,2 mia. kr. Dette merforbrug skal dog ses i lyset af budgetoverførsler fra 2015 til 2016 på driften på i alt 77,1 mio. kr., hvilket betyder, at der ses et mindreforbrug på 54,8 mio. kr., når der korrigeres herfor.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note: "GRØN" signalerer, at området er positivt ved regnskabsafslutningen, "GUL" signalerer, at der er udfordringer på området og "RØD" signalerer, at der er store udfordringer på området.


 

Driftsområder med overførselsadgang

I den samlede årsberetning for 2015 vises trafiklys for overholdelse af udvalgsrammerne. For at styrke overblikket over udvalgenes udfordringer og kommunens samlede økonomi afrapporteres der i samlesagen på, om udvalgene har overholdt deres budgetrammer med overførselsadgang.
 
Nedenstående tabel illustrerer udvalgenes overholdelse af udvalgsrammerne med overførselsadgang.

 


 
Baggrunden for afvigelser på de områder, hvor status er ”GUL” er kort beskrevet nedenfor:
 
Beskæftigelses- og Socialudvalgets merforbrug for 2015 kan primært henføres til Center for Familie og Unge, hvor såvel øget fokus på forebyggelse samt tilbud til børn og unge med særlige behov har udfordret økonomien.
 
By- og Kulturudvalgets merforbrug kan primært henledes til merudgifter på Mobil i Odense vedrørende visiteret borgerkørsel og projekt "Vores bygninger". Der er iværksat omprioriteringer, der skal sikre budgetoverholdelse fremadrettet, og det vil løbende blive vurderet, om der er behov for yderligere kompenserende besparelser inden for forvaltningens øvrige område.
 
Økonomiudvalgets mindreforbrug kan primært henføres til Forretningsudvikling, der grundet organisatoriske ændringer har afventet den strategiske retning og dermed udvist generel tilbageholdenhed.
 

Driftsområder uden overførselsadgang

Samlet er der på området et merforbrug på 9,5 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 17,4 mio. kr., der  kan henføres til Beskæftigelses- og Socialudvalget samt et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til områder under By- og Kulturudvalget samt et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. for områder under Økonomiudvalget.
 
Specifikt i forhold til merforbruget under Beskæftigelses- og Socialudvalget på 17,4 mio. kr. kan det primært henføres til budgetgarantien (-10,5 mio. kr.) og beskæftigelsestilskuddet (-6,9 mio. kr.). Udfordringerne på området er dog større, end regnskabsresultatet umiddelbart indikerer, da der i forbindelse med de økonomiske opfølgninger er flyttet budget fra reservationspuljen under Økonomiudvalget til området. Saldoen for reservationspuljerne blev opbrugt og overtrukket allerede ved effekt- og økonomiopfølgningen i oktober måned, hvor saldoen udgjorde et minus på 22,1 mio. kr. Merforbruget er overført til 2016. Dertil kommer ovenstående resultat for året med et merforbrug på 17,4 mio. kr. samt den forventede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015, der foretages i august 2016, på minus 58,6 mio. kr.
 
Den samlede udvikling på beskæftigelsesområdet i 2015 forventes at påvirke budgettet i 2016 negativt med i alt 98 mio. kr.
 
Økonomiudvalgets mindreforbrug kan primært henføres til Forsikringer, Barselsudligningsfonden samt en regnskabsforbedring på Den kommunale medfinansiering. Den kommunale medfinansiering viste ved regnskabsafslutningen et merforbrug på 2,8 mio. kr. mod et forventet merforbrug på 16,9 mio. kr. ved 1/10 sagen. Ved gennemgang af data konstateres det, at afregningen for 4. kvartal er markant lavere end forventet på baggrund af 2014 og 2015 aktivitet. Efter henvendelse til OUH kan det konstateres, at deres aktivitet ikke har været faldende i 4. kvartal, men at implementeringen af nyt IT system til håndtering af patientjournalerne har forsinket aktivitetsregistreringerne. Ved efterregulering, efter regnskabsafslutning, blev Odense Kommune opkrævet 9,8 mio. kr. (til sammenligning var reguleringen 6,4 mio. kr. i 2014, mens den i 2013 var under 0,1 mio. kr.). Der forventes fortsat en regulering i august, således at den endelige afregning svarer til forventningerne i 1/10 sagen.
 

Projekter med ekstern finansiering og anlægsområdet

Status for begge områder er vurderet i status til ”GRØN" der signalerer, at området er positivt ved regnskabsafslutningen. 
For nærmere uddybning henvises derfor til vedhæftede bilag ”Specifikation af indstillingspunkterne i sagen”.

 

Opfølgning på det finansielle område inkl. balanceforskydninger

Der er på området et samlet mindreforbrug på 33,6 mio. kr., heraf forventes overført 31,1 mio. kr. til 2016.
 
Mindreforbruget er hovedsageligt begrundet i, at indskud af grundkapital i Landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af almene boliger alene udviser et mindreforbrug på 31,1 mio. kr. og vedrører projekter, hvortil der er givet tilsagn, men hvor boligorganisationerne endnu ikke har anmodet om udbetaling af deres grundkapitalindskud.

 

Se Odense Kommunes økonomiske regnskab for 2015

 Borgmesterforvaltningen